2014

Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier ble for like

Uke 50 - KOFA - Fredrikstad - forside Dokumentasjonskravene var langt på vei er de samme både for kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Det var ikke mulig å se hvilket nivå som skulle til for at leverandøren var kvalifisert, og hvilken merkvalitet som ville bli premiert ved tildelingsevalueringen. Da blir det aktuelle tildelingskriteriet sammenfallende med kvalifikasjonskravene, og det er brudd på reglene, konstaterte KOFA. les mer...

Intensjonskunngjøring for å redde kommunalt aksjeselskap

Uke 50 - Intensjonskunngjoring - forsideKommunenes eget aksjeselskap hadde lenge levert skreddersydde IKT-løsninger til sine eiere. Kunne de gjøre ny avtale med selskapet uten vanlig anbudskonkurranse?
Akilleshælen var at selskapet handlet for mer med eksterne enn den grensen rådgivere og eksperter anså som tilrådelig. Men store verdier sto på spill om det ble en annen vinner i en eventuell konkurranse. Løsningen ble bruk av intensjonskunngjøring dersom forhandlingene med selskapet gav en god avtale.
les mer...

Anskaffelsesreglene gjaldt ikke - Privat dominans i tjenestekjøp

Uke 49 - KOFA - blandede kontrakter - forside Kommunen hadde avtale med private om å inngå kontrakt med en tjenesteyter som skulle lage en områdeplan, som i sin tid skulle fremlegges for kommunen. KOFA kom til at kjøpet ikke var omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. De privates andel av tjenestekjøpet utgjorde nemlig hoveddelen av avtalen – de skulle betale 89 pst. av den. Det var således i praksis umulig for kommunen å kjøpe sin del av dette planarbeidet som egen anskaffelse.les mer...

Krav om å tenke nytt i organisering av innkjøp for å redusere klimautslipp

Uke 49 - Ferjeanbud og klima-forside Det må tenkes nytt om organiseringen av ferjeanbud for å redusere klimautslipp, fastslår adm. dir. Harald Thomassen i NHO Sjøfart i en kronikk. Innovativ tenkning i organisering av offentlige innkjøp av ferjetjenester må til. Oppgaven er for stor for fylkeskommunene, som har fått ansvaret overdratt fra staten. Gjør man ikke noe, kan Norge tape det konkurransefortrinnet som tidligere satsing på miljøvennlige ferjer har gitt. les mer...

Milliardavtale med private helseinstitusjoner – uten begrensning i tid

Uke 48 - L0pende avtaler-forsideHelse Sør-Øst har for første gang inngått såkalt løpende avtaler på rehabiliteringsområdet. Avtalene er ikke tidsbegrenset, og har en anslått verdi på godt over en milliard kroner. Det er 30 private institusjoner på avtalene, og sju av disse har også fått tilleggsavtaler med Helse Vest.les mer...

Forhandlingsforbudet ikke til hinder for møter med tilbyderne

Uke 48 - KOFA- konsulent-forsideI enkelte tilfeller kan det være forsvarlig å ha møter med tilbyderne underveis i en åpen anbudskonkurranse etter tilbudsfristen. Det har KOFA slått fast – på to betingelser: Det må ikke dreie seg om forhandlinger, og dokumentasjonen fra møtene må være så god at etterprøvbarhetskravet er godt ivaretatt.les mer...

IKT-næringen på barrikadene Kjemper for mer bruk av balanserte kontraktstandarder

Uke 47IKT Norge standardkontrakter - forsideIKT-Norge reagerer skarpt på flertallsforslaget fra Forenklingsutvalget om å fjerne regelen om bruk av fremforhandlede og balanserte kontraktstandarder. I stedet for å fjerne den fra forskriften for offentlige anskaffelser, bør den styrkes, heter det. IKT-Norge lanserer forslag til insentiver for å styrke bruken av fremforhandlede vilkår. les mer...

Ok med løpende avtaler, men ikke lengre enn nødvendig

Uke 47 - Faglig hjorne-forsideDet er bare for rammeavtaler at anskaffelsesregelverket regulerer hvor lenge en kontrakt skal vare. Ellers er det ikke noe eksplisitt forbud mot løpende avtaler, dvs. avtaler som ikke er begrenset i tid. Men føringer fins. Her er det de grunnleggende prinsipper om konkurranse og krav til god forretningsskikk som råder. Det skal ikke inngås kontrakter med lengre varighet enn nødvendig.les mer...

Ny miljøveileder fra Stiftelsen Miljømerking

svane Stiftelsen Miljømerking har gitt ut en ny veileder. Kompendiet er utviklet i et samarbeid mellom advokat Robert Myhre fra Myhre & Co Advokatfirma, og Tormod Lien og Karl-Oskar Nicolaisen fra Stiftelsen Miljømerking.
Veilederen kan lastes ned:
her
les mer...

To tatt av KOFA for krav som begrenset konkurransen

Uke 46 - KOFA - Tysvar+StOlav -forside De hadde begge stilt krav som begrenset konkurransen. I det ene tilfellet måtte leverandører som var med på en demodag, holde seg til produktene de presenterte der.
I det andre ville oppdragsgiveren bare ha de mest solgte produktene/merkene. KOFAs avgjørelse var klar: Her forelå regelbrudd og avlysning måtte til. les mer...

Annet forsøk på konkurransepreget dialog og innovativ kontraktløsning for E6

Uke 46 - E6- konkpreget dialog -forside Statens vegvesen gjør sitt andre forsøk på å få en entreprenør til å bygge ny E6 nord i Helgeland. Tre har meldt seg og er blitt kvalifisert til konkurransen som skal være en konkurransepreget dialog. Kontrakten representerer en innovasjon fra veimyndighetenes side: Den skal være en veiutviklingskontrakt, som er en «slektning» av OPS – uten privat finansering. les mer...

Transparency International Norge Dagens anskaffelsesregler kan hemme varslere i å si ifra

Uke 45 - Transparency-utestengelse-forsideDagens anskaffelsesregelverk om utestengelse av leverandører med straffbare forhold kan hemme varslere om å si ifra om kritikkverdige forhold der de jobber. Det mener Transparency International Norge (TI). De har mer tro på at et system med å rydde opp og gjøre opp for seg, kan forebygge korrupsjon.
les mer...

Vanlige banklån er underlagt kunngjøringsplikt, intet unntak

Uke 45 - KOFA-banklan-forsideLåneopptak som er vanlige banklån, skal etter dagens regler for offentlige anskaffelser kunngjøres dersom beløpet er over terskelverdiene. Låneopptak er ikke transaksjon av finansieringsinstrumenter, som er unntatt kunngjøringsplikten. Dette slår KOFA fast. I saken er det imidlertid synliggjort noen utfordringer ved å følge regelverket i anskaffelser av låneopptak, hvor tilbyderne bare kan tilby konkurransedyktige renter i et kort tidsrom.les mer...

Anskaffelsesreglene skal styre valget av fremtidige leverandører av post

Uke 44 - PostkonkurranseDet er en analyse av markedet som skal gi grunnlag for hvordan fremtidens postombæring skal skje. Reglene for offentlige anskaffelser står sentralt. Konkurranseutsetting eller direkteutpeking er alternativene. Også dersom man står overfor overdragelse av inngått avtale underveis, er det anskaffelsesreglene som gir handlingsrommet.

Foto: Håvard Jørstad/Posten Norge ASles mer...

Måtte ha ny konkurranse – det ble en ulovlig direkteanskaffelse

Uke 44 - KOFA-direktekop - forside Vilkårene for gjennomføring av ny konkurranse var tilstede. Det ene tilbudet ble avvist, det andre var ikke «egnet». Den nye konkurransen ble imidlertid ikke kunngjort. Dermed forelå en ulovlig direkteanskaffelse. Grunnen var at det var gjort vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget fra den første til den andre konkurransen. Men gebyr fra KOFA får man ikke lenger for slikt. les mer...

Folkehelseinstituttet innfører gradvis utvidede krav til sosialt ansvar ved innkjøp

Uke 43 - Folkehelseinstituttet - sosiale krav-forside)Folkehelseinstituttet har gradvis begynt å innføre krav til sosialt ansvar ved sine innkjøp. Instituttet anskaffer mange såkalte «risikoprodukter» når det gjelder barnearbeid og tvangsarbeid. I alle anbudskontraktene har ILOs kjernekonvensjoner lenge vært tatt inn. Nå er det på tale med utvidede krav, i praksis at leverandører kan bli bedt om dokumentasjon. les mer...

Viktig å forstå regelunntaket for FoU-tjenester på rett måte

Uke 43 - Faglig hjorne-C Enkelte kontrakter om forsknings- og utviklingstjenester (FoU-tjenester) kan unntas fra regelverket for offentlige anskaffelser. Det gjelder når oppdragsgiveren ikke fullt ut betaler for tjenesten eller den ikke fullt ut tilfaller oppdragsgiveren til bruk i hans virksomhet. Bestemmelsen er et unntak og må ikke tolkes utvidende.
les mer...

Bør dele kompliserte innkjøp i innovasjons- og utviklingsfase

Uke 42- Komplekse, digitale tjenester- forside Ved kompliserte innkjøp kan det være grunn til å dele anskaffelsen i to faser:
design/utforsking og teknisk utvikling. Grunnlaget for innovasjon skapes i den første av disse to fasene. Den samme aktøren bør ikke ha anledning til å by på begge prosessene. Dette slår daglig leder i Halogen AS, Lillian Olsen, fast.les mer...

Ikke bare tilbydere, også tilbud kan avvises fra konkurransen

Uke 42 - KOFA - NAV - avvisning - forside Det er ikke i strid med regelverket å avvise tilbud som ikke oppnår en nærmere oppgitt poengsum på et tildelingskriterium/underkriterium. På bestemte vilkår. Ingen bestemmelser i forskriften er på generelt grunnlag til hinder for det. Det har KOFA fastslått i en klagesak der oppdragsgiveren som hadde benyttet denne fremgangsmåten, fikk medhold. les mer...

Satser på mer bruk av totalentrepriser i store offentlige anleggskontrakter

Uke 41 - Totalentreprise-forside Bruk av totalentrepriser blir mer og mer vanlig når det offentlige skal gjøre kontrakter om større anleggsoppdrag. Totalentreprise gir entreprenørene større frihet og muligheter til å bruke sin kompetanse til å finne gode løsninger på utfordringene, mener Statens vegvesen. Samferdselsdepartementet gir tydelige signaler om at dette er veien å gå.les mer...

KOFAs siste gebyrsak – har ilagt gebyrer for nær 100 mill.

Uke 41 - KOFA-gebyrsak-Kautokeino -forside For siste gang – med mindre det kommer endring i lover og regler - har KOFA behandlet en gebyrsak. Den endte med ileggelse av overtredelsesgebyr på 128 000 kroner til Kautokeino kommune, sju prosent av anskaffelsens verdi. Kommunen hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå en avropsavtale som ikke kunne hjemles i en kunngjort rammeavtale. I alt har KOFA ilagt nær 100 mill. i slike gebyrer til statskassen.
les mer...

Skjebnetime for Norges første førkommersielle anskaffelse

Uke 40 - Oslo - forkommersiell I disse dager (8. oktober) er det skjebnetime for det som trolig er Norges første førkommersielle anskaffelse: Tilbudsfristen for første fase i konkurransen løper nå ut, og det knytter seg stor interesse til hvilke og hvor mange leverandører som melder seg. Anskaffelsen skjer i regi av Oslo kommune, og handler om å utvikle en gravefri metode for tilkobling av private vannledninger inn til kommunens hovedvannledninger.les mer...

Fikk ikke forhandle i en konkurranse med forhandlinger

Uke 40 - KOFA - Avinor - forside Tilbyderen ble innkalt til forhandlinger i den første konkurransen med forhandlinger, men ikke i den reviderte utgaven av den samme konkurransen. Det er brudd på regelverket, konstaterte KOFA, selv om oppdragsgiveren påsto at klageren etter første møte måtte forstå at det ikke ble aktuelt med et nytt. Nedtegning av hva som ble sagt og gjort i det første møtet kunne kanskje ha stilt saken i et annet lys …les mer...

Veiledning i universell utforming for offentlige anskaffelser av reiser

Uke 39 - Veiledning- UU-forside Nå foreligger en elektronisk veiledning til bruk for innkjøpere i og leverandører til det offentlige som skal følge opp kravene til universell utforming i reisekjeden. Veiledningen er utarbeidet av Standard Norge og finansiert av Samferdselsdepartementet. Det er blitt et omfattende oppslagsverk i alt som angår universell utforming knyttet til reisekjeden. les mer...

Gode råd ved bruk av lærlingklausul i kontrakter

Uke 39 - Faglig hjorne-C Der det foreligger et klart behov for lærlinger i en bransje, og
omfanget av behov for faglært arbeidskraft knyttet til oppdraget og kontraktens varighet tilsier det, skal det i størst mulig grad stilles krav til bruk at et konkret antall lærlinger. Dette fremgår av Oslo kommunes veiledning ved bruk av lærlingklausul i sine kontraktskrav. Det er mangel på læreplasser i mange bransjer, og Byråden for finans i Oslo kommune har vedtatt å innskjerpe krav om bruk av lærlinger ved kommunens anskaffelseskontrakter.les mer...

Konsulenten var ikke inhabil, tross bånd til valgt leverandør

Uke 38 - KOFA -Habilitet - Lom-forside Konsulenten som oppdragsgiveren benyttet i forbindelse med en anbudsprosess, hadde hatt mange oppdrag for den leverandøren som kapret oppdraget. Burde han ikke da være ansett for å være inhabil? KOFA tvilte seg fram til et nei. Rådgivning for den valgte leverandøren på andre prosjekter synes ikke å gå ut over det rent forretningsmessige.
les mer...

Ulovlig anskaffelse 11 år tilbake «plager» fortsatt Helse Nord

Uke 38 - Helse  Nord- ulovlig kjop-forside I Helse Nord gjorde man en ulovlig anskaffelse for om lag elleve år siden. «Sårene» er ennå ikke grodd. Nylig gjentok Helse- og omsorgsdepartementet sin kritikk av fremgangsmåten, og adm. dir. Lars Vorland beklager på nytt, og skriver: - For Helse Nord er anbud av ulike slag blitt en svær oppgave som krever mye ressurser. For oss er det helt avgjørende å gjøre dette på korrekt vis og så godt vi overhodet kan, selv om det tar mye tid og kan oppleves krevende.les mer...

Innovasjonsanskaffelse skal redusere kostnadskrevende energisløsing

Uke 37 - Omsorgsbygg - IKT og automasjon-forside Store offentlige eiendomsforvaltere er interessert i å skaffe seg systemer som gjør at de sentralt kan kontrollere de tekniske anleggene i sine hundrevis av bygg. Det innebærer innovasjon i grensesnittet mellom IKT og automasjon. Det skal bli slutt på energisløsing og kostnadstyver. I dag er det mange steder «hummer og kanari». Oslo kommunes Omsorgsbygg er i ferd med å ta det første skrittet: De forbereder nå en anskaffelse for å få en slik sentral driftskontroll i en rekke av sine bygg. les mer...

Jurymedlem til besvær - alle klagemålene avvist i KOFA

Uke 37 - KOFA-Kirke-Honefoss-forside Valget av et nytt jurymedlem i en plan- og designkonkurranse skapte besvær: Det ble klaget på manglende informasjon om utskiftningen,at det nye medlemmet var inhabil, og at oppdragsgiver hadde brutt anonymitetsprinsippet. KOFA avviste alle klagemålene – oppdragsgiveren hadde ikke brutt regelverket.les mer...

Kan få 2,6 mill. dersom de taper konkurransen


Uke 36 - Vegvesen-konk-forside Entreprenører som på alvor er med i Statens vegvesens fornyede konkurranseforsøk for E6-utbyggingen nord på Helgeland, kan få 2,6 mill. i kompensasjon dersom de taper kampen. Dette er en av endringene som vegmyndighetene har foreslått for å friste flere entreprenører til å være med i den konkurransepregede dialogen som skal føre fram til nyskapingen «vegutviklingskontrakt» for denne delen av E6 i nord. les mer...

Forsyningsforskriften også for kjøp av inkasso og fakturering

Uke 36 - KOFA - Skagerak Nett Nettleie gir nettselskapene inntekter til dekning av kostnadene i forbindelse med driften av energinettverk. Inkasso- og faktureringstjenester for inndrivelse av disse inntektene er nødvendige for utførelsen av forsyningsaktiviteten, og er derfor omfattet av forsyningsforskriften. Dette fremgår av en avklaring som KOFA har gjort i forbindelse med en klagesak. les mer...

Frafall av absolutte krav som åpner for økt konkurranse

Uke 35 - KOFA - Oslo-forside KOFA gir i en sak to kriterier på hva som er vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget før en tilbudsfrist utløper - etter en helhetsvurdering: Endringen gjelder frafall av et absolutt krav, og frafallet kan ha åpnet for at flere leverandører kunne delta i konkurransen. Når en slik vesentlig endring må gjøres, er det ingen vei utenom å avlyse konkurransen og komme med nye kunngjøring uten det frafalte kravet, ifølge klagenemnda.
les mer...

Uten avklaring for standardkontrakter neppe nytte av OPS i vannbransjen

Uke 35 - Entrepriseform - vannbransjen - forside OPS (offentlig-privat samarbeid) og partnering kan neppe tilføre vann- og avløpssektoren vesentlige fordeler i dag uten at det skjer en utvikling, blant annet i standardkontraktene. Dette fremgår av en fersk rapport som interesseorganisasjonen Norsk Vann har latt utarbeide. Her presenteres erfaringer fra fem gjennomførte utbyggings- og fornyelsesprosjekter i bransjen, og suksesskriterier presenteres. les mer...

To grep kan gi økt konkurranse om regionale flyruter

Uke 34 - Regionale flyruter -anbud - forside Kontraktene for de regionale flyrutene i Sør-Norge løper ut om snaue to år, og Samferdselsdepartementet er i ferd med å forberede anbudsprosessene for nye kontrakter. I en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) og Møreforsking Molde AS gis det to anbefalinger for å sikre økt konkurranse om kontraktene: Forlenge rullebanene, eventuelt legge ned de mest trafikksvake rutene.les mer...

Beskjed om avvisning skal gis snarest mulig

Uke 34 - Faglig - A - avvisning Oppdragsgiveren skal snarest mulig gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom et tilbud blir avvist. Motivet for regelen er blant annet hensynet til etterprøvbarhet og forutsigbarhet. Formålet med begrunnelsesplikten er å gi den aktuelle leverandøren mulighet til å ta stilling til om tilbudet er avvist på riktig grunnlag, og om det er grunnlag for å ta skritt for å få beslutningen omgjort eller anskaffelsesprosedyren stanset.les mer...

Sparte over 200 mill på avtaler for Helse Sør-Øst

Uke 33- Sykehuspartner-forside ISykehuspartner gjennomførte om lag 100 større eller mindre anskaffelser og reforhandlinger i jubileumsåret 2013. Ved utgangen av 2013 forvaltet Sykehuspartner i alt 1500 avtaler på varer, tjenester og IKT. Det er i 2013 generert kostnadsbesparelser på over 200 millioner kroner.les mer...

Feilmerket tilbud avvist først en måned etter tilbudslevering

Uke 33 - KOFA - Vegvesen - avvisning-forside Tilbudet var ikke forskriftsmessig merket, og skulle vært avvist. Det tok imidlertid en måned før oppdragsgiveren avviste tilbudet. Altfor sent, mente KOFA, og minnet om at avvisning skal skje snarest mulig. En mangelfull merking kan man jo oppdage rett etter tilbudsfristens utløp – eller ved tilbudsåpningen.les mer...

Har innført faste kjøreregler for IT-anskaffelser

Uke 32- Kjoreregler - IKT--forside Universitetet i Bergen har utviklet kjøreregler ved anskaffelse av IT-løsninger og gjennomføring av endringsprosjekter. Det er knesatt fem kriterier som alltid skal vurderes før et prosjekt eller tiltak iverksettes.les mer...

Måtte bruke formel for å finne evalueringspris i begrunnelsen

Uke 32 - KOFA-Begrunnelse-IINR -forside Prisen som tilbudene ble evaluert på bakgrunn av, sto ikke i begrunnelsen som deltakerne i konkurransen fikk fra oppdragsgiveren, men: Laveste pris kunne likevel regnes ut ved hjelp av en formel som var oppgitt i konkurransedokumentene. Det var nok for KOFA, som avviste klagen fordi begrunnelsen – på bakgrunn i foreliggende opplysninger – var tilstrekkelig.les mer...

Sensasjonelt jevnt om kontrakt på europavei til Russland

Uke 31- Russland-vei -forside Hundrevis av millioner – på begge sider av grensen, investeres nå på E105 mellom Norge og Russland. Kampen om en av kontraktene på norsk side er rekordjevn – tre prosent i pris skiller de tre tilbudene. Det er nesten sensasjonelt mener Statens vegvesen, som mener at dette tyder på et meget godt anbudsgrunnlag. Tilbudene ligger alle noe i overkant av en kvart milliard kroner. les mer...

Kontraktendring på 62 pst var ulovlig direkteanskaffelse, men KOFA-gebyr ble det ikke

Uke 31- KOFA-ulovlig direktekjop-Lenvik-forside Tilleggs- og endringsmeldinger til kontrakten i størrelsesorden 62 prosent til tross: Det dreide seg rett nok om en ulovlig direkteanskaffelse, men noe overtredelsesgebyr ble det likevel ikke. Etter KOFAs vurdering hadde nemlig ikke oppdragsgiveren opptrådt hverken forsettlig eller grovt uaktsomt.les mer...

Ny veiledning:Slik gjør du de gode møbelinnkjøpene !

mobelkjop - veiledning-forside Møbelbransjen presenterer nå sine egne, faglige innkjøpskrav for kontor og offentlig miljø – også utdannelsesinstitusjoner og det øvrige kontraktmarkedet, i en rykende fersk veiledning. Det er bransjeforeningen Norsk Industri møbel+interiør som står bak veiledningen, som er utviklet i nært samarbeid med en lang rekke norske eksperter på kvalitet, klima og miljø, sosialt ansvar og offentlig anskaffelsesregler/jus. Bakgrunnen for arbeidet er at bransjen er rykende lei av at det så å si bare er pris som teller. les mer...

«Godafoss»-forliset i 2011 - Ingen kunngjøringsplikt ved statlig oljevernaksjon i forbindelse skipsforlis

Uke 27 - KOFA-Kystverket-Godafoss-forside Hasteunntaket i regelverket gjaldt da Kystverket for tre og et halvt år siden måtte anskaffe i forbindelse med et skipsforlis. Dermed forelå det ikke noen ulovlig direkteanskaffelse. Det har KOFA fastslått, selv om Kystverket statistisk sett, ifølge klageren i saken, utfører oljevernaksjoner i 3 av 4 år, at det siden år 2000 har inntruffet 10 havarier som har medført slike utslipp. Da burde Kystverket ha vært forberedt på slike hendelser og anskaffet det som det var behov for i god tid, mente klageren.les mer...

Dokumentasjonskrav knyttet til tildelingskriterier

Uke 26 - Faglig hjorne-C En oppdragsgiver kan ikke bruke tildelingskriterier som inneholder dokumentasjonskrav som ikke kan etterprøves. Det har EU-domstolen fastslått. Tildelingskriteriene må gjøre det mulig for oppdragsgiveren å vurdere tilbudet på en nøyaktig og etterrettelig måte. Men det er grenser for hvor mye dokumentasjon en oppdragsgiver kan etterspørre – det følger bl.a. av det såkalte forholdsmessighetsprinsippet.les mer...

Alle rutebilkjøring i ni fylker er nå konkurranseutsatt

Uke 26 - Bussanbud - forside Konkurranseutsettingen av rutebilkjøringen her i landet brer om seg - ni fylker har nå konkurranseutsatt hele ruteproduksjonen sin. For to år siden hadde bare fem av fylkene sin produksjon ute på anbud. Dette fremgår av en oversikt som NHO Transport har utarbeidet. Bare ett fylke er uten planer for konkurranseutsetting de nærmete årene – Nord-Trøndelag. les mer...

Sykehuset Østfold - Kontrakter for milliarder - stålsatt mot korrupsjon

Uke 252forside Sykehuset Østfold har stålsatt seg selv og medarbeiderne mot mulige korrupsjonsforsøk i forbindelse med kontraktstildelinger knyttet til det nye sykehuset. Til sammen skal kontrakter for mellom fem og seks milliarder kroner tildeles. Antikorrupsjons-arbeidet ved sykehuset er trappet opp, og medlemskap i Transparency International ble tegnet allerede i 2009. Året etter ble forprosjektet godkjent, i 2011 den første kontrakten undertegnet.les mer...

Kunne oppnådd det samme uten å bruke merkenavn

Uke 25forside I stedet for å bruke merkenavn kunne oppdragsgiveren spesifisert produktets egenskaper og oppnådd det samme. Ingen av de momentene som oppdragsgiveren kom med til forsvar for å benytte merkenavnet fant gehør hos KOFA, som konstaterte at det forelå brudd på regelverket. Klageren som vant saken, mistet i sin tid jobben som underleverandør da oppdragsgiveren ikke aksepterte at den valgte leverandøren ønsket å benytte et annet produkt enn det aktuelle merkenavnet.les mer...

Forenklingsutvalgets innstilling - Et vell av forslag til et enklere regelverk

Uke 24-Forenklingsutvalget-forside Forenklingsutvalget leverte nylig sin innstilling til statsråd Monica Mæland i Nærings- og fiskeridepartementet. Innstillingen– NOU 2014: 4 «Enklere regler – bedre anskaffelser Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket» – skal raskest mulig ut på høring, trolig med en frist til utpå senhøsten i år. Forenklingsutvalget har utelukkende sett på mulige forenklinger i det særnorske regelverket, dvs. offentlige anskaffelser med kontraktsverdier under EU/EØS-terskelverdiene.les mer...

Innovativ anskaffelse skal gi grunnlag for digital studenteksamen

Uke 24-Digital studenteksamen-forside Studenter ved norske universiteter og høyskoler skal etter hvert få tilgang til digital eksamen foruten at arbeidsflyten frem mot en slik eksamen også skal digitaliseres. I den anledning sikter UNINETT seg inn mot en innovativ offentlig anskaffelse der utviklingsprosjekter og leverandørdialog i forkant av selve anbudskonkurransen er hovedaktivitetene. Bakgrunnen er at hverken markedet eller universitets- og høyskolesektoren er modne nok til å gå rett på en konkret anskaffelse, ifølge UNINETT.les mer...

Brøt reglene fordi han mente han hadde brutt reglene

Uke 23 - KOFA-Statens vegvesen Nord-forside Oppdragsgiveren brøt reglene fordi han mente han hadde brutt reglene. Han hadde nemlig innhentet mer dokumentasjon etter tilbudsfristens utløp i anbudskonkurransen sin. Normalt er ikke det lov, så han omgjorde dermed tildelingsbeslutningen. Men, nei, sa KOFA, i dette tilfellet er det helt ok å innhente mer dokumentasjon etter tilbudsfristens utløp. Da var tildelingsbeslutningen likevel lovlig, men å omgjøre den var ikke lovlig.
les mer...

Skal bygge kampflybase – oppdrag for to mrd ut på anbud

Uke 23 - Kampflybase-forside Tidlig neste år tar byggingen av den nye kampflybasen på Ørland til. I disse dager er de første av den lange rekken med konkurranser i den forbindelse kunngjort. Forsvarsbygg vil i 2014-2015 sende ut prosjekter på anbud med en totalverdi på ca to milliarder kroner. Det tas sikte på å ha de første byggene klare andre halvår 2016, og til å kunne ta imot de første F-35 kampflyene høsten 2017.les mer...

Statens vegvesen anbefaler konkurransepreget dialog


Uke 22-Konkpreget dialog-forside Bruk av konkurransepreget dialog gav en kontrakt med en kostnad innenfor prosjektets styringsramme og med en akseptabel risikoprofil. På denne grunnlag anbefaler Statens vegvesen bruk av denne anskaffelsesmetoden ved andre komplisert prosjekter. De fikk i prosessen inn løsningsforslag med sterkt fokus på reduksjon av usikkerhet, heter det i en erfaringsrapport. I kontraktsgjennomføringen ble det dessuten skapt innovasjon, og i disse dager er det åpning av veistrekningen.
les mer...

Ikke saklig avlysningsgrunn ble saklig


21-2014-vet Tidligere har KOFA ment at mangelfull planlegging ikke var god nok saklig grunn til å avlyse en konkurranse. I en fersk avgjørelse har imidlertid klagenemnda likevel sagt at avlysningen var saklig selv om den skyldtes forhold som oppdragsgiveren burde og kunne avklart før kunngjøring. Selv om det var en saklig avlysningsgrunn, mener nemnda også at det kan vanke erstatning til den som klaget.
les mer...

Forbereder konkurranseutsetting av flysikkerhets-tjenester

Uke 21 Konkuts flysikkerhet-forside Sikkerhetstjenester som drives fra tårnene på norske flyplasser skal konkurranseutsettes. Regjeringen har nå satt i gang en grundig forberedelse som skal lede fram til hva slags tjenester som skal konkurranseutsettes hvor. I tillegg ser man på om det også kan være aktuelt å åpne for at Avinors egne flysikkerhetstjenester skal kunne konkurrere om kontrakter i utlandet. les mer...

Seks «knagger» til bruk ved valg av anskaffelsesform

Uke 21 - Faglig hjorne -D Når du skal velge anskaffelsesform er det flere forhold å ta i betraktning. Nedenfor gir vi deg seks «knagger» til bruk ved vurderingene. Ressursbruk er en av disse, og til den vurderingen hører også å ta hensyn til kostnadene som leverandørene har ved utarbeidelse av tilbud, og de ulemper det har for leverandørene å være bundet av tilbudet i den tid det tar å gjennomføre anskaffelsesprosessen. les mer...

Riktig å avvise når tilbyderen ikke gav god nok kvalifikasjonsinfo

Uke 20-KOFA -Akershus-avvisning-forside Kravet var to spesifiserte referanseprosjekter, men tilbyderen kom bare opp med ett av 14. I tillegg skrev han at så lenge det motsatte ikke var opplyst, kunne oppdragsgiveren legge til grunn at alle referanseprosjektene svarte til kravet. Det holder ikke, konstaterte KOFA, og slo fast at det dermed var riktig å avvise denne tilbyderen. Det er tilbyders ansvar å sikre at tilbudene inneholder tilstrekkelig informasjon. les mer...

Helse Sør-Øst Til felts mot korrupsjon – innkjøp viktig nøkkel

Uke 20 - Helse - korrupsjon-forside Helse Sør-Øst går nå i gang med å utvikle et antikorrupsjonsprogram, som skal gjøres gjeldende i alle Helse Sør-Østs helseforetak fra neste år. Arbeidet med programmet bygger bl.a. på det regionale helseforetakets gjeldende strategiplan for innkjøp og logistikk. Innkjøpskompetansen får en sentral rolle i utvikling av programmet, som er en videreføring av de avtalene for etisk samvirke som allerede er etablert med legemiddelprodusentene og leverandørindustrien for øvrig.les mer...

Ikke ulovlig direktekjøp selv om ikke alle CPV-kodene er med

Uke 19-KOFA-Helse Nord-CPV-forsideI noen tilfeller kan det være tilstrekkelig å vise til en mer generell CPV-kode. At oppdragsgiveren da ikke har med den spesifikke CPV-koden for alle tjenestene, er ikke det samme som om kjøp av disse ikke er kunngjort. Dette slo KOFA fast i en klagesak der det var påstand om ulovlig direkteanskaffelse fordi ikke alle CPV-kodene var nevnt i konkurransegrunnlaget. Klagenemnda avviste således påstanden fra klageren. les mer...

Vil lage plattform for bedre offentlige IT-anskaffelser

140272094 kopi 2 Det murrer i IT-bransjen: Dagens praksis for IT-anskaffelser i det offentlige fungerer for dårlig, hevder Abelia, og legger til at dette fører til at muligheten for innovasjon settes på vent. I IKT-Norge mener man at offentlige anbudsprosesser er totalt fraværende for innovasjon. Nå vil Abelia ta grep og sammen med bransjen utforme en felles plattform, som IT-bransjen kan enes om, og fronte overfor det politiske miljøet og myndigheter.  les mer...

Sprekk på en milliard kroner på to rekordstore E6-kontrakter

Uke 18 - Vegvesen - E6dyrere Statens vegvesen kan allerede nå notere seg for en sprekk på en milliard kroner for utbyggingen av E6 i Gudbrandsdalen. Det tilsvarer ca. 13 prosent over kostnadsrammen som ble vedtatt i Stortinget. Hovedårsaken ligger i økte priser fra entreprenørene. Det dreier seg om to rekordstore kontrakter – den ene inngått for tre måneder siden, den andre for et snaut år siden.
les mer...

Ble ikke godt nok informert om vekting – regelbrudd, sa KOFA

Uke 18 - KOFA - Avinor -pris-forside Tilbyderne ble ikke tilstrekkelig informert om etterfølgende vekting av underkriteriene i en konkurranse, og da kom KOFA til at det forelå brudd på kravet i loven om forutberegnelighet. Klagenemnda konstaterte at konkurransegrunnlaget ikke gav entydig eller presis informasjon om hvordan det aktuelle kriteriet "Price" ville bli evaluert. Forklaringen i tilknytning til prismatrisen kunne peke i flere retninger. les mer...

Sosiale entreprenører møter barrierer i offentlige innkjøp

Uke 17-Sosiale entreprenorer -forside Det offentliges bruk av detaljspesifikasjoner i stedet for funksjonskrav i anbudskonkurranser, i tillegg til liten kapitaltilgang, sperrer for større bruk av sosiale entreprenører i utviklingen av den sosiale velferden. Dermed hemmes innovasjon og nye løsninger. Dette bekreftes i en utredning og i høringsuttalelser. Det fulle potensialet til funksjonskrav utnyttes ikke per nå, heter det. Leverandørutviklingsprogrammet i regi av NHO og KS søker å rette på det.les mer...

Etiske krav må kunne gjennomføres i praksis

Uke 17 - Faglig hjorne- forside Det er en økende tendens til at offentlige oppdragsgivere stiller etiske krav til produksjon av varer og tjenester. Når man stiller etiske krav overfor leverandører, er det viktig å stille krav som er praktisk gjennomførbare og bidrar konstruktivt til formålet med å stille slike krav. Utfordringen ved etiske krav er ikke bare å følge opp den leverandøren som oppdragsgiveren direkte forholder seg til, men også hele den bakenforliggende leverandørkjeden.les mer...

Konkurranse igang om «indrefileten» i norsk fergetransport

Uke 15+16 Moss-Horten-konkurranse - forside Anbudskonkurransen om konsesjon for drift av «indrefileten» i norsk fergetransport, Horten-Moss-forbindelsen, er nå kunngjort. Det er en tiårs kontrakt som venter, og strenge miljøkrav stilles. Fergesambandet er det eneste i landet som driftes uten tilskudd fra Staten. I 2012 ble over 1,7 millioner kjøretøy og i underkant av 3,3 millioner passasjerer fraktet over denne delen av Oslofjorden.les mer...

Kontrollsjekket ikke opplysninger; fikk KOFA-smekk

Uke 15+16 - KOFA-NAV - forside I en klage opplyste og dokumenterte en av deltakerne i konkurransen at oppdragsgiveren hadde lagt feil opplysninger til grunn ved evalueringen av tilbudene. Oppdragsgiveren sjekket aldri det. Det burde han, konstaterte KOFA, ikke desto mindre fordi det var tid til eventuelt å endre kontraktstildelingen. Oppdragsgiveren hadde nøyet seg med å legge til grunn opplysningene i tilbudet, noe som til vanlig er ok, men i dette tilfellet var det brudd på lovens §5.les mer...

Omvendt utvidet egenregi var ikke ulovlig direkteanskaffelse

Uke 14 - KOFA - utvidet egenregi - forside Et såkalt omvendt vertikalt samarbeid, der datterselskapet kjøpte av morselskapet uten kunngjøring, var ingen ulovlig direkteanskaffelse. KOFA fant at vilkårene i dette samarbeidet var sammenfallende med vilkårene for utvidet egenregi, og at anskaffelsesreglene da ikke gjaldt. De to EU-kriteriene for vurdering av utvidet egenregi – omsetnings- og kontrollkriteriet, var begge oppfylt. Da, konkluderte KOFA, spilte det ingen rolle om datterselskapet var kjøper og morselskapet selger, dvs. det omvendte av vanlig, utvidet egenregi.les mer...

Helseforetakene i 2014 - Samordning, kategoristyring og satsing på innovasjon

Uke 14 - Helseplaner 2014 - forside Nasjonal samordning av innkjøp, mer kjøp fra private, satsing på innovasjon ved innkjøp, IKT-verktøy og kategoristyring er stikkord for den forventede innkjøpsvirksomheten i landets helseforetak i år. Dette fremgår av referatene fra foretaksmøtene tidligere i år, og oppdragsdokumentene som foretakene har fått. Allerede nå meldes det at legemiddelkjøpene skal bli et eget forretningsområde i HINAS (Helseforetakenes Innkjøpsservice). les mer...

IKT-Norge: Faretruende utvikling ved offentlige IKT-kjøp

Uke 13-Off.anbud-PMHoff -forside På grunn av svært rigide og kostbare anbudsprosesser og et svært ubalansert avtaleregime er det stadig færre IT-leverandører som kaster seg inn i kampen om de store offentlige anbudene. Risikoen har blitt for stor. Det er en meget faretruende utvikling, skriver generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge i en aviskronikk, der han refser offentlige innkjøpere for manglende nytenkning i forbindelse med IKT-kjøp.les mer...

Hva omfattes av unntaket for offentlig maktutøvelse?

Uke 13 - Faglig hjorne-A Oppgaver som gjelder myndighetsutøvelse, er unntatt fra anskaffelsesregelverket. Men hva er myndighetsutøvelse? Kjerneområdet for statsmakten må regnes som offentlig maktutøvelse. Mer problematisk blir det når man står ovenfor velferdsstatstjenester. Disse tjenestene vil oftest falle utenfor kategorien offentlig maktutøvelse. En del tjenester innenfor helse- og sosialsektoren vil likevel kunne inneholde sterke elementer av offentlig maktutøvelse, og i utgangspunkt falle utenfor anskaffelsesregelverket.
les mer...

KOFA avviste saken - klageren hadde ikke behov for svar

Uke 12 - KOFA - Statkraft -forside Han klaget til KOFA på gjennomføringen av en kvalifikasjonsprosess, selv om han var blitt kvalifisert til å delta. Da satte klagenemnda foten ned: En klager må ha et reelt behov for avklaring av spørsmålene for at nemnda skal behandle klagesaken. I dette konkrete tilfelle hadde han ikke det. Han var jo kvalifisert, og hadde ikke behov for avklaring av hvorvidt kvalifikasjonskravene var tilstrekkelig klart kommunisert til tilbyderne.les mer...

Lønns- og arbeidsvilkår ikke i orden; underleverandør bortvist

Uke 12 - Statsbygg - utvisning - forside Underleverandøren ble bortvist fra Statsbyggs prosjekter. En kontroll som Statsbygg gjorde på en av sine byggeplasser, viste nemlig at det var betydelige avvik fra regelverket for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Statsbygg har, på samme måte som andre store offentlige virksomheter som Statens vegvesen og Jernbaneverket, tatt grep for å motvirke sosial dumping. les mer...

Valgte evalueringsmodell som ikke fanget opp relevante forskjeller

Uke 11 - KOFA - vegvesenet - tildeling - forside Evalueringsmodellen som var valgt, fanget ikke opp relevante forskjeller i tilbudene. Den var ikke egnet til å identifisere hvilket tilbud som har lavest totalpris på basisproduktene, men bare hvilket tilbud som var forholdsmessig billigst sammenliknet med de andre leverandørene på hvert produkt. Det er i strid med regelverket, konkluderte KOFA. les mer...

«Lyngdalsmodellen» - OPS, konkurransepreget dialog, lean og samspill gav gevinst

Uke 11 - Lyngdalmodellen - forside Den såkalte «Lyngdalsmodellen» er blitt et eksempel til etterfølgelse innenfor offentlige anskaffelser. Den innebærer bruk av offentlig-privat samarbeid, ikke med privat, men med offentlig finansiering. Det er konkurransepreget dialog som benyttes når kontrakter skal inngås. Og klassisk lean-filosofi legges til grunn: God fremdrift og utbredt samarbeid med alle brukergruppene helt fra planleggingen tar til Modellen oppsto i forbindelse med bygging av en ungdomsskole i Lyngdal i Vest-Agder.les mer...

Gjør klar for anbud i persontrafikken på jernbanen

Uke 11 - Stortinget - jernbanekonkurranse-forside Regjeringen har satt i gang forberedelsene til å innføre konkurranse om persontransporten på norske jernbanespor. Hvis den fjerde «jernbanepakken» i EU innføres som ledd i EØS-avtalen, betyr det plikt for de offentlige myndighetene til å benytte anbudskonkurranseutsetting på jernbanesporet. Men, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en interpellasjonsdebatt i Stortinget nylig, det skal ikke være konkurranse for konkurransens egen del, men for resultatene man får av det. les mer...

KOFA slo til med maks-gebyr mot gjenganger

Uke 10 - KOFA-gebyr-ROAF-forside En offentlig oppdragsgiver pådro seg for noen år siden overtredelsesgebyr for ulovlig forlengelse av en avtale. Nå er samme avtale igjen forlenget, også denne gang uten kunngjøring. Da slo KOFA til med det maksimale av hva nemnda har anledning til, nemlig et overtredelsesgebyr på 15 prosent av kontraktens verdi. I en parallell KOFA-sak ble samme oppdragsgiver også ilagt gebyr for ulovlig direkteanskaffelse.
les mer...

Fikk KOFA-smekk for å ha gitt sparsomme opplysninger

Uke 09-KOFA-merke-Troms Møblementet skulle suppleres, og da sa KOFA seg enig i at det ikke var brudd på regelverket at oppdragsgiveren viste til bestemte merkenavn. Også «eller tilsvarende» var med, men kravspesifikasjonen inneholdt sparsomme opplysninger om hvilke egenskaper som var sentrale ved tilsvarende produkt. Dessuten hadde oppdragsgiveren i kunngjøringen krysset av for at alternative tilbud ville godtas, men uten å angi alternative krav for disse. Det er regelbrudd, slo klagenemnda fast.les mer...

Nye løpende helseavtaler med ideelle – unntaket synger på siste verset

Uke 09 - Ideelle - Helse Sost-forside Helse Sør-Øst er i markedet for å gjøre løpende avtaler utelukkende med ideelle virksomheter – ikke på bakgrunn av en tradisjonell anbudskonkurranse, heter det. Men dette unntaket fra reglene for offentlige anskaffelser står nå for fall. Når nytt EU-direktiv blir norsk rett om et par år, er det slutt. les mer...

Vanskelig å avgjøre om en kontraktsendring er vesentlig

Uke 08- Faglig hjorne- endring i kontrakt-A Hvis en oppdragsgiver foretar vesentlige endringer i en kontrakt uten å konkurranseutsette på nytt, vil det bli ansett som en ulovlig direkte anskaffelse. Dette kan føre til alvorlige sanksjoner, både for oppdragsgiveren og leverandøren med den aktuelle kontrakten. Vurderingen av om en endring er vesentlig kan være ganske vanskelig. For å unngå sanksjoner i et slikt tilfelle kan en oppdragsgiver i god tro foreta en intensjonskunngjøring og vente med å inngå kontrakt i ti dager.les mer...

500 mill.-kontrakt skal gi skybasert IT-løsning for hundrevis av skoler

Uke 08 - IKT-skole-forside I 2017 skal rundt 500 skoler, 350 000 elever, 35 000 lærere og 8000 administrativt ansatte i skoleverket få tilgang til en ny, skybasert IT-løsning. De første forberedelsene er allerede i gang etter at det like før jul i fjor ble signert kontrakt med Visma, leverandør av løsning. Kontraktsverdien er om lag en halv milliard kroner – den største i selskapets historie. Det måtte til en langdryg anbudskonkurranse før kontrakten ble landet.les mer...

OPS-prosjekter - Bidrag til reduserte klimagassutslipp i Oslo; 60-års-kontrakt i Kristiansand


Uke 07-OPS-bygg -forside Norges største, landbasert OPS-prosjekt (Offentlig-privat samarbeid) utenfor vegsektoren er i gang i Kristiansand. Kontrakten som omfatter eie av deler av anlegget og ansvar for driften er på 60 år. I Oslo kommune bygges det ny skole som OPS-prosjekt, der det i konkurransen ble stilt en rekke minstekrav til miljø og kvalitet. Tilbydere som oppnådde FutureBuilts målsetting om 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp ekstrapoeng under vurderingen.les mer...

Dokumentasjon overbeviste, ga KOFA-ja til 14-15 års avtale

Uke 07-KOFA-Hordaland-rutebat-forside En rammeavtale-varighet på 14 – 15 år var i orden, fastslo KOFA. Avtalen gjaldt drift av hurtigbåter, og oppdragsgiveren hadde dokumentert begrunnelsen for valg av kontraktstid: Leveransen krever store investeringer for tilbyderne, og en lang kontraktsperiode gir tilbyderne større sikkerhet. Dette vil typisk medføre at tilbyderne kan prise sine tilbud lavere.les mer...

Innebærer en viss forpliktelse å bruke begrepet «minstekrav»

Uke 06 - KOFA-Sandnes (medteknisk)-forside Dersom begrepet «minstekrav» brukes i et konkurransegrunnlag for å beskrive krav til et produkt som skal kjøpes, innebærer det en viss forpliktelse. Begrepet bør bare benyttes når en oppdragsgiver ønsker å flagge ufravikelige krav, det vil si at hvis en tilbyder ikke etterlever kravene, venter avvisning. Dette følger av en KOFA-konklusjon i en sak der klagenemnda måtte ty til tolkning av hva bruken av begrepet «minstekrav» egentlig betød.les mer...

Veiledning skal fremme førkommersielle anskaffelser i helsesektoren

Uke 06 - Forkommersiell-forside Det foreligger nå en veiledning for bruk av førkommersielle anskaffelser for å legge til rette for innovasjon innen offentlige anskaffelser i spesialisthelsetjenesten i Norge. Førkommersielle anskaffelser oppmuntrer til utvikling av produkter og tjenester som på en bedre måte vil dekke en oppdragsgivers behov enn eksisterende løsninger. Helse Sør-Øst RHF håper denne veiledningen kan føre til økt bruk av metoden førkommersiell anskaffelse.les mer...

Ikke 100 pst tydelig konkurransegrunnlag, men vant KOFA-sak

Uke 05-KOFA-Alta-forside Uheldig formulering, «noe uklart» og «tilstrekkelig klart». Likevel ikke brudd på regelverket. Dette var, i korte trekk, den avgjørelsen KOFA kom til i en klagesak nylig. Klageren, som ikke var med i konkurransen, fikk ikke medhold i noen av sine ankepunkter, men klagenemndas konklusjon minner om hvor viktig det er å ha klare og tydelige formuleringer i konkurransegrunnlaget. les mer...

Satser på dynamisk innkjøpsordning for stadig nye produkter

Uke 05-Dyninnkj-ordning-forside Bergen kommune utvider bruk av dynamisk innkjøpsordning. Nå etableres det en fireårig ordning for kjøp av persontransporttjenester, tidligere har kommunen benyttet denne for kjøp av møbler, PC utstyr og lekeplassutstyr. For tiden vurderes de første tilbudene fra leverandører som ønsker å komme med på denne formen for «rullerende rammeavtale». les mer...

Konkurranseutsetter driften av Norges største containerterminal

Uke 05- Oslo havn - forside Driften av Norges største og mest moderne containerterminal – Sjursøya i Oslo – konkurranseutsettes. Kontrakten med ny operatør ventes å være på plass medio 2014, og den har en lengde på 20 år – med opsjon på ytterligere 10 år. Terminalen som er under bygging i regi av Oslo havn, skal kunne ta nær dobbelt så mange containere som i dag. Dagens organisering med fire ulike aktører involvert er ikke optimal, heter det. les mer...

I visse tilfeller gjelder taushetsplikten lenger ….

Uke 05 - Faglig hjorne - innsyn - A I utgangspunktet skal tilbud og protokoller være offentlige før kontrakt signeres, men i visse tilfeller kan opplysninger være omfattet av taushetsplikt frem til kontraktsinngåelsen. Hvis konkurransen må utlyses på nytt, kan det selvsagt være svært skadelig for konkurransen at leverandørene har hatt innsyn i hverandres tilbud i den forutgående konkurransen. Opplysningene er i slike tilfeller omfattet av taushetsplikt inntil det er klart at konkurransen vil bli avgjort på grunnlag av de innkomne tilbudene.
les mer...

Dokumenterte ikke bruk av underleverandørers kapasitet


Uke 3 - KOFA-Bodø-forside Tilbyderen dokumenterte sin gjennomføringskapasitet ved å ta til inntekt en god del ressurser fra underleverandører. Men han fremla intet forpliktende bevis for at han i realiteten kunne disponere disse ressursene. Likevel fikk han kontrakt. Nei, konkluderte imidlertid KOFA, her forelå det et brudd på reglene - tilbyderen skulle i stedet vært avvist. les mer...

Min ID og ID-porten - Skal drifte digitale løsninger for det offentlige

Uke 3 - ID-port MinID -forside I fire år framover skal EVRY drifte ID-porten og MinID, begge viktige løsninger som betyr betydelige forenklinger for offentlige virksomheter. Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som er oppdragsgiver. Mer enn 270 offentlige virksomheter benytter ID-porten. I 2013 hadde Difi i underkant av 40 millioner innlogginger og om lag 3,2 millioner brukere. Difi skal selv fortsette med å utvikle ny funksjonalitet og forvalte applikasjonen.
les mer...

Gjorde ulovlig direktekjøp av prosjektledelse, men gebyr ble det ikke

Uke 2- KOFA - Lenvik- gebyr -forside Kjøp av prosjektledertjeneste som del av en samarbeidsavtale burde vært kunngjort, men KOFA vek likevel tilbake for å ilegge overtredelsesgebyr selv om det dreide seg om en ulovlig direkteanskaffelse. Begrunnelsen var at den anskaffelsesrettslige klassifiseringen er komplisert, og dessuten anses basert på en uklar rettsregel. Etter omstendighetene antar nemnda at prosjektledelse i en samarbeidsavtale også kunne blitt ansett som udelelig fra samarbeidsavtalen. les mer...

Helseregionene tror på innkjøpssamordning der synergier kan oppnås

Uke 2- Helse-samordning-forside Helseregionene støtter forslaget om en samordningsenhet av innkjøp i staten, men ser selv ikke noe behov for å være med der. Det fremgår av en høringsuttalelse fra Helse Sør-Øst. Grunnen til at de ikke ser noe slikt behov, er at de selv allerede har eller planlegger sentralisert en stor del av de kjøpene som kan gi synergier. Innenfor de viktige, medisinsk rettede kategoriene forventes det ikke store synergier i samarbeid med andre sektorer, da de er unike for spesialisthelsetjenesten. les mer...

Spenning knyttet til konkurranse på togsporet – ny runde for Gjøvikbanen?


Uke 02-14 Persontogkonkurranse Sist vår gikk de nåværende regjeringspartiene sammen med støttepartier i Stortinget inn for å be regjeringen åpne for konkurranse om persontransport med tog. Nå har de selv inntatt regjeringskontorene. Om to år går den konkurranseutsatte, tiårige kontrakten for drift av persontrafikken på Gjøvikbanen ut. Det var en borgerlig regjering som den gang fikk konkurranseutsatt banestrekningen. NSB-sjef Geir Isaksen har overfor Samferdselsdepartementet pekt på at konkurranseutsetting og omorganisering kan være løsningen for å unngå forsinkelser og innstilte tog.les mer...

Godt over grensen for kunngjøringsplikt, men ikke ulovlig direktekjøp

Uke 02-14 KOFA-Elverum-direktekjop-forside Det var fakturert for nærmere 200 000 kroner over den kunngjøringspliktige grenseverdien. Forholdet mellom oppdragsgiver og leverandør var å betrakte som en kontrakt etter reglene, og kontrakten var ikke kunngjort. Men ulovlig direkteanskaffelse og overtredelsesgebyr? Nei, svarte KOFA, som fant at oppdragsgiverens vurdering av anskaffelsens verdi var tilstrekkelig forsvarlig. Isolert sett er det ikke avgjørende om anskaffelsens verdi er over terskelverdien i relasjon til kunngjøringsplikten.les mer...

Vurderte forhold som ikke skulle vurderes

Uke 52-13+01-14 - KOFA - Røyklen+Hurum-tildeling-forside (2) Oppdragsgiver hadde under tildelingsevalueringen lagt vekt på forhold som lå utenfor det som skulle vurderes, og trukket poeng for manglende dokumentasjon av det. Det er ikke forutberegnelig, slo KOFA fast, og gav klageren medhold. Det gjaldt bemanningsspørsmål, der det skulle gjøres en type vurdering i kvalfikasjonsfasen, og en annen i forbindelse med tildeling av kontrakt.
les mer...

Anbefaler å samle tollvesenets innkjøpsfunksjon

IF_48_2013_toll Store prosjekter bør starte planlegging ca. 2,5 år før ny kontrakt kan signeres. En anskaffelsesplan for å sikre at relevante forberedelser til anbudsprosesser er på plass, ville gitt bedre styring av virksomheten. Dette skriver Det Norske Veritas (DNV) i en rapport om kontraktstrategier hos Toll- og Avgiftsdirektoratet (TAD). Gjennom å samle innkjøpsfunksjonen i TAD vil man i større grad oppnå stordriftsfordeler, understreker DNV, som ikke ser noen opplagte fordeler ved at IT har en egen innkjøpsfunksjon.les mer...