2015

Helseforetakene etablere nasjonal innkjøpsgigant

Uke 52 - Sykehusinnkjøp HF - forside Omtrent samtidig med at det etableres et felles, statlig rammeavtalesenter i Difi, er det gitt grønt lys for at de fire regionale helseforetakene danner Sykehusinnkjøp HF. Det blir en innkjøpsgigant som skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten. Samlet omsetning for all innkjøpsvirksomhet i spesialisthelsetjenesten er på ca. 40 milliarder kroner årlig. Dette omfatter varer og tjenester. les mer...

Gir størst mulig konkurranse, men er ressurskrevende

IF_47_2015_FH En fordel med dynamisk innkjøpsordning er at oppdragsgiveren har flest mulige tilbud fra leverandører tilgjengelig til enhver tid. Da sikres størst mulig konkurranse. På en billig og rask måte får oppdragsgiveren dermed tilgang til tilbudsinformasjon fra en stor mengde firmaer. Ordningen mer ressurskrevende enn f.eks. bruk av rammeavtaler, ikke minst fordi et stort antall tilbud må vurderes underveis.les mer...

Avvikene var ikke vesentlige, men skulle med i evalueringen

KOFA_45_2015_bussAvvikene var ikke så mange som klageren påstod. De få som KOFA fant å godta, var ikke vesentlige, så avvisning var ikke på tale. Derimot hadde ikke oppdragsgiveren tatt hensyn til avvikene i evalueringen. Dermed konstaterte klagenemnda at regelverket var brutt – tilbudene var ikke evaluert i samsvar med konkurransegrunnlaget. les mer...

KOFA–dissens om tolkning av uklarhet i tilbud

IF_2015_KOFA_dissens_45Hva betyr et krav om høyeste tilgjengelige miljøklasse»? Uklart, mente KOFA, som likevel delte seg i to i tolkningen av kravet. For flertallet var og ble det uklart. De fant heller ikke andre steder i konkurransegrunnlaget som kunne hjelpe. Mindretallet mente imidlertid at det fantes en naturlig forståelse av kravet, og la det til grunn. Når det gjaldt konklusjonen, var imidlertid klagenemnda samstemt: Regelbrudd!les mer...

Tre Oslo–kulturbygg satser i dialog med markedet på kjøp av grønn IKT

Deichmanske_2015 I de nærmeste årene skal det reises kulturbygg til et tosifret antall milliarder i Oslo. I forbindelse med byggingen rettes oppmerksomheten mot energieffektiv drift av IKT–systemene. De tre aktuelle kulturbyggene ønsker å komme fram til en felles miljømål for IKT i de nye byggene. De satser på Grønn IKT, som er basert på konseptet med tradisjonelle «intelligente bygg». De første anskaffelser med miljøkrav til IKT er nå under forberedelse i dialog med markedet.les mer...

To grunnleggende krav til hva som er en ideell organisasjon

If44_2015 Offentlige oppdragsgivere kan kjøpe helse – og sosialstjenester fra ideelle organisasjoner. Da drar de nytte av et unntakl i forskriften. Det er nok å følge de grunnleggende kravene og øvrige formalkrav som stilles i del I. Men hva som er ideelle organisasjoner, er ikke definert i regelverket. Her må tolkning til. Det er to grunnleggende vilkår: Ikke profitthensyn og hele organisasjonen må arbeide for å avhjelpe sosiale behov uten økonomisk motiv.les mer...

Ikke egnet tildelingskriterium – skulle ha avlyst konkurransen

Tildelingskriterium_IF2015_43Tildelingskriteriet var ikke egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Det ene underkriteriet sa noe om leverandøren, ikke om kontraktens gjenstand. Om det andre påpekte KOFA at det var uklart hva oppdragsgiveren ville vektlegge. Konkurransen burde ha vært avlyst, fastslo klagenemnda, fordi bruken av et ulovlig tildelingskriterium kunne ha påvirket konkurransen.les mer...

Helse Vest Innkjøp - Sju forbedringstiltak å ta fatt i

Helsevest_2015_43Kort tid før Helse Vest Innkjøp startet opp 1. november i år landet en rapport fra internrevisjonen i det regionale helseforetaket Helse Vest. Her het det bl.a. at Helse Vest ikke vet i hvilket omfang rammeavtaler blir brukt, og at en fjerdedel av aktive rammeavtaler er ulovlige. Det blir nå opp til det nyetablerte innkjøpsforetaket i samarbeid med de enkelte sykehusene å rette opp. Sju forbedringsforslag er lansert.les mer...

Hverken dokumentasjon eller skjønnsutøvelse holdt mål

2015_42Den valgte leverandørens dokumentasjon av at kvalifikasjonskravet var oppfylt, holdt ikke for KOFA. Det gjorde heller ikke oppdragsgiverens skjønn da leverandøren likevel fikk jobben. Konklusjonen ble at oppdragsgiveren hadde brukt kvalifikasjonskravet i strid med regelverket. Dessuten skulle den leverandøren som ble valgt, ha vært avvist.les mer...

Sparer 25 mill. årlig når privat leverandør overtar lostransport

IF_2015_41_kystPå siste kan Norges maritime næring se fram mot en besparelse på 25 millioner kroner i året. Det blir resultatet av Kystverkets konkurranseutsetting av oppgaven med å frakte losene til og fra sine oppdrag. Nå overlater Kystverket denne servicen til en ekstern leverandør, som skal leve opp til de samme høye tjenestenivå som tidligere. Da kommer besparelsene.

les mer...

Mente det forelå «åpenbar feil», men skulle ikke ha rettet

41_2015_KOFA Bare en sjelden gang er det retteplikt for forhold utenfor selve tilbudet. En fersk klagesak for KOFA gjaldt nettopp et slikt forhold. Oppdragsgiveren rettet i prisskjemaet fordi han mente det forelå en åpenbar feil. Vareprøven som det ble bedt om, stemte nemlig ikke overens med det som sto i prisskjemaet. KOFA poengterte imidlertid at vareprøven skulle dokumentere kvalitet, ikke kvantitet, og kom til at rettingen i dette tilfelle var brudd på reglene.les mer...

Et formkrav gav ikke grunn for avvisning og avlysning

IF_40_2015_Larvik Fem av seks tilbydere ble avvist, og konkurransen avlyst. Begrunnelsen var at det ikke forelå en bekreftelse i tilbudene som krevet, på at de ikke inneholdt forbehold eller avvik. Dette er bare et formkrav, ikke et kvalifikasjonskrav, fastslo KOFA. Oppdragsgiveren hadde selv ikke gått gjennom tilbudene for å sjekke om de var fri for forbehold eller avvik. Det skulle han ha gjort. Dermed ble avvisning og avlysning følgelig regelstridig.
les mer...

Litt krass kritikk, men regelbrudd preger ikke lenger Riksrevisjons–rapport

2015_39_riksrevisjon Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at større, underliggende virksomheter som Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har omfattende brudd på anskaffelsesregelverket. Likeledes konstaterer Riksrevisjonen at Fiskeridepartementets oppfølging av anskaffelsespraksis i de to virksomhetene ikke har vært tilstrekkelig. Utover denne ramsalte kritikken mot de to etatene er ikke Riksrevisjonens årlige revisjonsrapport til Stortinget lenger preget av sviktende etterlevelse av anskaffelsesreglene.

les mer...

Taushetsplikten kan gjelde helt fram til kontraktsinngåelsen

39_2015_IF Tilbud og protokoller skal være offentlige før kontrakt signeres. Det vil si allerede i den såkalte karensperioden. Det kan by på problemer når leverandørene kan få innsyn i hverandres tilbud på dette stadiet i anbudsprosessen. Justisdepartementet legger imidlertid til grunn at opplysningene er omfattet av taushetsplikt inntil det er klart at konkurransen vil bli avgjort på grunnlag av de innkomne tilbudene. Dersom dette ikke er klart før ved kontraktsinngåelsen, er opplysningene omfattet av taushetsplikt frem til dette tidspunktet.les mer...

Etterlevet ikke et absolutt krav, men brøt ikke regelverket

IF_2015_38_nordmoreForpliktelseserklæring for personell som ikke var ansatt hos tilbyderne, var et absolutt krav, men var ikke lagt ved i alle tilbudene. Likevel ble ikke de berørte tilbyderne avvist. Tilbyderne hadde lovet at de nødvendige krav skulle etterleves. Det aktuelle personellet skulle bare være underleverandører uten noen vesentlig og selvstendig rolle. Da mente KOFA det i dette tilfellet var nok å stole på løftene fra tilbyderne. Regelbrudd var det ikke. les mer...

Godkjente miljømerke som ikke var miljømerke

IF_37_105_grontp Grønt Punkt–merket forteller ikke noe om i hvilken grad et produkt er miljøvennlig. Det slo KOFA fast. Oppdragsgiveren hadde krevet at alle produktene måtte ha miljømerke fra godkjent miljømerkeordning. Leverandøren som fikk kontrakten, hadde fått godkjent Grønt Punkt som slikt miljømerke for ti av produktene. Ingen produsenter har offentlig godkjente miljømerker på disse produktene, hevdet klageren og fikk rett. les mer...

Valutautregning var forbehold – leverandør skulle vært avvist

2015_10_05 I tilbudsbrevet fra den valgte leverandøren sto det «uten forbehold», men en valutautregning i tilbudet skapte likevel skepsis hos KOFA. Utregningen skapte uklarhet om det var tatt et valutaforbehold eller ikke. Valutasvingninger kunne jo føre til at tilbudsprisen ble en annen. Med et slikt uklart forbehold skulle tilbudet fra leverandøren heller være avvist. les mer...

Her er de nye reglene som gjelder fra 1. juli i år

2015_35_faglig Rett før sommeren ble de nasjonale reglene for offentlige anskaffelser endret. De viktigste endringene: Anskaffelser under 100 000 kroner blir unntatt fra regelverket, og reglene om lukking og merking av tilbud opphevet. Også plikten til å kreve HMS-erklæring er fjernet, og grensen for å kreve skatteattest økes fra 100 000 kroner til 500 000 kroner. Endringene, som også omfatter dekningskjøp, rammeavtaler og lærlingklausul, trådte i kraft 1. juli i år.

les mer...

Ber om tilskuddsordning for risiko i innovasjonsanskaffelser

2015_35_nho To giganter innen norsk arbeids– og næringsliv, NHO og LO, ber om ekstraordinære offentlige midler for å foreta særlig krevende innkjøp. Formålet er å stimulere innovasjonstakten, spesielt innenfor grønne innkjøp. Forslaget er å etablere en spesiell ordning der det kan søkes risikopenger fra. Om 15 år bør rammen for ordningen være på 1000 millioner kroner, mener de to organisasjonene.les mer...

Tilsluttet seg avtale uten konkurranse – ulovlig, sa KOFA

2015_34_intensjon Kontrakten som skulle inngås, var basert på en tidligere kunngjort avtale. Derfor gjennomførte oppdragsgiveren ingen egen konkurranse, men sluttet seg til den allerede inngåtte avtalen. Men det holdt ikke, fastslo KOFA. Det kunne vanskelig sies at den tidligere kunngjorte avtalens reelle omfang hadde vært gjenstand for konkurranse da den ble inngått. Tilslutningen til den tidligere inngåtte avtalen utgjorde dermed en ulovlig direkteanskaffelse.
les mer...

Foreslår tog– og busstrafikk i felles, lokale anbudspakker

IF_28_2015_Tran Kjøp av lokale kollektivtjenester, inklusiv togtilbudet, bør vurderes overført til lokale og regionale innkjøpsorganisasjoner. Om lag 96 prosent av dagens landbaserte kollektivtrafikk kan defineres som lokal. Da er togtilbudet inkludert. For å gi en mer effektiv konkurranse ved lokale kjøp kan det være en mulighet at både tog og buss utlyses i samme anbudspakker, da større anbudspakker kan tiltrekke seg flere aktører. Dette foreslår NHO i en høringsuttalelse.les mer...

Leverandøren ble avvist, men fikk likevel kontrakten

IF_28_2015_SV Rett leverandør fikk til slutt kontrakten, men ble først avvist som følge av en feil hos oppdragsgiveren. Feilen var at det ble lagt til grunn en forståelse av kvalifikasjonskravet som, ifølge KOFA, ikke var forenlig med en naturlig forståelse av kravets ordlyd. Feilen ble imidlertid rettet opp, og avvisningen annullert. Dermed hadde oppdragsgiveren fulgt regelverket.les mer...

Kategoristyring basis for nytt nasjonalt innkjøpsforetak

IF_2015_32_NI De fire regionale helseforetakene er i ferd med å etablere et felles, nasjonalt innkjøpsforetak. Kategoristyring skal ligge til grunn for alt innkjøpsarbeid i det nye foretaket. Foretaket skal også være en pådriver for innovasjon. Blant suksessfaktorene trekkes fram god bestillerkompetanse på helseforetakene, god koordinering mellom helseforetakene og innkjøpsforetaket og oppfølging av avtalelojalitet.

les mer...

Ikke god forretningsskikk å bryte løfte om svar i tide

IF_2015_32_NT En tilbyder hadde bedt om utvidet karensperiode. Oppdragsgiveren lovet å gi beskjed om resultatet innen utløpet av den eksisterende karensperioden. Det ble avslag på anmodningen, men det fikk ikke tilbyderen vite før innpå fire timer etter at gjeldende klagefrist var gått ut. Dette er brudd på god forretningsskikk og lovens krav om forutberegnelighet, konstaterte KOFA. les mer...

27 000 offentlige abonnenter jakter morgendagens telefoniløsning

31_2015_telefon Seks fylkeskommuner, nærmere 80 kommuner og om lag 27 000 abonnenter i det offentlige skal sammen skaffe seg en fremtidsrettet telefonløsning. Rammeavtalen som skal inngås, har en antatt verdi på nær en kvart milliard kroner. Det er morgendagens telefoni–/kommunikasjonsløsning det siktes mot, og for tiden jakter de informasjon i dialog med markedet. Den skal være en del av grunnlaget for kravspesifikasjonen.les mer...

Løpende kontrakter: Historikk eller anslag gir terskelverdi

31_2015_faglig Forskriften gir regler for hvordan man beregner terskelverdien for så vel tidsbegrensede som tidsubegrensede tjenestekontrakter. Det samme gjelder for vare– og tjenetekontrakter for inngås regelmessig. I prinsippet gjelder det enten bruk av historiske data eller mest mulig forsvarlige anslag. Ved inngåelse av rammeavtaler og dynamiske innkjøpsordninger må oppdragsgiveren gjøre et forsvarlig anslag for den høyeste verdien av alle forventede kontrakter i hele avtaleperiodens eller ordningens varighet.

I denne spalten tar vi for oss ulike problemstillinger knyttet til gjennomføring av offentlige anskaffelser. Tidligere Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FADs) oppdaterte veiledning ligger til grunn (desember 2013). En stor del av oppdateringen består i at det er innarbeidet ny praksis for EU-domstolen og Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Vi tar denne gangen for oss
løpende kontrakter. Veiledningen kan studeres/lastes ned
her.

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/anskaffelsesveilderer_2013.pdf

Tjenestekontrakter

For løpende tjenestekontrakter uten fastsatt samlet pris er det i forskriften fastsatt noen regler for hvordan terskelverdiene skal beregnes. Er det fastsatt en samlet pris, legges denne til grunn ved beregningen. Dette kan for eksempel være tilfelle ved løpende advokatbistand, men hvor oppdragsgiveren har satt en øvre økonomisk ramme for bistanden.

For tjenestekontrakter som er tidsbegrenset, og som har en varighet på 48 måneder eller mindre, skal beregningsgrunnlaget ta utgangspunkt i det anslåtte beløpet for hele kontraktens varighet. Om avtalen inneholder en tidsbegrensning beror på en tolkning av den konkrete kontrakten.

Eksempel

En kommune inngår en vedlikeholdsavtale om kopimaskiner for 3 år. Prisen er fastsatt til en fast sum per gang det er behov for vedlikehold. Oppdragsgiveren må da på forsvarlig grunnlag, og ut fra hvor ofte det sannsynligvis vil være behov for vedlikehold, anslå et samlet beløp for hele 3 års-perioden. Hvis avtalen ikke er begrenset i tid eller avtalen gjelder for mer enn 48 måneder, hvor det ikke er fastsatt en samlet pris, er det i forskriften fastsatt at man skal beregne terskelverdiene ut fra en månedlig rate multiplisert med 48. Dette kan for eksempel være tilfelle hvor avtalen i utgangspunktet har en varighet på 2 år, men det fremgår at avtalen kan «forlenges etter nærmere avtale mellom partene”, uten at det er satt noen totalramme for avtalelengden. I dette tilfelle vil oppdragsgiver måtte ta utgangspunkt i en månedlig rate og multiplisere dette med 48. Avtaler med ubegrenset avtaleperiode vil kunne være i strid med kravet til konkurranse.

Vare og tjenestekontrakter som inngås regelmessig

Ved kjøp av varer og tjenester som oppdragsgiver gjør regelmessig, stiller forskriften
krav om at man tar hensyn til andre lignende regelmessige anskaffelser når
terskelverdiene beregnes. I motsatt tilfelle ville oppdragsgiveren kunne omgå regelverkets krav til konkurranse ved stadig å peke på at anskaffelsene er for små i forhold til terskelverdiene.

Typiske kontrakter som inngås regelmessig vil være driftsrelaterte anskaffelser, for eksempel av rekvisita.

Terskelverdien kan i disse tilfellene beregnes på to måter:

• enten på grunnlag av den samlede faktiske verdien av påfølgende kontrakter av samme type tildelt i løpet av de siste 12 måneder, eventuelt siste regnskapsår, om mulig justert for endringer som kan forekomme i fremtidige leveranser, eller

• den samlede anslåtte verdi av de påfølgende kontrakter som tildeles i løpet av 12 måneder fra den første leveransen.

Forskjellen på disse to metodene er at første alternativ legger historiske opplysninger til grunn, mens andre alternativ baseres på et anslag av forventet kontraktsverdi. Oppdragsgiveren må vurdere hvilke av disse metodene som passer best ut fra de faktiske forhold ved anskaffelsen, så lenge dette ikke gjøres for å omgå regelverket.

Hvis det skal inngås en rammeavtale for disse anskaffelsene, er det fastsatt egne bestemmelser om beregning av terskelverdiene for rammeavtaler og dynamiske innkjøpsordninger.

Anskaffelser av «samme type»

Forutsetning for at kontraktene skal anses for én anskaffelse, er at de er av «samme type». I utrykket «kontrakter av samme type» ligger, etter Groesmeyer/Steinickes oppfatning, både at kontraktsgjenstandene helt eller delvis skal ligne på hverandre, slik at de tar sikte på å oppfylle de samme behov, og at kontraktenes grunnkarakteristika og vilkår ikke må avvike så mye fra hverandre at de ikke kan anses som lignende kontrakter.

For øvrig mener forfatterne det kan argumenteres for at det etter denne bestemmelsen kreves en noe tettere sammenheng mellom kontraktene enn det som ligger i bestemmelsen i direktivet om «ensartede varer».

Følgende KOFA–saker kan gi en viss veiledning (2011/112, 2011/119, 2011/207):

I sakene tok KOFA stilling til hvorvidt kontrakter om juridisk bistand er å anse som «kontrakter av samme type». Når det gjelder kontrakter innenfor samme type rettsområde, uttalte nemnda at disse som et utgangspunkt vil kunne anses som «samme type». I alle sakene gjaldt den juridiske bistanden en rekke til dels svært ulike rettsområder som i tillegg ble levert av over ti forskjellige leverandører. På bakgrunn av dette kom KOFA til at den ikke hadde tilstrekkelige holdepunkter for å fastslå at alle kontraktene som var inngått var av «samme type».

Rammeavtale og dynamisk innkjøpsordning

Rammeavtaler og dynamiske innkjøpsordninger er ordninger hvor oppdragsgiveren inngår en avtale (uten av alle vilkårene for de endelige kontraktene trenger å være
regulert) med en eller flere leverandører for en bestemt periode, eller lar leverandører
bli tatt opp i en innkjøpsordning for en bestemt periode.

Felles for både rammeavtaler og dynamiske innkjøpsordninger er at oppdragsgiveren
bruker ordningen som grunnlag for å inngå konkrete kontrakter i løpet av ordningens
varighet. Som hovedregel skal varigheten for disse ordningene ikke overstige 4 år. Ved inngåelse av rammeavtaler og dynamiske innkjøpsordninger må oppdragsgiveren foreta et forsvarlig anslag og legge til grunn den høyeste verdien av alle forventede kontrakter i hele avtaleperiodens eller ordningens varighet.

Det er ikke avgjørende om avtalen er forpliktende i den forstand at oppdragsgiveren har en plikt til å foreta alle de relevante innkjøpene gjennom ordningen eller rammeavtalen.

Eksempel:

Et sykehus inngår en rammeavtale om medisinsk utstyr for tre år, med opsjon for ytterligere ett år. Her må oppdragsgiveren anslå verdien av alle forventede
kontrakter innen en fire års periode ved beregning av terskelverdiene. Dersom
dette er anskaffelser tidligere som har vært foretatt regelmessig, vil
man kunne bruke historiske opplysninger som grunnlag. I slike tilfeller må man eventuelt korrigere for mulige endringer i økt/redusert behov for utstyret i løpet av avtaleperioden.les mer...

Kan spare nær en mrd på økt bruk av totalentrepriser i veikontrakter

2015_if_30_vegvesen Dersom bruken av totalentrepriser i norske vegprosjekter øker, vil det føre til besparelser på om lag 950 mill. kroner i prosjektene Statens vegvesen planlegger de neste 2,5 år. Dette fremgår av en rapport som Oslo Economics har utarbeidet på vegne av entreprenørselskapet Veidekke. Totalentreprise er særlig egnet der risikoen som overføres til entreprenøren, kan beskrives i detalj slik at entreprenøren kan prise denne på mest mulig korrekte forutsetninger.
les mer...

Ikke alt var priset, fikk likevel kontrakt – ulovlig, sier KOFA

20_2015_if_KOFA Tilbyderen hadde ikke priset alle produktene, i motsetning til sine konkurrenter. Oppdragsgiveren la de uprisede produktene til side ved evalueringen, og tilbyderen fikk kontrakten – trass i avviket. KOFA kaller dette en endring av konkurransegrunnlaget, noe som er forbudt etter tilbudsfristens utløp. Ved ny og korrekt evaluering ville avviket være å anse som så vesentlig at tilbudet måtte avvises, konkluderte klagenemnda. les mer...

Selskap under etablering «reddet» av sitt morselskap

29_2015_if_prekva Den valgte leverandøren var til en viss grad i etableringsfasen, og fikk morselskapet til å gå god for sin økonomiske og finansielle kapasitet. I formen var det et «Comfort letter».
Spørsmålet var om dette var rettslig nok bindende til å tilfredsstille prekvalifiseringskravet i konkurransen. Isolert sett ikke, mente KOFA, men en erklæring fra morselskapet reddet situasjonen. les mer...

Slår til lyd for å utvikle standarder for universell utforming til bruk ved innkjøp

29_2015_if_kravspek Det er nødvendig med gode og klare referanser til krav om universell utforming i forbindelse med offentlige anskaffelser. Standarder kan i så måte spille en sentral rolle for å sikre omforente og klare kriterier for bruk i kravspesifikasjoner. Dette fremgår av en rapport som Standard Norge nylig har produsert. Det slås til lyd for opprettelse av en standardiseringskomite til formålet – sammensatt av relevante interessenter.les mer...

Ny dansk–norsk kamp om regionale flyruter i Norge

28_2015_flyDet blir en ny dansk–norsk kamp om enerett til å drive regionale flyruter i Norge. Denne gangen gjelder det åtte ruter i Sør–Norge fra 1. april 2016. Samferdselsdepartementet regner med å ha konklusjonen klar så tidlig som mulig i høst. Det er de «gamle» kamphanene Danish Air Transport og Widerøe Flyveselskap AS som igjen kjemper. For noen år siden kjempet de om ruter i Nord–Norge, der danskene vant første runde, men Widerøe kapret kontrakten til slutt.
les mer...

Slo ned på taushet ved avviksvurdering i evalueringen

IF_28_2015_evalueringDen valgte leverandøren hadde et par avvik bl.a. fra et minstekrav i konkurransegrunnlaget. Disse ble ikke kommentert av oppdragsgiveren i forbindelsen med evalueringen. KOFA oppfordret oppdragsgiveren til å forklare på hvilken måte vurderingen var gjort, men det kom ikke noe svar. Da kom konklusjonen fra klagenemnda: Regelbrudd – sammen med en påminnelse om hvor viktig innsyn i og kontroll av anskaffelsesprosessen er.
les mer...

Mangelfull kontraktsoppfølging gav skarp KOFA–reaksjon

27_2015_avfallManglende håndhevelse av en kontrakt førte til en skarp reaksjon fra KOFA. Den mangelfull oppfølgingen utgjorde en vesentlig endring av kontrakten, fastslo nemnda. Dermed forelå en ulovlig direkteanskaffelse. Bakgrunnen var at en leverandør benyttet andre biler enn hva som var krevet i kontrakten. Oppdragsgiveren ble varslet om dette, men, ifølge nemnda, fulgte ikke opp på en tilfredsstillende måte.les mer...

Stort anskaffelsesprosjekt i Helse Midt–Norge frister leverandørmarkedet

27_2015_helseHelse Midt–Norge skal anskaffe nytt pasientadministrativt system og elektronisk pasientjournal (PAS/EPJ). Anskaffelsesprosessen starter i høst, og det meldes om stor interesse i det nasjonale og internasjonale leverandørmarkedet. Også kommuner og fastleger som ønsker det, skal få del i anskaffelsen.les mer...

Forhandlinger uten forutgående kunngjøring var ikke ulovlig direkteanskaffelse

2015_26_avvisning Hverken i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget sto det noe om oppdragsgiverens budsjett. I anbudskonkurransen ble to tilbydere avvist og den tredje tilbyderens tilbud forkastet fordi det overskred budsjettet. Oppdragsgiveren inviterte da til forhandlinger uten forutgående kunngjøring. Ulovlig direkteanskaffelse, mente klageren. KOFA var av en annen oppfatning og viste til nyere juridisk teori. les mer...

Krav om å begrunne hvorfor innovasjon ikke er relevant

2015_26_abelia Offentlige oppdragsgivere må begrunne hvorfor innovasjon ikke er relevant i den enkelte anskaffelsen. Dette kravet kommer fra NHO–foreningen Abelia i en høringsuttalelse til forlaget til nytt anskaffelsesregelverk. Foreningen ønsker dermed å stille innovasjon i samme viktige, prioriterte gruppe i lovens §6 som hensyn knyttet til miljø, arbeidsforhold, sosiale forhold og krav til læreplasser. les mer...

I land med ny kontraktsform etter konkurransepreget dialog om E6–prosjekt

2015_25_skilt Etter drøyt 20 måneder med politisk frem og tilbake og gjennomføring av konkurransepreget dialog er Statens vegvesen endelig i mål med et nytt to milliarders vegprosjekt. Denne gangen er det E6 nord i Helgeland, der kontraktsignering skjer i disseager. I Helgeland Nord-prosjektet er det også en ny kontraktsform – en veiutviklingskontrakt. Her får én entreprenør ansvar for både prosjektering, bygging, drift og vedlikehold.les mer...

Dekningskjøp bare på strenge vilkår for oppdragsgiver

2015_27_faglighjordne Hvis domstolen kjenner en kontrakt uten virkning, kan oppdragsgiveren gjøre et såkalt dekningskjøp. Det knytter seg strenge betingelser til bruk av dekningskjøp. En slik kontrakt skal dessuten ikke inngås for lengre tidsrom enn det tar å gjennomføre en ordinær konkurranse.Også ved bruk av dekningskjøp skal oppdragsgiveren søke å gjennomføre et minimum av konkurranse. Å orientere seg i markedet raskt er da en fornuftig start. les mer...

Etter ti år samles splittet vannbransje under ett innkjøpsregelverk

2015_20_vannI ti år er det organiseringen av den kommunale vann og avløpsvirksomheten som har avgjort hvilken anskaffelsesforskrift som skal følges. Dette har interesseorganisasjonen Norsk Vann likt veldig dårlig. Men i forslaget til nye anskaffelsesregler blir deres klager hørt. Alt skal nå bli samlet i forsyningsforskriften, og dette får selvsagt Norsk Vanns støtte. Vannbransjen står for øvrig overfor et formidabelt investeringsbehov i årene fremover: Rundt 490 milliarder kroner trengs fram mot 2030.les mer...

Mulig feil som ikke kunne rettes, gav heller ikke avvisning

O20_2015_statsbyggppdragsgiveren skulle ha et byggherreombud, men leverandøren som fikk oppdraget, hadde to navn med i tilbudet. Regelbrudd, mente en klager. Nei, konstaterte KOFA. Rett nok var det slik at hvis det var en feil, kunne ikke oppdragsgiveren uten videre rette den. Men det var flere mulige tolkninger. Uansett fant nemnda at det ikke medførte tvil om hvordan tilbudet skulle bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene, selv med to navn i tilbudet.les mer...

Endringer i forskrift om offentlige anskaffelser

Regjeringen endret forskrift om offentlige anskaffelser den 12. juni 2015. Endringene er ikke så store, men skaper likevel noen nye tolkningsspørsmål. les mer...

Avgjørende med en saklig og forsvarlig markedsvurdering

2015_23_KOFA Det er opp til den enkelte oppdragsgiver å avgjøre hva slags behov en anskaffelse skal dekke. Dette skjønnet kan ikke KOFA overprøve. For klagenemnda er det imidlertid avgjørende om det er gjort en saklig og forsvarlig vurdering av markedet i forkant av kunngjøringen. Det hadde oppdragsgiveren i den foreliggende klagesaken gjort. Altså intet å sette fingeren på, konstaterte nemnda, selv om det bare kom inn ett tilbud og selv om det ikke var åpnet for deltilbud.les mer...

Persontrafikk på jernbanen skal på anbud – Sørvestlandet først

2015_23_tog Om to år kan persontog–trafikken på Sørvestlandet bli lagt ut på anbud. Deretter følger de nordlige delen av jernbanenettet. Også persontog på Østlandet hører med blant de prioriterte strekningene for mulig konkurranseutsetting om noen år. Dette er blant regjeringens planer for reform av jernbanesektoren i Norge. Tema for konkurranseutsettingen blir geografisk avgrensede «trafikkpakker».
les mer...

168 ulovlige direktekjøp på rammeavtaler i byggeprosjekt ved Oslo universitetssykehus

if_22_2015_revisjon Verre enn fryktet. Det er kommentaren fra ledelsen ved Oslo Universitetssykehus (OUS) til avsløringene i en fersk revisjonsrapport knyttet til omfattende byggeprosjekter. Den viser blant annet omfattende avvik og lovbrudd knyttet til feil bruk av rammeavtaler, manglende bruk av mini-konkurranser, ulovlige direktekjøp og bestillinger utenfor fullmakter. Ikke mindre enn 168 ulovlige direktekjøp på rammeavtaler er registrert. les mer...

Oppfylte ikke minstekrav – alle tilbyderne skulle vært avvist

IF_22_2015_helse Alle åtte tilbyderne skulle vært avvist. Grunnen er at alle tilbudene inneholdt vesentlige avvik fra minstekravet i kravspesifikasjonen. Det fremgår av en avgjørelse i KOFA. Oppdragsgiveren stilte krav om en viss minimumslengde på lampearmer. Imidlertid viste det seg at alle tilbyderne hadde tilbudt lampearmer under minstekravet. Og klagenemnda fører en konsekvent politikk når det gjelder oppfyllelse av minstekrav!les mer...

Nedsnakking under forhandlinger gav ingen gevinst

2015_21_hamar Tilbyderen brukte mye tid under forhandlingene på å snakke negativt om sine konkurrenter. Denne nedsnakkingen lønte seg ikke – ikke ble det kontrakt, men derimot en klage til KOFA, der tilbyderen også tapte. Klagenemnda slo fast at dette var utenforliggende forhold, og brudd på kravet til forutberegnelighet å ta hensyn til slikt. les mer...

Skyhøye ambisjoner for konkurranse om høyteknologisk jernbane–info

2015_21_toginfo Ambisjonene er skyhøye når Jernbaneverket snart lyser ut en konkurranse om nye informasjonssystemer. Teknologisk hypermoderne informasjonstavler og annet som viser togtider, skal så å si aldri svikte. Jernbaneverket satser på en forventet oppetid på 99,7 prosent. Og det gjelder for landets 338 togstasjoner, store som små. Samtidig blir de togreisende mer og mer krevende når det f.eks. gjelder avvik i trafikken. les mer...

Må være våkne når rådgivere koples inn ved en anskaffelse

IF_20_2015_faglighjorne Når en anskaffelse forberedes, må oppdragsgiveren være seg bevisst hvem han mottar råd fra. Dersom den eller de aktuelle rådgiverne får en fordel som følge av rådgivningen og melder seg på i selve konkurransen, kan kravet til likebehandling være brutt. Da bør oppdragsgiveren avvise rådgiveren fra deltakelse, ellers står selve konkurransen i fare. Hovedregelen er at informasjon om betingelser og krav skal tilflyte alle leverandørene samtidig. les mer...

Konkurranse om tidenes største norske universitetsbygging

iF_2015_20_campusNå er den største samlede utbygging i universitets- og høyskolesektoren noen gang startet. Det gjelder Campus Ås–utbyggingen (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet) med en total kostnadsramme på nær åtte milliarder kroner. Statsbygg har nettopp ut tilbudsforespørsel for råbygget til det 60.000 kvm store veterinærbygget. Byggestart skal etter planen skje ved årsskiftet 2015/16 –ferdigstillelse i 2019.les mer...

200 000 kroners skille mellom kunngjøringsplikt eller ei

19_2015_if_tranoy Valg av beregningsmåte for verdien av en leasingsavtale ble avgjørende i en anskaffelse som ikke var kunngjort. Det skilte om lag 200 000 kroner mellom oppdragsgiverens anslag og KOFAs. Men etter oppdragsgiverens regnestykke forelå ikke kunngjøringsplikt – det gjorde det imidlertid slik klagenemnda regnet verdien. Dermed var utfallet av klagesaken klart: Den inngåtte leasingavtalen var en ulovlig direkte anskaffelse.

KOFA–sak 2015/1 gjaldt Tranøy kommune og en forespørsel kommunen i 2013 sendte til seks leverandører om levering av traktor med utstyr som skulle være gjenstand for en leasingavtale. Det kom inn ett tilbud med totalpris 480 000 kroner.

Kommunen valgte å legge dette til budet til side på grunn av "budsjettsituasjonen". I stedet ble det inngått en leasingavtale med Sparebanken Finans Nord-Norge AS. I følge denne avtalen skulle finansieringsselskapet eie traktoren. Klageren mente at det dermed ble gjort en ulovlig direkteanskaffelse, fordi anskaffelsen ikke ble kunngjort.

Spesialbestemmelse for leasing

Klagenemnda poengterer at leasing er en finansieringsform som kan ses på som en mellomting mellom leie og lånefinansiering. I relasjon til forskrift om offentlige anskaffelser kategoriseres avtaler om leasing av biler som varekontrakter. Det er i utgangspunktet plikt til å kunngjøre anskaffelser med en anslått verdi på over 500 000 kroner eks, mva. I forskriften er det gitt en spesialbestemmelse for leasingskontrakter:

"Ved beregningen av den anslåtte verdien av kontrakter om leasing eller leie, med eller uten forkjøpsrett for varer, er grunnlaget for beregning:
a. den samlede verdi for tidsbegrensede kontrakter med varighet 12 måneder eller kortere, eller, for tidsbegrensede kontrakter med varighet over 12 måneder, kontraktens samlede verdi inkludert anslått restverdi,
b. den månedlige verdi multiplisert med 48 for tidsubegrensede kontrakter eller hvor løpetiden ikke kan fastsettes nærmere."

Uenige om regnestykke

Kommunen hevdet at anskaffelsens endelige verdi ikke er kjent, fordi leasingavtalen kan forlenges ut over perioden som avtalen er tegnet for. Verdien er da 421 969,92 kroner etter beregningsmodellen i bokstav b, m.a.o. under verdien for kunngjøringsplikt.

KOFA var imidlertid av en annen oppfatning. Det dreier seg ikke om en leasingavtalen "hvor løpetiden ikke kan fastsettes nærmere", konstaterer klagenemnda. Kontrakten må regnes som en tidsbegrenset kontrakt med varighet over 12 måneder, og da er det bokstav a i spesialbestemmelsen som skal gjelde.


Minimumsperioden i avtalen var nemlig 60 terminer. Dessuten opererte avtalen med en garantert restverdi, og dermed har ikke leasingtaker rett til å fortsette leieforholdet med redusert leie etter utløpet av minimumsperioden. Da blir regnestykket slik: Månedlig leiebeløp multiplisert med 60 terminer pluss restverdi på 100 000 kroner er
627 462,40 kroner.

Anskaffelsen skulle dermed vært kunngjort, og kommunen har heller ikke sannsynliggjort at beregningen av anskaffelsens anslåtte verdi er basert på en "forsvarlig vurdering av markedet". Det er likeledes opp til oppdragsgiveren å godtgjøre at det dreier seg om unntak. Unntaksbestemmelser skal uansett tolkes strengt, og nemnda kunne ikke se at det i dette tilfellet foreligger forhold som berettiger unntak fra kunngjøringsplikten.

les mer...

Tre av fire mener det offentlige bør prioritere miljømerkede produkter i sine innkjøp

Gronne_innkjop_19_2015 Mer enn tre av fire nordmenn mener offentlige virksomheter bør prioritere miljømerkede produkter i sine innkjøp. Bare seks prosent er helt eller delvis uenig i det. Dette er et av resultatene i årets utgave av TNS Gallups klimabarometer. Etter dagens regelverk for offentlige anskaffelser det ikke anledning til å vise til konkrete miljømerker. Det nye regelverket som trolig er på plass til neste sommer åpner imidlertid for bruk av slike merker.les mer...

Markedsdialog bak miljøkrav i transportkonkurranse

Uke 20_UDI-transport - forside Når Utlendingsdirektoratet (UDI) kunngjør sin varslede konkurranse om transportoppdrag i Østlandsområdet, er mange av kravene utviklet i dialog med markedet. Ikke minst gjelde det ulike miljøkrav. I form av en veiledende kunngjøring stilte UDI tidligere i år en del spørsmål til markedet. Formålet var å få innspill til utarbeidelse av kravspesifikasjon, tildelingskriterier og kontraktskrav i en konkurranse om persontransport senere i år.
les mer...

Vesentlige endringer i kontrakt – ulovlig direktekjøp eller ei?

Uke 20 - KOFA - ulovlig direktekjøp -forside Flertallet i KOFA mente at det var gjort så vesentlige endringer i en kontrakt at det var snakk om en helt ny kontrakt, altså at det var gjort en ulovlig direkteanskaffelse. Nei, mente imidlertid mindretallet i KOFA, her var det ikke snakk om noe slikt. Poenget var at kontrakten var endret slik at leverandøren kunne utføre arbeidet billigere uten at oppdragsgiveren reduserte vederlaget.
les mer...

Bommet på valg av metode for poengberegning

17_2015_HarstadNår metoden for poengberegningen ved evalueringen ikke er kjent når tilbud skal leveres, må en oppdragsgiver passe på. Han må da ikke velge en metode som kan ha betydning på utformingen av tilbudene. I en prinsipiell sak avgjorde KOFA at den metoden som oppdragsgiveren i denne saken benyttet, i så måte ikke var egnet. Den forholdsmessige metoden som ble valgt, kunne ikke anses egnet til å sikre den fastsatte vekten av tildelingskriteriet pris, heter det.les mer...

Nytt verktøy skal gjøre Helse Sør–Øst bedre på etisk handel

17_2015_etiskHelse Sør-Øst og Sykehuspartner tar nå i bruk et nytt verktøy som skal sikre at varene som kjøpes inn, er produsert etter etiske retningslinjer. Det dreier seg om en mer effektiv oppfølging av leverandørene. Løsningen innebærer at leverandørene får ansvaret for å legge inn sine kvalifikasjoner på nett, og her kan innkjøperne så hente oppdatert informasjon. les mer...

Ikke krav om individuell begrunnelse til hver leverandør

2015_16_faglig_hjorne Oppdragsgiverne er ikke forpliktet til å redegjøre for hvordan det vinnende tilbudet er vurdert i forhold til hvert enkelt av de øvrige tilbudene. Det er ikke noe krav om å gi en individuell begrunnelse til hver enkelt leverandør. Det er nok å sende ut en likelydende begrunnelse til de berørte leverandørene. Hensynet til leverandørutvikling ivaretas ikke nødvendigvis best gjennom begrunnelsen for valg av leverandør. Dette hensynet skal ikke styre kravet til omfang av og innhold i begrunnelsen.les mer...

Forbereder nasjonal rammeavtale for overgang til digitale trygghetsalarmer

2015_16_velferd Kommunene må planlegge og gjennomføre omlegging fra analoge til digitale trygghetsalarmer innen få år. For å gjøre overgangen enklere for kommunene planlegger Helsedirektoratet anskaffelse av en nasjonal rammeavtale. Den skal gjelde fra 2016 og ut 2018 – eller til nasjonal infrastruktur for velferdsteknologi er etablert. Kommunene står fritt il å benytte avtalen, men de som ikke selv har en slik avtale på plass, anbefales å gjøre avrop på den nasjonale avtalen.

les mer...

Kvalifikasjonskrav også under tildeling, men sa ikke hvordan

IF_15_2015_evaluering Nei, dette er ikke forutberegnelig, fastslo KOFA. De samme forhold som var vurdert i kvalifikasjonsfasen, skulle også inngå i tildelingsfasen. Det krever i så fall en nærmere forklaring i konkurransegrunnlaget om hvordan vurderingen av disse forholdene skulle skille seg fra kvalifikasjonsvurderingen. Det hadde ikke oppdragsgiveren gjort, og da forelå brudd på regelverket.
les mer...

Lyttet til leverandørene – vil gjøre KOFA mer slagkraftig

15_if_2015_MEF Bare dager etter at Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) klaget sin nød over et «tannløst» KOFA, slår regjeringen til. Næringsminister Monica Mæland vil nå ha en tøffere håndheving av reglene om offentlige anskaffelser. Blant tiltakene som foreslås, er en gjeninnføring av KOFAs mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr.les mer...

Vil ha behandling av husholdningsavfall ut på anbud

IF_14_2015_avfall Den private delen av norsk gjenvinningsbransje er gått til kamp mot kommunesektorens tildeling av enerett på behandling av husholdningsavfall. Kravet er å sette slike oppdrag ut på anbud. Kvalitet, miljø og leveransesikkerhet bør i så fall stå sentralt i tildelingskriteriene ved konkurranseutsetting, mener de private. Det vil kunne oppstå en rekke positive effekter ved å oppheve eneretten og å benytte konkurranseutsetting, ifølge en utredning. Nå er enerettstriden havnet på regjeringens bord.les mer...

Direkteanskaffelse ok når det haster – ikke når det er tid nok

IF_2015_14_KOFA Oppdragsgiveren måtte ty til direkteanskaffelse da tidligere kontrakt ble hevet på grunn av misligheter. I pakt med regelverket, konkluderte KOFA. Noe annet var det med den mer permanente kontrakten som skulle erstatte den hevede. Her var det tid nok til å gjennomføre og kunngjøre konkurranse, mente klagenemnda.les mer...

Åpenbare feil kan rettes og avklaringer gjøres, men …

Faglig_13_15_IFRett nok er det forhandlingsforbud ved anbudskonkurranser, men visse avklaringer og rettelser kan gjøres. Grensene for adgangen er imidlertid strenge. Forhandlingsforbudet og likebehandlingsprinsippet må etterleves. Det er f.eks. ikke tillatt å forhandle om innholdet i tilbudene gjennom avklaringer. Ved den minste tvil om hvordan en åpenbar feil skal rettes opp, skal oppdragsgiveren ikke rette feilen.les mer...

Statsråd–oppfordring om å samordne kjøp av busstjenester

transport_IF_13_2015_IFFylkeskommunene oppfordres til å vurdere samordning av sine innkjøp av kollektivtransporttjenester med andre fylkeskommuner. Oppfordringen kommer fra statsrådene Monica Mæland og Ketil Solvik–Olsen. Busselskapenes organisasjon, NHO Transport, støtter oppfordringen: Større og mer samordnede innkjøpsmiljøer vil trolig gi en utvikling mot mer bruk av standardkontrakter og standard avtalevilkår i anbudskontraktene, heter det.les mer...

KOFA: Feil å avvise, åpenbar feil skapte ikke tvil om tilbudet

2015_15_SJTilbyderen ble avvist fordi oppdragsgiveren mente det var uklart hva han tilbød. Det var feil, kom KOFA til, og mente at uklarheten måtte tilskrives en åpenbar feil. Imidlertid kunne feilførselen forstås på flere måter, og da var det ikke gitt hvordan feilen skulle rettes. Men sett i en videre sammenheng kom klagenemnda likevel til at det ikke var "tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene".les mer...

Anskaffelse av elektronisk pasientjournal skaper hodebry

2015_15_if_HS Anskaffelse av elektronisk pasientjournal er åpenbart et utfordrende terreng for helseforetakene. Helse Nord gjorde et kjøp i 2003 som var en ulovlig direkteanskaffelse og har slitt med etterdønninger siden. Nå har også EFTAs overvåkingsorgan kommet på banen – på eget initiativ. Helse Midt–Norge forbereder anskaffelse av og har laget strenge kjøreregler for å unngå inhabilitet, informasjonslekkasjer eller andre etiske regelbrudd. les mer...

Informerte ikke godt nok om endret konkurransegrunnlag

2015_11_if_kriterier Endringen i konkurransegrunnlaget ble gjort i god tid før tilbudsfristen løp ut. Imidlertid ble den ikke kommunisert til alle mulige tilbydere. Oppdragsgiveren opplyste om endringen på en konferanse der åtte av 14 som da hadde levert tilbud, var til stede. Ikke godt nok, konkluderte KOFA.
les mer...

Innovativ anskaffelse skal gi teknologi til demensomsorgen

2015_11_teknologi Mange kommuner leter etter teknologi, f.eks. GPS, som egner seg til praktisk bruk i demensomsorgen. Derfor forberedes nå en innovativ anskaffelse der flere av kommunene er med. Et poeng med at flere kommuner går sammen, er at det dermed skapes et mer interessant marked for leverandørene. For å få best mulig kjennskap til markedet før anskaffelsen settes i gang, gjennomføres det dialog med leverandørene. les mer...

Leverte ikke tilbud, men fikk kontrakt likevel

2015_10_selskap Selskapet som skulle gjennomføre kontrakten, hadde ikke levert tilbud. Det godtok oppdragsgiveren, og KOFA hadde ingen innvendinger. Bakgrunnen var at selve tilbyderen var under selskapsrettslig omdanning. Det var fortsatt tilfelle på tidspunktet for kontraktstildeling, men da var ansatte og eiendeler overført til selskapet som skulle gjennomføre kontrakten. Oppdragsgiveren gjorde for øvrig kontrakt med begge selskapene i omdanningsprosessen.les mer...

Tap etter tap for norske entreprenører i tidenes kontraktstildelinger på jernbane

10_if_2015_jernbaneKontrakter for ti milliarder kroner er nylig tildelt i forbindelse med byggingen av Norges hittil største samferdselsprosjekt. Ingen norske entreprenører nådde opp, og skuffelsen er stor. Nå gjenstår ytterligere to gigantkontrakter. Her er både norske og utenlandske entreprenører prekvalifisert. Spanske, tyske og italienske selskaper er med. Våre utenlandske konkurrenter er aggressive, sier de norske entreprenørene. les mer...

Skal kjøpe stein til nytt norsk signalbygg – møter krav om å velge norsk stein

9_2014_anturDet knytter seg stort engasjement til Statsbyggs kommende valg av stein til Nasjonalmuseet. Konkurransen er i gang. Allerede er kravene kommet om valg av norsk stein. Det har med byggets identitet å gjøre, mener så vel arkitekt som norsk bergindustri. Klart man kan kreve norsk stein, mener anbudsekspert. Viktigst for Statsbygg at steinen tilfredsstiller de kravene som er satt - ikke hvor den kommer fra. I konkurransens bakteppe skimtes valget av italiensk marmor til Operaen for ti år siden.les mer...

Hadde tre avvisningsgrunner, ingen holdt mål i KOFA

Uke 10 - KOFA-Arendal-avvisning-forsideIngen av de tre grunnene som oppdragsgiveren hadde gitt for å avvise et tilbud, holdt mål i KOFAs behandling av klagesaken. I ett tilfelle hadde ikke oppdragsgiveren klart vist om klagerens tilbud inneholdt avvik eller forbehold. I et annet fikk tilbudets krav til kompetanse 0 poeng uten at det skulle føre til avvisning. Etter dette fant ikke klagenemnda grunn til å se nærmere på den tredje av avvisningsgrunnene.les mer...

Plikt til å gjøre en forsvarlig verdivurdering av anskaffelsen

2015_8_faglighjorne Beregningen av anskaffelsens verdi skal være forsvarlig. Det er en plikt oppdragsgiveren har etter regelverket. Oppdragsgiveren må gjøre, heter det, et kommersielt anslag over hva den mener anskaffelsen vil være verdt. Om tilbudene i etterkant likevel viser seg å ligge over terskelverdiene, vil han ikke kunne klandres hvis skjønnet må karakteriseres som forsvarlig. Dersom tilbudene ligger høyt over anslagene som er foretatt, kan det imidlertid være grunn til å spørre seg om anslaget har vært forsvarlig.
les mer...

Standard buss–spesifikasjoner skal gjøre slutt på dyr skreddersøm

2015_8_busskjop Bussmateriellet blir dyrt når hver fylkeskommune ønsker å kjøpe skreddersøm. Med bred støtte i næringen har derfor Standard Norge nå satt i gang med å utvikle en Norsk Standard som skal gjelde for alle fylkeskommuner. Å få standardiserte anbudsspesifikasjoner vil gi mer effektive kjøp og gjøre det enklere å ta miljøvennlige valg og avhende eldre bussmateriell.les mer...

Brukte intensjonskunngjøring, men sjekket ikke godt nok først

KOFA_Intensjonskunngjøring_forsideVilkårene for bruk av intensjonskunngjøring var ikke godt nok sannsynliggjort fra oppdragsgiverens side. Dermed slo KOFA fast at det forelå en ulovlig direkteanskaffelse. Poenget var at det kunne være flere enn én leverandør i det aktuelle markedet som kunne levere. Klagenemnda mente at dette ikke var sjekket godt nok på forhånd. Det er domstolene som, dersom det fremmes sak, avgjør om regelbruddet skal følges av sanksjoner.les mer...

Ramsalt kritikk fra funksjonshemmede mot regelverk og anbudspraksis

FFO_regel_2015_7 Ramsalt kritikk mot regelverket for offentlige anskaffelser og tilhørende praktisering kommer nå fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO): Betydelig svekket konkurransesituasjonen i hjelpemiddelbransjen. Pris vektlegges høyere enn kvalitet i mange offentlige anbud som gjelder funksjonshemmede. Navngitte enkeltpersoners behov blir lagt ut på offentlig anbud uten hensyn til personvernet og uten å ivareta respekten for enkeltindividet.les mer...

Gikk glipp av viktige opplysninger for utforming av tilbud

7_2015_KOFA_forside Da tilbudsfristen løp ut, visste ikke tilbyderne hvordan oppdragsgiveren ville beregne poeng ut fra opplysningene i prisskjemaet. Det fikk de først vite senere. Selv om det i noen tilfeller er nok at underkriterier kan vektes i etterkant av tilbudsfristen, mente KOFA det ble helt feil i denne saken. Den manglende informasjonen kunne nemlig ha betydning for tilbudsutformingen.les mer...

Konkurransepreget dialog skal gi langsiktig IKT–avtale for Helse Sør–Øst

helsesorost_6_2015Som ledd i en konkurransepreget dialog er nå fire prekvalifiserte IKT–leverandører i dialog med Helse Sør–Øst om en langsiktig samarbeidsavtale. Omfang og innhold i avtalen skal konkretiseres gjennom denne dialogbasert anskaffelsesprosess. Målet er å inngå en samarbeidsavtale med ekstern leverandør for modernisering av IKT-infrastruktur i helseregionen. Det avtalebaserte samarbeidet skal etter planen tre i kraft fra 2016.les mer...

Skarp revisjonskritikk av Statens vegvesens internkontroll av anskaffelser

Vegvesenet_internkontroll_forside Statens vegvesen får tommelen ned av Riksrevisjonen for sin internkontroll på anskaffelsesområdet. Den er ikke god nok, heter det. Riksrevisjonen anser det som alvorlig at ikke interne retningslinjer og rutiner følges, og at det forekommer flere brudd på loven om offentlige anskaffelser og økonomiregelverket. les mer...

Feil regelvurdering førte til annullert tildelingsbeslutning

Uke 05 - KOFA - tilleggsdokumentasjon-forside Han fikk først kontrakten, men så annullerte oppdragsgiveren sin beslutning. Det skjedde fordi oppdragsgiveren mente han hadde gjort en feil i forbindelse med å innhente supplerende informasjon. KOFA var uenig – dokumentasjonen som ble ettersendt var bare en utdyping av tidligere innsendt dokumentasjon, intet nytt, altså etter reglene. Da ble annulleringen feil, og den opprinnelige tildelingsbeslutningen korrekt. les mer...

Lærlingklausuler har i liten grad fungert etter hensikten

Uke 05 - Larlinger - rapport - forsideEt viktig funn er at selv der lærlingklausuler blir benyttet, ser det ut til at virkemidlet i liten grad har fungert etter hensikten. I denne sammenhengen vil det si at bruken av lærlingklausul i liten grad har bidratt til at det er etablert flere læreplasser. Dette er en av konklusjonene i en rapport om bruken av slike klausuler. les mer...

Blandede kontrakter – også med en «gråsone»

Uke 05 - Faglig hjorne - blande de kontrakter - B - forside Det fins regler for hvilken del av regelverket som skal benyttes i ulike blandede kontrakter. Men det er en «gråsone»: Grensedragningen mellom en ervervs-/leieavtale og en bygge- og anleggskontrakt. Kontrakter om erverv eller leie av jord, eksisterende bygninger eller annen fast eiendom er nemlig unntatt fra forskriften. En helhetsvurdering må til for å avgjøre om unntaket skal gjelde i den enkelte anskaffelse. Faren for omgåelse av regelverket skal tillegges stor vekt.les mer...

Slutt på egenregi; frakt av loser er nå blitt konkurranseutsatt

Uke 03 - Los på anbud-forside Frakt av loser til og fra oppdrag er hittil for det meste foregått i egenregi, men nå har Kystverket konkurranseutsatt tjenesten. Kontraktene som kunngjøres, har en varighet på 10 år. Det tas sikte på å signere kontrakt med valgte leverandører i oktober. I fjor kostet tilbringertjenesten nærmere 200 millioner. les mer...

KOFA: Det var ikke ubegrenset fritt skjønn

3_2015_innkjopsfaglig En kombinasjon av tildelingskriterier gav grunnlag for en påstand om at oppdragsgiveren hadde forbeholdt seg et ubegrenset fritt skjønn ved evalueringen. Men KOFA kom til at disse forholdene ikke gav grunnlag for en slik påstand. Klagenemnda fant at oppdragsgiveren ikke hadde brutt regelverkets krav om forutberegnelighet og etterprøvbarhet. Men av hensyn til leverandørens forutberegnelighet kunne oppdragsgiveren med fordel gitt flere opplysninger om evalueringen, heter det. les mer...

Solid leverandør-støtte til samling av helseforetakenes innkjøpsmakt

Uke 03-15 LFH - nasjonal-forside Forslaget om å samle helseforetakenes innkjøpsmakt i én nasjonal innkjøpsfunksjon får nå solid støtte fra ett av de store leverandørmarkedene. Bransjeorganisasjonen for velferds- og helseteknologi, LFH, er meget positive til forslaget. I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet ber leverandørene om at tempoet i gjennomføringsprosessen setter fart.les mer...

Brudd på språkkravet var ingen avvisningsgrunn, ifølge KOFA

Uke 03-15 Vinje -forside Kravet var at tilbudet med tilhørende dokumenter skulle være på norsk, men likevel var noen mindre illustrasjoner og noe tekst på engelsk. KOFA konkluderte med at oppdragsgiveren likevel ikke hadde plikt til å avvise den valgte leverandøren på dette grunnlaget. Forskriften sier nemlig ikke noe om konsekvensene av at et språkkrav ikke overholdes av tilbyderne.les mer...

Ble avvist med en begrunnelse som ikke holdt mål i KOFA

1_2015_if_begrunnelse Klagerens tilbud ble avvist, men begrunnelsen han fikk fra oppdragsgiveren var ikke tilstrekkelig. Det fastslår KOFA, og konkluderer med at det forelå brudd på kravet til etterprøvbarhet. Når begrunnelsen ikke er god nok, er det vanskelig å se i etterkant om oppdragsgiverens vurdering holdt vann.les mer...

Legger hovedskylden på toppledelsen ved offentlige IT-anskaffelser som går galt

Uke 02-15 IKT-NAV-forside Når store offentlige IT-satsinger går galt, er ikke hovedproblemet først og fremst leverandørene, men toppledelsen i virksomhetene. De har ikke tatt ansvar og ikke fulgt opp prosjektet tett nok, skriver generalsekretær i IKT-Norge, Per-Morten Hoff i en
kronikk.
les mer...

InterCity-jernbane ut fra Oslo Planlegging i gang; fire store rådgiverkontrakter i havn

Uke 51 - Radgivere jernbanenI disse dager går startskuddet for den gigantiske utbyggingen av InterCity-jernbane ut fra Oslo. Fire av de sju store rådgiverkontraktene er signert – de tre siste har tilbudsfrist medio januar. Det er strekningsvis planlegging, utarbeidelse av konsekvensutredninger, tekniske planer og planprogrammer som står på dagsorden for rådgivergruppene. les mer...

E-kommunikasjon er effektivt, men ikke fritt fram for bruk

faglig hjorne 47_2014Elektroniske kommunikasjonsmidler kan bidra til å effektivisere innkjøpsprosessen betydelig. Hvis oppdragsgiveren f.eks. legger konkurransegrunnlaget fritt tilgjengelig på internett, kan fristene for mottak av tilbud over EØS-terskelverdiene reduseres med inntil fem dager. Men oppdragsgiver har ikke ubegrenset frihet til å velge elektroniske kommunikasjonsmidler.les mer...