2013

Veikontrakter for fire milliarder på en uke

Uke 52- Millardkontrakt Milliardene flagrer hos Statens vegvesen om dagen. Store veikontrakter tildeles entreprenører og nye står for tur. Bare i løpet av en uke før jul var kontrakter for til sammen nær fire milliarder kroner på dagsordenen i veietaten: Ny strekning av E6 i Gudbrandsdalen og tilknytningstunnel i Rogaland til Ryfast-prosjektet. I sistnevnte prosjekt inngår forresten det som skal bli verdens lengste undersjøiske vegtunnel. les mer...

Kriteriene for utvidet egenregi i stadig utvikling

Uke 52 - Faglig hjorne - A På visse vilkår gjelder ikke anskaffelsesregelverket for såkalt utvidet egenregi, dvs. vertikalt offentlig-offentlig samarbeid. Nå foreligger oppdatert veiledning om hva som skal til for at denne typen egenregi skal være lovlig. Hovedkriteriene kontroll og omsetning er de samme, men unntaket, som er skapt av domstolene, er hele tiden under utvikling.les mer...

Blomstrende offentlige markeder for leverandører av digitale tjenester

Uke 51 - Digitale tjenester-forside Milliarder skal investeres i digital kommunikasjon i det offentlige i årene fremover, enten det er statlig forvaltning, helsevesenet eller kommunene. For små og store leverandører av tjenester og andre produkter som trengs i utvikling av infrastruktur, maskiner, programvarer og drift og vedlikehold på området ser fremtiden lys ut. Mange utfordrende kontrakter vil se dagens lys. les mer...

Kapret oppdrag trass en million i negativ egenkapital

Uke 51 - KOFA-Statsbygg-avvisning-forside (2) Kravet var «god soliditet», men en leverandør med drøyt millionen i negativ egenkapital fikk likevel tilslaget. Han hadde nemlig i tillegg lagt fram en periodisk regnskapsrapport som viste en markant forbedring av selskapets økonomi i forhold til året før. KOFA fant ingen grunn til å underkjenne denne vurderingen fra Statsbyggs side, spesielt i lys av at oppdraget var av forholdsvis kort varighet – en forventet byggetid på fire og en halv måned.les mer...

Lager grenser mellom kjøpere og selgere på helsemarked verd nær 20 mrd årlig

Uke 50 - Samarbeidsavtale Samhandlingen mellom produsenter og leverandørene i helsesektoren og medarbeiderne i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst er regulert i en fornyet samarbeidsavtale som skal gjelde fra kommende årsskifte. Helseforetaket kjøper varer for rundt regnet 20 milliarder kroner i året - for en stor del av de produsentene og leverandørene som er med på avtalen.les mer...

Oppfylte ikke veiledningsplikten under forhandlingene

Uke 50 - KOFA- Nav Rogaland - forside Prisen er noe lav, sa oppdragsgiveren i første forhandlingsmøte, og tilbyderen økte den derfor. I forhandlingsmøte nr. 2 ble ikke pris kommentert fra oppdragsgiverens side, trass i at tilbyderen som økte prisen, nå sto i fare for å tape hele konkurransen. Det var nemlig to andre tilbydere som dermed lå best an på pris. KOFAs dom var klar: Oppdragsgiveren oppfylte ikke sin veiledningsplikt etter forskriften.les mer...

Etter å ha konstatert tre regelbrudd gav KOFA opp


Uke 49 - KOFA - Lunner - Tildeling-forside (2) Basert på de brudd som her er konstatert, finner klagenemnda det ikke hensiktsmessig å ta nærmere stilling til klagers anførsler. Dette skriver KOFA i en avgjørelse etter at nemnda da allerede hadde konstatert tre regelbrudd fra oppdragsgiverens side. Det fremsto som svært uklart hva oppdragsgiveren hadde tenkt å vurdere og har vurdert ved valg av leverandør.les mer...

Bussleverandører ønsker seg funksjonskrav – får rigide detaljkrav i stedet

Uke 49 - Detaljstyring - bussanbud-forside (2) Rutebilbransjen ønske seg standardisering og funksjonskrav, men møtes i stedet av rigide detaljkrav når offentlige oppdragsgivere legger nye bussruter ut på anbud. Ettersom bransjen dessuten er mer og mer internasjonalt orientert og organisert, reagerer den også på særnorske krav som gjør det vanskelig på bruktmarkedet for busser. De spør: Hvordan kan det ha seg at busser som er spesielt designet for bytrafikk kan benyttes over hele Europa, bare ikke i Drammen?
les mer...

Masteroppgave om IT-kjøp Sats på minikonkurranser og dynamiske innkjøpsordninger

Uke 48 - Rammeavtaler mm-forsideI et IT-marked i rask utvikling fungerer prisregulering i klassiske rammeavtaler dårlig. Risiko for strategisk prising er det også. Nei, bruk heller hyppigere konkurranser – f.eks. minikonkurranser eller dynamiske innkjøpsordninger, lyder anbefalingen i en fersk masteroppgave. En slik strategi legger også til rette for leverandørutvikling ved å gi små og mellomstore bedrifter en større mulighet til å kjempe om de offentlige kontraktene. les mer...

Mer slagkraftig KOFA innen neste sommer?


Uke 48 - Mer slagkraftig KOFAInnen neste sommer kan en ny, mer slagkraftig utgave av KOFA se dagens lys. Den nye regjeringen prioriterer arbeidet med dette, og to muligheter har utkrystallisert seg: Enten at KOFA får tilbake muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr, eller at klagenemnda vurderer alle sakene og selv tar de sakene som er godt begrunnet, videre til domstolene for egen risiko og regning.les mer...

Tjenestekonsesjoner – unntatt fra innkjøpsreglene

faglighjorneEt eget direktiv fra EU om tildeling av tjenestekonsesjonskontrakter er på vei, men foreløpig gjelder hva som har utviklet seg etter rettspraksis. Slike kontraktstildelinger hører med blant unntakene i det norske regelverket for offentlige anskaffelser. Men kontraktene må likevel ikke tildeles på basis av grunnleggende prinsipper som ikke-diskriminering og likebehandling. For tjenestekonsesjoner av en viss størrelse har EF-domstolen slått fast at er plikt til å offentliggjøre konsesjonen på en slik måte at virksomheter i andre medlemsstater får muligheten til å melde sin interesse.les mer...

Nytt nasjonalmuseum - Kampen om kontrakter for milliarder i gang i Oslo


Uke 47 - Nasjonalmuseet-forside Kampen om kontraktene for det prestisjefylte milliardprosjektet «Nytt Nasjonalmuseum» på vestbanetomten i Oslo er i gang. En forberedende anleggsentreprise er først ut med tilbudsfrist en ukes tid før jul i år. Byggestart er ventet i februar neste år. Omfattende og strenge miljø- og energimål er satt for bygget.
les mer...

Ressurshensyn ikke nok til å forsvare bruk av merkenavn

Uke 47 - KOFA-Oslo kommune-forside Oslo kommune viste til flust av merkenavn i en anskaffelse, og forsvarte det med at det fremgikk i kravspesifikasjonen at produkter med tilsvarende egenskaper ville bli akseptert. Også ressurshensyn ved utformingen av konkurransegrunnlaget ble oppgitt som begrunnelse for valget om å angi disse produktene med merkenavn. For KOFA var dette ikke godt nok.les mer...

Leverandør-utvelgelse kjernen i revisjonsstrid om IKT-program

Uke 46 - Riksrev-IKT-Forsvaret-forside Forsvarets evalueringsprosess forut for valg av leverandør har ikke i tilstrekkelig grad avdekket den valgte leverandørens gjennomføringsevne. Dette fastslår Riksrevisjonen I Dokument 1 (2013-2014) Rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012. Forsvarsdepartementet på sin side er helt uenig: Utvelgelsen av leverandør til prosjektet ble gjort på en meget profesjonell måte. Striden dreier seg om forsinkelser i flere år og kostnadsoverskridelser i hundremillioner-klassen.les mer...

Blandet forskning og ordinær drift – fikk 15,2 mill. i straff

Uke 46 - KOFA-gebyr-Troms-forside Bare to-tre år av den ti-årige kontrakten var nødvendig for uttesting, og kunne dermed være innenfor kunngjøringsunntaket i anskaffelsesreglene for forsknings- og utviklingstjenester. KOFA konstaterte imidlertid at resten av kontraktsperioden i praksis gjaldt ordinær hurtigbåtedrift, som skulle vært kunngjort. Det var den på forskriftsmessig måte ikke, og det kostet Troms fylkeskommune 15, 2 millioner kroner i overtredelsesgebyr. les mer...

Noen ganger ok med forskjellsbehandling ut fra lokal tilhørighet

Uke 45- KOFA- Meldal-forside Dersom det foreligger saklige grunner for det, kan det være akseptabelt å forskjellsbehandle tilbyderne på grunnlag av lokal tilhørighet, konstaterer KOFA i en avgjørelse. Utslagsgivende i den aktuelle klagesaken var ikke den lokale tilhørigheten som sådan, men dens betydning for kvaliteten på de aktuelle sidene av tilbudene. På denne bakgrunn fastslo klagenemnda at oppdragsgiveren ikke hadde diskriminert tilbyderne på grunn av lokal tilhørighet, og således brutt regelverket. les mer...

Planlegger annerledes anskaffelse og løpende avtaler for psykisk helsevern

Uke 45 - Helse psykisk-forside Annerledes anskaffelse enn hva leverandørene er kjent med fra tidligere, men likevel med grunnleggende krav i bunn. Løpende avtaler med samarbeidspartnerne i stedet for tidsavgrensede avtaler. Dette er noen av ingrediensene som det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst planlegger når de nå forbereder kunngjøring av ny konkurranse om avtaler med private om psykisk helsevern.
les mer...

Det er forskjell på kvalifikasjon og tildeling…

Uke 44-Faglig hjorne- kvalifikasjonskrav-A Kvalifikasjonsfasen og tildelingsfasen er to uavhengige faser i en anskaffelse – med forskjellige funksjoner. Derfor er det ulike regler som styrer de to fasene. Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som skal fortelle om leverandøren kan greie å levere den aktuelle anskaffelsen. I tildelingsfasen avgjøres hvilket av tilbudene far de kvalifiserte tilbyderne som er det beste.les mer...

Konkurranseutsetting på jernbane i regi av fylkeskommunen?

Uke 44 - konkuts-jernbane-forside Kunnskapen om konkurranseutsetting av persontransport på jernbanen i Norge er ikke stor. Det er f.eks. ingen erfaringer med regionalisering av bestilleransvaret for persontransport på regional jernbane. I en rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) drøftes bl.a. om fylkeskommunen eller eventuelt større regionale enheter for kollektivtrafikk kan overta ansvaret for regional persontransport på jernbane.les mer...

NUF-utfordringer og språkforviklinger, men ikke regelbrudd

Uke 13- KOFA - Statens vegvesen-forside Foto/ Hardangerbroen: Statens vegvesen

Et dansk selskap med et NUF (norskregistrert utenlandsk foretak) i Norge skapte forviklinger i en konkurranse om elektroarbeider på Hardangerbrua. Men klageren som grep fatt, fikk ikke medhold i KOFA: At oppdragsgiver hadde krevet norsk oversettelse uten at det danske selskapet hadde foretatt dette for en skatteattest, synes ikke klagenemnda var nok til å fastslå regelbrudd. Attesten var fullt ut forståelig på norsk. Og så var det noen organisasjonsnummer-problemer – uten at de vippet KOFA av pinnen.
les mer...

Krever opprydning i innkjøpsregler for vann og avløp

Uke 13 - Norsk Vann - uttalelse-forside Alle virksomhetene i vannbransjen må bli omfattet av forsyningsforskriften, likeledes må det klargjøres at avløpsvirksomhet som ikke omfatter vannforsyning, også hører inn under denne forskriften. Dette krever interesseorganisasjonen Norsk Vann, som ønsker å rydde opp i anskaffelsesreglene for vann- og avløpssektoren. I dag er det forskrift til lov om offentlige anskaffelser som gjelder for kommunale vann- og avløpsvirksomheter, og det synes Norsk Vann er en for streng regulering. les mer...

Ble avvist og tatt til nåde igjen tre ganger, men kontrakten glapp

Uke 42 - KOFA_Karmoy-forside En leverandør og hans tilbud ble avvist tre ganger og oppdragsgiverens beslutning omgjort tre ganger i løpet av en anbudskonkurranse. KOFA gav likevel oppdragsgiveren rett til slutt: Det var riktig å omgjøre tildelingsbeslutningen om å tildele kontrakten til leverandøren. Grunnlaget for beslutningen lå nemlig utenfor rammen for det innkjøpsfaglige skjønnet som førte til kontraktstildelingen – leverandøren skulle i utgangspunktet vært avvist.les mer...

Konkurransepreget dialog skal gi «mini-OPS»-kontrakt på E6

Uke  42 -Kontraktstrategi - vegvesenet-forside En og samme entreprenør skal få ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av en drøyt seks mil lang E6-strekning i Nordland. Kontrakten spenner over en periode på inntil 15 år og kalles «vegutviklingskontrakt» - en slags mini-OPS (Offentlig-privat samarbeid). Tildelingen av kontrakten skal skje ved bruk av konkurransepreget dialog, fremgår det av et forslag som den avtroppende regjeringen nå har lagt fram for Stortinget. Utbyggingen er beregnet å koste noe i overkant av 1,6 mrd.les mer...

Hjelp til IT-kontrakter der «veien blir til mens man går»

Uke 42 - Datakontrakt-forside I noen IT-kontrakter er det totale innholdet i løsninger og leveranser ikke detaljert på forhånd, men vil fremkomme gjennom læring og modning underveis. Da er det en utfordring å utforme kontrakten med rett risikobalanse og prismodell. Et eksempel på en såkalt smidig oppdragsbasert leveranse i offentlig sektor er Statens pensjonskasses milliardprosjekt i forbindelse med pensjonsreformen. Nå foreligger en veiledning for denne typen kontrakter. les mer...

Ti-årig kontraktsperiode ikke i strid med regelverket

Uke 41 - KOFA - Tonsberg-forside En kontraktsperiode for kjøp av bedriftshelsetjeneste på ti år var ikke i strid med regelverket, fastslo KOFA. Valg av varighet for en kontrakt er i utgangspunkt underlagt oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn. En god begrunnelse må til, og i nærværende sak var det snakk om å spare betydelige pengesummer ved å legge en tiårig kontraktsperiode til grunn.les mer...

Poengsette pris eller prissette kvalitet?

uke 40 Faglig hjørne - vekting - forside Når man skal vekte pris mot andre kriterier, kan man enten poengsette pris eller prissette de øvrige (kvalitet). Forskriftsteksten indikerer metoden å poengsette pris. Regelverket er imidlertid ikke til hinder for å bruke metoden der en prissetter kvalitet. Begge systemer brukes for å måle den relative vektingen av tildelingskriteriene.Reglene om vekting er innført for å forsterke kravet til forutberegneligheten.
les mer...

Nytt helseområde med avtaler uten tidsbegrensning

Uke  40- Helse Sor-ost-rehab-forside Når Helse Sør-Øst nå skal gjøre nye avtaler med private leverandører innenfor rehabiliteringsfeltet, er det ikke lenger tale om tidsbegrensede avtaler. De ønsker å inngå løpende avtaler, for å sikre mer forutsigbarhet både for leverandørene, pasientene og oss i helseregionen. Innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige ble det inngått løpende avtaler for ett år siden, og tilbakemeldingene og erfaringene så langt er gode.les mer...

Brukte miljømerker i forbindelse med tildeling – ikke regelbrudd

Uke 39-KOFA-NTNU-miljomerke-forside Oppdragsgiverne brukte miljømerker i forbindelse med tildelingskriteriene, uten at KOFA av den grunn konstaterte brudd på regelverket. Forklaringen er at oppdragsgiveren her benyttet miljømerker som et mulig middel for å dokumentere oppfyllelse av merkenøytrale tekniske spesifikasjoner. Da kreves det ikke at oppdragsgiveren oppgir de spesifikasjonene som ligger bak det enkelte merke.les mer...

Jakter innovative løsninger for kommunal varedistribusjon

Uke 39 - Trondheim-innovasjon-forside Trondheim kommune skal sette i gang et prosjekt der siktemålet er å få innovative løsninger for varedistribusjonen innad i kommunen. Transportløsningen skal føre til reduserte utslipp og økt trafikksikkerhet, og anskaffelsen skal forberedes i dialog med leverandørene. Løsningen kan vise seg å bli aktuelle for andre store byer også, slik at logistikkoperatører fristes av mye større markeder enn bare Trondheim alene.les mer...

Møbelbransjen laget mal for å hindre ubalanserte kontraktsvilkår

Uke 38 - Møbel-Modellkontrakter-forside Norsk møbel- og tekobransje har fått modellkontrakter til bruk når f.eks. de skal selge produkter til det offentlige. Dermed har medlemsbedriftene fått et redskap de kan benytte når de skal gjøre avtale med stat, fylkeskommune eller kommuner. Utgangspunkt var det som bransjene oppfattet som ubalanserte kontraktsvilkår i slike avtaler. Nå lages en veiledning spesielt til bruk ved offentlige anskaffelser. les mer...

Kostet 50 000 å bomme på anskaffelsens verdi

Uke 38 - KOFA-Ålesundgebyr-forside Det kostet Høgskolen I Ålesund 50 000 å la være å kunngjøre opplæringskontrakter. Institusjonen mente at kursanskaffelsene måtte sees hver for seg, noe KOFA var uenig i: Kontraktene er av lik karakter og må sees i sammenheng, og da kommer den samlede anskaffelsens verdi over grensen for kunngjøringsplikt. les mer...

KOFA åpner for forbud mot taktisk prising

KOFA har i sak 2011/265 avgjort sin første sak i stornemnd. Men saken reiser muligens flere spørsmål enn den gir svar på. Avgjørelsen er uansett viktig, fordi den prinsipielt åpner for bruk av bestemmelser i konkurransegrunnlaget, som forbyr taktisk prising.

Avgjørelsen er omtalt på nettsiden til Myhre & Co Advokatfirma, her:
www.mcadvokat.no

Avgjørelsen, og konsekvensene av dette vil bli gjennomgått i det nye oppdateringskurset som er satt opp 4. november.
les mer...

Avviste feil vinner av konkurransen


Uke 37-KOFA-Harstad-forside Tilbyderen som først vant konkurransen, ble senere avvist. I KOFA-saken som fulgte viste det seg at de bestemmelsene som ble brukt ved avvisningen, ikke gav grunnlag for å avvise tilbyderen. Derimot, mente klagenemnda, burde tilbyderen som fikk kontrakten i stedet, ha vært avvist. les mer...

E6 rammes av konkurs: Hasteoppdrag tildelt i sør – uavklart i nord

Uke 37 Konkurser - vei-forside To konkurser i rask rekkefølge i utenlandske entreprenører har skapt utfordringer for bygging av ny E6 både sør og nord i landet. Situasjonen i nord er uavklart foreløpig, men i sør er hasteoppdrag tildelt: Frem til ny entreprenør er på plass før jul skal fire entreprenører som allerede er inne på E6/Dovrebanen, gjøre en del jobber som er viktig å få gjennomført for å ivareta sikkerheten og unngå unødig store forsinkelser og ekstra kostnader. les mer...

Skyldkrav ikke oppfylt – slapp gebyr for ulovlig direktekjøp

Uke 36 - KOFA - Ringerikskraft Oppdraget ble ikke kunngjort, selv om verdien snek seg så vidt over terskelverdien for kunngjøringsplikten. En ulovlig direkteanskaffelse forelå, men noe gebyr fant ikke KOFA grunnlag for. Det var snakk om et enkelttilfelle, det hele var en glipp – og oppdragsgiveren hadde åpenbart til hensikt å følge reglene. Skyldkravet for gebyr var med andre ord ikke
oppfylt.les mer...

Fire kjemper om kontrakter som skal gi oss alle digitale postkasser

Uke 36 - Digital postkasse-forside Fire leverandører, hvorav en fra Irland, slåss nå om kontrakter knyttet til prosjektet «sikker digital posttjeneste». De fire leverandørene er invitert til forhandlinger etter at de passerte kvalifikasjonsnåløyet. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) tar sikte på å inngå kontrakt tidlig i mars neste år. Prosjektet skal bidra til at alle innbyggere får tilgang til egen digital postkasse, der brev fra stat og kommuner skal komme. les mer...

Sliter med å få kontrakter for pasientreiser i nord

Uke 35 - Helse Nord- pasienttransport-forside Å få til kontrakter for landeveis pasienttransporter er krevende for det regionale helseforetaket Helse Nord. Etter tilbudsfristens utløp i mars i år, ble det bare tildelt kontrakter for om lag halvparten av områdene. Verst var det i Nordland, der bare ble kontrakter i fire av 22 områder. Senere er det kommet til kontrakter gjennom forhandlinger med tilbydere, men ny anbudsrunder er i gang – og står for tur.les mer...

Fryktet følgene av avvisningsplikten – slapp foretaksstraff for korrupsjon

Uke 35 - Faglig Dersom en leverandør er dømt for f.eks. korrupsjon langt tilbake i tid, kan det være uforholdsmessig å avvise ham fra en offentlig anbudskonkurranse, selv om det ved slike tilfeller etter reglene i utgangspunkt er en plikt til å avvise. En fersk dom i Høyesterett tar konsekvensen, og lar konsulentselskapet Norconsult slippe foretaksstraff. Blant forholdene som bl.a. veide tungt i Høyesteretts avgjørelse: Selskapet har foretatt flere tiltak for å forhindre korrupsjon i fremtiden, og det er risiko for at oppdragsgiveres praktisering av regelverket samlet sett fører til uforholdsmessige konsekvenser.

les mer...

Nei til lostjeneste på anbud, ja til mer anbud på jobbtransport av loser

Uke 34 - Lostjenesten - anbud Et klart nei til konkurranseutsetting av lostjenesten, men et klart ja til konkurranseutsetting av den såkalte tilbringertjenesten – den som sørger for å få losene på jobb. Dette er blant konklusjonene i en utredning som nå foreligger og som er på høring, på oppdrag av Fiskeri- og kystdepartementet. Kostnadseffektivitet bør være avgjørende for valg av organisasjonsform, heter det, noe som innebærer at tilbringertjenesten i mye større grad enn i dag bør kjøpes inn fra andre aktører etter anbud.
les mer...

Utløpt vedståelsesfrist - Gebyrfri ulovlig direkteanskaffelse

Uke 34 - KOFA-Nordland-direktekjøp-forside I saker med utløpt vedståelsesfrist har KOFA ennå til gode å ilegge overtredelsesgebyr trass i at det er å betrakte som ulovlig direkteanskaffelse. Klagenemnda legger vekt på at konkurransen er kunngjort, at det er reell konkurranse om oppdraget og åpenhet rundt prosessen. Feilen er utelukkende i at kontrakten ble inngått etter vedståelsesfristens utløp. Virkningen av at vedståelsesfristen er utløpt er begrenset.
les mer...

Avviste en tilbyder etter skjønn – fikk medhold i KOFA

Uke 33- KOFA-Bergen-forside Hvis ingen bestemt kredittrating forelå, kunne oppdragsgiveren akseptere annen dokumentasjon for å fastslå tilbydernes soliditet. I ett tilfelle tilsa oppdragsgiverens skjønn at den tilsendte dokumentasjonen ikke holdt, uten at han gikk nærmere inn i den. Tilbyderen ble avvist og klaget, men KOFA gav oppdragsgiveren medhold: Hadde han gått inn i dokumentasjonens materielle innhold, ville han ha funnet at kredittratingen ikke svarte til kvalifikasjonskravet.les mer...

Kommune-ansatte på messetur med leverandører mens anbudsprosess pågikk

Uke 33 - Etikk-Trondheim-forside Ansatte i Trondheim kommune har vært med leverandører på Stockholmstur og Kinnarpsmessen samtidig som den samme leverandøren har deltatt i anbudsprosesser i kommunen. Dette avdekkes i en fersk rapport fra Trondheim kommunerevisjon, som fastslår at dette er i strid med regelverket. En av konkurrentene har gitt skriftlig klage til Innkjøpstjenesten i forbindelse med en av disse reisene, noe som medførte at anbudskonkurransen ble avlyst. les mer...

Går i bresjen for etikk og samfunnsansvar i bygg

Uke 31-Statsbygg-forside Statsbygg tar sin rolle som stor, statlig byggherre på alvor. Ikke minst betyr det å være krevende kunde overfor entreprenører og leverandører når det gjelder etikk og samfunnsansvar. Statsbygg har til enhver tid rundt 160 byggeprosjekter i gang, og ønsker å ligge i front av utviklingen innen byggebransjen. Stikkord er energieffektivisering, miljøtiltak og kamp mot sosial dumping og svart arbeid.

Tegning: Høgskolen i Bergen/HLM arkitektur & plan as og CUBO Arkitekter A/S, MIR kommunikasjon/Statsbyggles mer...

Tatt for å blande sammen kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium

Uke 31 - KOFA-Fredrikstad-forside Kriterier brukt til å kvalifisere leverandører skal ikke benyttes som kriterier for tildeling av kontrakt. Nok en offentlig oppdragsgiver har fått på pukkelen av KOFA for å ha bommet her. Det gjaldt denne gang krav om kompetanse. Slik kompetansekriteriet ble benyttet ved kontraktstildelingen, skriver klagenemnda, er det utelukkende rettet mot leverandørens kvalifikasjoner/kompetanse og således et kvalifikasjonskrav, ikke et egnet tildelingskriterium.les mer...

Norconsult frifunnet av Høyesterett

101143629 kopi Høyesterett har frifunnet Norconsult, i forbindelse med korrupsjonssaken i Tanzania. Selskapet slipper dermed automatisk utestengelse fra offentlige anbudskonkurranser. les mer...

Markedsdialog skal gi videreutvikling av teknologisk billettsystem

Uke 27-Mobillett-forsideI disse dager kunngjør administrasjonsselskapet for kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag, AtB, en konkurranse om videreutvikling av sin elektroniske billetteringsløsning Mobillett. Det dreier seg om bruk av mobiltelefon for kjøp og fremvisning av billett/reisebevis. I dagens løsning er det mange grensesnitt og aktører som må fungere for at kundene ikke skal oppleve problemer: App-teknologi, SMS-kommunikasjon, mobildekning, mobildata, bankkobling, betalingsløsninger, betalingsinnløser, drift av 4-sifret kortnummer og sikkerhetsmekanismer. I forkant av konkurransen har selskapet vært i dialog med markedet.les mer...

E-handelskrav førte til brudd på regelverket

Uke 27 - KOFA-UiO-forside Krav om e-handel skapte problemer for Universitetet i Oslo i en KOFA-sak. Det var uklart hva som skulle vurderes ved kvalifikasjonen, og hva som ville gi uttelling i tildelingsevalueringen. Dessuten hadde ikke oppdragsgiveren i tilstrekkelig grad tilkjennegjort i konkurransegrunnlaget at de to vurderingene ikke sammenfaller. Da ble konklusjonen at det forelå et brudd på regelverket.les mer...

Etikkregler i Helse Midt-Norge Nei til uberettigede fordeler for innkjøpere uansett situasjon

Uke 26 - Helse Midt-Norge - etikk-forside Selv der eventuelle fordeler ikke vil påvirke tjenestehandlinger, skal de som handler på vegne av Helse Midt-Norge ikke bruke sin stilling til å skaffe seg eller andre en uberettiget fordel. Dette fremgår av kapitlet i helseforetakets nylig vedtatte etiske retningslinjer som omhandler innkjøp. Kapitlet viser dessuten til tilsvarende retningslinjer spesielt for innkjøpsfunksjonen som tidligere er vedtatt. les mer...

«Uten virkning» kan åpne for forhandlinger over EØS-tersklene ved dekningskjøp

Uke 26 bildebruk Over EØS-terskelverdiene skal bare åpne eller begrenset anbudskonkurranse benyttes. Ved visse unntak kan likevel konkurranse med forhandlinger tas i bruk. Ved dekningskjøp kan f.eks. forhandling uten forutgående kunngjøring benyttes dersom det nødvendig som følge av at en kontrakt er kjent uten virkning. EF-domstolen har flere ganger understreket at unntaksreglene må fortolkes restriktivt, og at det er oppdragsgiveren som har bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt.
les mer...

Arbeidstilsynet kan gi bøter

I lov om endringer i arbeidsmiljøloven mv., vedtatt 14.6.2013, er Arbeidstilsynet gitt rett til å ilegge offentlige innkjøpere bøter for brudd på forskrift om lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser. les mer...

Stopp for konkurranseutsetting av togterminaler for gods

Uke 25-Konkuts-bane-forsideGods- og kombinerte terminaler på jernbanen skal ikke konkurranseutsettes. Det slår regjeringen fast. På én banestrekning er persontrafikken allerede konkurranseutsatt, nemlig Gjøvikbanen. Her går kontrakten ut sommeren 2016, men hva som da skjer, har ikke regjeringen sendt tydelige signaler om. Samferdselsstatsråden har imidlertid sagt at jernbane egner seg dårlig for konkurranseutsetting.les mer...

Avvisningen var brudd på kravet om etterprøvbarhet

Uke 25 - KOFA-Vest Agder-forside Tilbyderen ble avvist fordi oppdragsgiveren mente hans tilbud var uklart. Imidlertid opplyste ikke oppdragsgiveren om denne uklarheten medførte tvil om hvordan tilbudet skal rangeres i forhold til de øvrige tilbudene i konkurransen. Det burde han ha gjort, slo KOFA fast, og kom dermed til at avvisningen var et brudd på kravet til etterprøvbarhet i loven.les mer...

Endret tildelingskrav to uker før tilbudsfrist – ok, sa KOFA

Uke 24 - KOFA-amot-forside Kravspesifikasjonen ble endret to uker før tilbudsfristens utløp. Et nytt underpunkt i tildelingskriteriene ble lagt til. Det var ikke et helt nytt krav, konstaterte KOFA, som mente at endringen ikke kunne sies å være så vesentlig at den representerte et brudd på regelverket. Det nye underpunktet ville bare få betydning hvis tilbyderne overoppfylte et minstekrav.les mer...

Inngår konsesjonskontrakt for å tilby tjenester ved fritt valg

Uke 24 - BPA-konsesjon-forsideFlere kommuner har gjort tjenestekonsesjon-kontrakt med leverandører av brukerstyrt personlig assistanse(BPA), blant disse Uloba, som er et ikke-kommersielt andelslag av funksjonshemmede. Når konsesjon velges i stedet for vanlig tjenestekontrakt, er det fordi de ulike BPA-ordningene er svært uensartet og dermed en komplisert tjeneste å anskaffe ved ordinær anskaffelsesprosess.les mer...

Milliardkontrakter på løpende bånd på vei og bane i juni


Uke 23 - Rekordkontrakter-forsideE6-bru over Lågen sør for Harpefoss (Illustrasjon: Multiconsult)

To anleggskontrakter – en på vei og en på jernbane, med en samlet verdi på over 2,8 milliarder kroner får byggestart i juni. En tredje milliardkontrakt for veiutbygging skal etter planen kunngjøres før sommeren. Det brukes ord som «rekordkontrakter» og «kjempekontrakter». De to milliardkontraktene med anleggsstart gikk begge til hjemlige entreprenører.
les mer...

Begrenset konkurransen på en usaklig måte

Uke 23 - KOFA-Grenland-forside En fellesanskaffelse er av KOFA ansett som usaklig konkurransebegrensende fordi ett av underkriteriene var ulovlig. Det skulle kjøpes bøker, media og katalogdata. Bøker og media kunne mange levere, mens bare en eller to kunne levere katalogdata. Underkriteriet "rabatt på katalogdata: Abonnement på katalogdata" kunne dermed hindre konkurranse, mens oppdragsgiveren kunne oppnå formålet med anskaffelsen på annen måte, heter det.
les mer...

«Direkteanskaffelser» er ikke direkte anskaffelser

Uke 22 - Faglig hjørne-A I utgangspunkt skal det være reell konkurranse forut for anskaffelsen uansett anskaffelsens verdi. Således kan begrepet «direkteanskaffelse» være misvisende. Det får oss til å tenke på at en oppdragsgiver kan gå direkte til én leverandør uten konkurranse. De grunnleggende prinsippene i regelverket må følges, også for kjøp etter forskriftens del 1. Derimot er ikke kravene til prosedyre for gjennomføring av konkurransen så detaljerte.les mer...

Tre grep for å øke kommunale kjøp av velferdsteknologi

Uke 22 - Abelia - teknologi-forsideTre konkrete tiltak kommer fra NHO-foreningen Abelia for å fremme kommunenes anskaffelse av velferdsteknologi og -tjenester: En særskilt støtteordning på en halv milliard kroner, mål for kompetanseheving for å øke profesjonalisering av kommunenes innkjøpsfunksjon og premiering av større anskaffelser av velferdsteknologi og - tjenester. Regjeringen må nå ta grep for å få kommunene i gang, krever foreningen.les mer...

Hvem skal drifte Doffin? DIFI vant avgjørende runde i retten

doffin.001-001-kopi 2 DIFI vant 14. mai 2013 en avgjørende rettssak om hvem som skal drifte DOFFIN-databasen. Kontrakt vil trolig bli inngått om kort tid. les mer...

Forpliktelse til å kunne benytte underleverandørens erfaring manglet

Uke 21 KOFA-Tjome-forsideReferanser fra et søsterselskap var ikke nok. Det manglet en forpliktelseserklæring. Dermed kunne KOFA slå fast at oppdragsgiveren av den grunn hadde brutt regelverket ved å tildele kontrakten til en leverandør som ikke oppfylte et erfaringskrav. I stedet for å få kontrakt skulle leverandøren vært avvist. Det leverandøren prøvde på, var å stille underleverandørens kompetanse til rådighet, men da trengs helt bestemt dokumentasjon. Det hadde leverandøren ikke lagt fram.
les mer...

Innovative, velferdsteknologiske løsninger - Krever kompetanseløft hos kommunale innkjøpere

Uke 21 - velferdsteknologi-forsideDet er behov for kompetanseheving blant innkjøpere i kommunesektoren, og det er viktig at myndighetene kommer med insentiver til å skape marked for velferdsteknologiske løsninger sammen med næringslivet. Dette uttaler LFH i et høringsbrev til Stortinget i forbindelse med stortingsmeldingen om innovasjon i omsorg.
- Vi har sett alt for mange eksempler på mangelfull bestillerkompetanse og evne til å gjennomføre gode og innovative anskaffelsesprosesser i kommunesektoren, heter det.les mer...

Uklare kvalifikasjonskrav – konkurransen burde vært avlyst

Uke 20-KOFA-Sør-Fron-forside Det var uklart hvorledes konkurransegrunnlaget måtte forstås når det gjaldt kvalifikasjonskravet, og dermed fant KOFA at det dermed ikke kunne anses utformet på en tilstrekkelig klar og tilgjengelig måte. Det er brudd på kravene til forutberegnelighet, likebehandling og gjennomsiktighet. Feilen var også slik at klagenemnda fant at egentlig burde hele konkurransen ha vært avlyst.
les mer...

To tredeler av busskjøringen konkurranseutsatt;mer kommer

Uke 20- bussanbud-forside 68 prosent av total ruteproduksjon med buss i Norge er nå anbudsutsatt. Det viser årets utgave av den årlige, fylkesvise oversikten som NHO Transport utarbeider. I sju av fylkene er all ruteproduksjon anbudsutsatt allerede, og i løpet av i år og de nærmeste årene legger ytterligere seks fylker all sin ruteproduksjon ut på anbud. Bare ett fylke er uten konkurranseutsatte bussruter i dag, samtidig som fylket for tiden heller ikke har planer om å anbudsutsette.les mer...

Tilbudsfristen for knapp - trengte tid til nyskaping og ekstraarbeid

Uke 19-KOFA - UD-forsideÅ lage en skisse til et nytt brettspill må innebære en del nyskapingsarbeid, og det vil nødvendigvis ta noe tid. Dessuten var kunngjøringen knapp, slik at tilbyderne måtte gjøre en betydelig innsats for å få flere opplysninger. Og bare to tilbud kom. Sett i lys av dette er en tilbudsfrist på seks virkedager for kort og i strid med lov og forskrift, slo KOFA fast. les mer...

Sjekkliste skal sikre gode kjøp av renholdstjenester

renhold bildeEn sjekkliste med ti anbefalinger til bruk når det offentlige skal kjøpe renholdstjenester. Det har NHO Service, som organiserer renholdsbedriftene, lansert på renholdsportalen.no. Dersom en ekstern løsning velges, heter det, står man som innkjøper ovenfor hundrevis av registrerte renholdsbedrifter i Norge. Disse varierer fra små og mellomstore bedrifter til store landsdekkende aktører med tusenvis av ansatte. Det sier seg selv at det kan være utfordrende å foreta det riktige valget blant så mange bedrifter, skriver organisasjonen. les mer...

Ikke absolutt forhandlingsforbud, bare nesten…

Uke 18-Faglig-A Forhandlingsforbudet ved åpne og begrensede anbudskonkurranser innebærer ikke et absolutt forbud mot kontakt mellom partene. Anskaffelsesregelverket har flere bestemmelser som regulerer kontakten mellom partene. I visse tilfeller er det for eksempel tillatt å foreta visse avklaringer og rette åpenbare feil. Dessuten plikter oppdragsgiveren
å ta kontakt med leverandøren dersom de vurderer å avvise tilbudet som unormalt lavt. Dette fremgår av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FADs) veiledning til forskrift til lov om offentlige anskaffelser.les mer...

Frir til utenlandske entreprenører – norske småentreprenører bekymret

Uke 18- Kontraktkamp-forside Uansett hvem som skal styre landet etter høstens stortingsvalg, blir det «klondyke» i anleggsbransjen. Hundrevis av milliarder skal år om annet pløyes ned i vei- og banebygging, og myndighetene frir til store og små utenlandske entreprenører. Det bekymrer Maskinentreprenørnes Forbund (MEF), som i hovedsak organiserer de mindre norske entreprenørene. De ber regjeringen i større grad se hen til hva som skal skje med deres bransje i fremtiden. les mer...

Problemet med flere priser

KOFA har i sak 2011/63 strammet inn på regelverkets krav til evaluering av prismatriser. Oppdragsgivers mulighet for å benytte gjennomsnittet av tilbudte priser som grunnlag for poengsettingen er nå blitt betydelig begrenset.

Artikkelen er publisert på nettsiden til Myhre & Co Advokatfirma:
Problemet med flere priser.les mer...

Pålegg om å bytte ut underleverandørs produkt var brudd på forhandlingsforbudet

Uke 17 - KOFA-StjørdalI tiden mellom kontraktstildeling og kontraktstildeling påla oppdragsgiveren den valgte leverandøren å bytte en underleverandørs produkt med en annens. Det er et brudd på forhandlingsforbudet i åpne anbudskonkurranser konstaterte KOFA. I denne saken aksepterte klagenemnda også en sjelden gang at en underleverandør til underleverandøren til den valgte leverandøren fikk slippe til med sin klageles mer...

Konkurranseutsatte «TV-overføring» av bystyremøter

UKE 17 - Bergen kommune- streaming-forsideEtter planen skal streaming av bystyremøtene i Bergen ta til 24. april. Da skal det bli mulig å følge forhandlingene på pc eller smarttelefon. Kommunen har valgt samme løsning som Oslo: Streaming ble anskaffet som tjeneste for å slippe å foreta store investeringer i teknisk utstyr og varig tilrettelegging nå. Det ble derfor lagt ut på anbud kjøp av streaming hvor leverandør kommer og rigger opp eget utstyr og leverer ønsket produkt i samsvar med kravspesifikasjonen. les mer...

Intensjonskunngjøring fra Statens vegvesen

56530175 kopi Statens vegvesen har den 11.4.2013 kunngjort en intensjonskunngjøring. Det vil si at oppdragsgiver har til hensikt å inngå kontrakt direkte med en leverandør, uten konkurranse. les mer...

Burde tatt opp konflikt av avgjørende betydning i forhandlingene

Uke 16-KOFA - Oslo Lufthavn-forsideI konkurranser med forhandling har ikke en oppdragsgiver noen plikt til å påpeke alle sider ved leverandørenes tilbud som kan forbedres. Imidlertid kan det være annerledes dersom det gjelder forhold av vesentlig eller avgjørende betydning, slik det var i en klagesak – til og med i disfavør av tilbyderen. Da kom KOFA til at oppdragsgiveren, ved å unnlate å påpeke konflikten i forhandlingene, hadde brutt kravet til forutberegnelighet. les mer...

Avtalelojalitet og e-verktøy sentrale innkjøpsmål for landets største sykehus

Uke 16 - OUS-malLandets største sykehus, Oslo universitetssykehus, har fått presentert sine mål for innkjøp og logistikk for 2013. Det er det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst som på denne måten gir sykehuset oppdrag som skal bidra til at helseforetaket selv når de mål regjeringen har satt. Stor avtalelojalitet, økt bruk av elektroniske verktøy og planer for gevinstrealisering og anskaffelser er stikkord for noen av oppdragene.les mer...

Bruk av ulike prinsipper for poengsettingen av tildelingskriteriene

Oppdragsgiver har en stor frihet når det gjelder hvilke prinsipper som skal benyttes for poengsetting av tildelingskriteriene. Den viktigste begrensningen følger av grunnprinsippene i regelverket, herunder særlig likebehandling og forutberegnelighet. Dette kan legge reelle bånd på oppdragsgiver, herunder kan det begrense muligheten for å bruke forskjellige prinsipper for poengsettingen.

Vi minner samtidig om vårt kurs i Evalueringsmodeller for innkjøpere den:
25. april i Oslo
6. juni i Bergen
13. juni i Oslo

Påmelding:
http://foa.no/page254/page32/page32.html

Leverandørkurs i Evalueringsmodeller gjennomføres 7. mai i Oslo. Påmelding:
http://foa.no/page6/page33/page33.htmlles mer...

Pris skulle telle 90 pst - uklart hva den skulle omfatte

Uke 15- KOFA-Kystverket-forsideDet var uklart hva tildelingskriteriet «pris» egentlig skulle omfatte. Dette på tross av at pris skulle tillegges 90 % vekt i tildelingsevalueringen, og at alle tilbyderne for øvrig var
vurdert likt. KOFA kom til at oppdragsgiveren, Kystverket, dermed hadde brutt lov om offentlige anskaffelser ved å utforme et uklart konkurransegrunnlag. I tillegg skulle konkurransen dermed også ha vært avlyst.
les mer...

Bussanbud har gitt gevinster –kontraktsutvikling viktig

Uke 15 - Busskjøp-anbud-forside Bruk av anbud i norsk kollektivtransport har gitt effektivitetsgevinster. For å sikre at produksjonseffektivteten fortsatt skal være god, er det nødvendig at oppdragsgiverne fokuserer på kontraktsutvikling. Dette fremgår av en undersøkelse som Oslo Economics har utført for NHO Transport. Tiltak som fremmer innovasjon og leverandørutvikling er blant forslagene som skal kunne bidra enda bedre kollektivtransport-tjenester.
les mer...

Jakt på energisparekontrakter i kommune-Norge

Uke 14-Energisparekontrakter-forside Såkalte energisparekontrakter (EPC-kontrakter) er i ferd med å fenge i kommune-Norge. Bare i de siste månedene har fem kommuner kunngjort sin interesse for slike kontrakter på doffin.no. Det er energieffektivisering av kommunale bygg som er formålet. En EPC-kontrakt er i hovedtrekk en avtale med en ”totalentreprenør” om gjennomføring av energisparetiltak i bygningsmassen, hvor entreprenøren garanterer energibesparelsen målt i kWh (ikke pris-eller klimautvikling).les mer...

Karensperioden er ingen «klagefrist»

Uke 14 - Faglig hjørne-A En oppdragsgiver kan først inngå kontrakt eller rammeavtale etter utløpet av karensperioden som han selv har fastsatt. Etter anskaffelsesforskriften del III skal karensperioden være minst 10 dager dersom meddelelsen sendes elektronisk, eller over telefaks og minst 15 dager dersom meddelelsen sendes med et annet kommunikasjonsmiddel. Karensperioden har tidligere vært omtalt som en ”klagefrist”, men en leverandør kan så vel klage som reise søksmål også etter karensperiodens utløp.les mer...

Burde avvist tilbyderen som hadde en korrupsjonsdømt ansatt

Uke 12 - KOFA-Rana-Korrupsjon-forside Oppdragsgiveren skulle avvist tilbyderen fordi en sentral person i selskapet hadde en alvorlig domfellelse for korrupsjon, konstaterte KOFA. Tilbyderen var imidlertid stillet i utsikt å få kontrakten som konkurransen gjaldt. Klagenemnda var ikke enig i at de tiltakene som tilbyderen hadde gjennomført, kunne kalles «self-cleaning». Korrupsjonsdommen lå samtidig bare et par år tilbake i tid, og tidsspennet var heller ikke langt nok til å kunne tale mot avvisning.les mer...

Brukte konkurransepreget dialog til å løse ferjefri E39

Uke 12-Ferjefri E39-forside I arbeidet med å finne fram mulige, tekniske løsninger for en ferjefri E39 tok Statens vegvesen i bruk konkurransepreget dialog for tredje gang. Erfaringene er gode, heter det, og anskaffelsesprosedyren sikret mange gode løsningsforslag, som de ikke kunne ha definert på forhånd: Her spilte leverandørenes kompetanse en avgjørende rolle. Samarbeidet med leverandørene i dialogfasen ble opplevet som konstruktivt og nyttig.les mer...

Lovet leveranse av et produkt han ikke hadde avtale om å selge

Uke 11-KOFA-Stavanger-forside Leverandøren som ble valgt, mente han kunne levere et produkt han ikke hadde kjøpsavtale på. Da det kom for en dag, annullerte oppdragsgiveren konkurransen. Slik saken nå står, fastslår KOFA som konklusjon på klagesaken, fins to valg: Enten må den valgte leverandøren avvises, eller så må konkurransen avlyses. Fordi det er valgmuligheter, konkluderer ikke klagenemnda nå med at den valgte leverandøren må avvises.les mer...

Tre kjernekrav for satsing på innovative IKT-kjøp i helsesektoren

Uke 11 - IKT-helse-forside Innovative IKT-løsninger blir et sentralt verktøy for å løse de store utfordringene i helsesektoren: Samhandling og en krevende, men aldrende befolkning. For å lykkes må i første rekke tre krav imøtekommes: Bedre dialog mellom innkjøpere og leverandørmarkedet, økt kompetanse hos de offentlige innkjøperne og en ordning som avlaster risikoen i forbindelse med innovasjonskjøp. les mer...

Lot egen usikkerhet få telle med under evalueringen

10_2013_eidsiva Kravet om at leverandøren skulle ha kontor i området når oppdraget ble utført, var absolutt. En tilbyder var etablert der, en annen hadde plan for slik etablering. Da kom oppdragsgiveren i tvil under evalueringen, og falt ned på at sistnevnte skåret bedre enn førstnevnte. Nei, understreker KOFA, det å ha en plan kan ikke telle negativt – her måtte oppdragsgiveren bestemme seg for hva som lå i «absolutt krav» og velge det ene eller det andre. Å la egen usikkerhet slå inn i evalueringen, gir ikke forutberegnelighet, slo klagenemnda fast.
les mer...

Tidsuavhengige avtaler med ideelle aktører griper om seg i helsesektoren

10_2013_helse_forside På rusfeltet har det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst gjort avtaler uten tidsbegrensning med ideelle private aktører. Nå skal det også arbeides for avtaler uten tidsbegrensninger også innenfor psykisk helsevern og rehabilitering. Nye avtaler skal her inngås i 2015. Dette fremgår av foretakstyrets vedtak om strategi for utviklingen av samarbeidet mellom private og offentlige helsetjenester.
les mer...

Full konkurranseutsetting på norsk jernbane fra 2019?

9_2013_tog Mens det i en tid har vært forholdsvis stille i politikken om konkurranseutsetting, blusset striden opp igjen i og med EU-forslaget nylig om å legge innenlands persontransport på tog ut på anbud. Regjeringspartiene sier nei til forslaget, de borgerlige i Stortinget ja. Imidlertid kan det først bli aktuelt her hjemme tidligst i 2019, hvis EU-systemet vedtar direktivforslaget. Norges eneste konkurranseutsatte jernbanestrekning for persontrafikk, Gjøvikbanen, betraktes for øvrig som en suksess. les mer...

Dekningskjøp når en kontrakt er kjent uten virkning

9_2013_hjorne En oppdragsgiver kan benytte forhandling uten forutgående kunngjøring ved dekningskjøp som er nødvendig som følge av at en kontrakt er kjent uten virkning. Hovedregelen er imidlertid ny konkurranse etter regelverket, men det er unntak, som må forstås relativt strengt: Innkjøpet må være nødvendig, og nødvendigheten må oppstå som følge av at kontrakten er kjent uten virkning. Oppdragsgiveren har ikke adgang til å foreta et dekningskjøp der det er mulig å gjennomføre en anskaffelse f.eks. etter hasteprosedyren.les mer...

Laget spesialvri for å sikre konkurranse

uke8-2013_2 For å sikre konkurranse laget Mattilsynet en spesiell vri på sin kontraktstildeling av laboratorietjenester. Kanskje fikk man ikke til at hele landet ble dekket av tjenestene så raskt som reglene tilsa, selv om det var krevet i konkurransen. Leverandøren som ble valgt, maktet neppe å leve opp til kravet. Da måtte det kanskje gjøres egne avtaler for noen av Mattilsynets kontorer. Uvanlig, men ok måte å gjøre det på, fastslo KOFA.les mer...

Seks kommuner i samarbeid om kompetanseløft

uke8_2013_1 Solid satsing på økt kompetanse for å sikre bedre anskaffelser gjennomsyrer anskaffelsesstrategien til ett av landets mange kommunale innkjøpssamarbeid, Interkommunalt Innkjøpsordning Nedre Romerike. Det er samarbeidet selv som skal bidra til at den enkelte av de seks deltagende kommune øker sin egen kompetanse – samarbeidet er et middel, ikke et mål i seg selv for kompetansehevingen.les mer...

Manglet forsvarlig grunnlag for å komme med tilbud

7_2013_feb_2 For å ha et forsvarlig grunnlag for å inngi tilbud må en oppdragsgiver sørge for at alle opplysninger som er relevante foreligger i konkurransegrunnlaget. I en klagesak konstaterte KOFA at flere slike opplysninger manglet, og dermed forelå brudd på kravet om forutberegnelighet. Det ble rett og slett vanskelig for tilbyderne å utforme sine tilbud. Resultatet av KOFAs avgjørelse var dessuten at oppdragsgiveren hadde plikt til å avlyse hele konkurransen. les mer...

Statsbygg skjerper miljøkrav til leverandørene

7_13_1_feb Illustrasjon: Longva Arkitekter AS
En kjempe innenfor norske offentlige anskaffelser, Statsbygg, har skjerpet sine miljøkrav. Det får betydning for leverandørene av varer og tjenester til hele bygg- og anleggsnæringen. Statsbygg er en av de aller største kjøperne i dette markedet. Miljøambisjonene til Statsbygg skal innfris ved å stille krav ved kjøp av tjenester fra arkitekter, prosjekterende, entreprenører og resten av bransjen.
les mer...

Kan man gi minuspoeng i evalueringen av tilbudene?

advokat 200 Dersom oppdragsgiver velger evalueringsmodeller der man poengsetter pris, vil konsekvensen være at oppdragsgiver også i enkelte tilfeller må gi minuspoeng på tildelingskriteriene. Minuspoeng i seg selv er ikke i strid med regelverket, men det er viktig at man gjør dette på riktig måte. Samtidig minner vi om kurset Evalueringsmodeller og poengsystemer, som arrangeres av Forum for offentlige anskaffelser. Du finner mer informasjon om kurset her.les mer...

Var like gode, men fikk ikke like mange poeng ved evalueringen


Uke 06-KOFA-Avinor Leverandøren mente selv å ha tilbudet Avinor bedre responstid enn konkurrenten. Likevel ble konkurrenten, som fikk kontrakten, tildelt flere poeng ved evalueringen. Av dette ble det klage til KOFA, som imidlertid kom til at de begge hadde tilbudt samme responstid – nemlig i pakt med minstekravet i konkurransedokumentene. Men da, anførte klagenemnda, skulle de to hatt like mange poeng. Ettersom de ikke hadde fått det, hadde Avinor gjort seg skyldig i brudd på regelverket.les mer...

Skal gjøre store IKT-kjøp via dynamisk innkjøpsordning

Uke 06 - Bergen IKT Bergen kommune skal gjøre rammeavtaler for kjøp av IKT-utstyr. På en av disse skal de konkrete kjøpene gjøres etter en dynamisk innkjøpsordning. Dermed utvider kommunen sin bruk av denne innkjøpsformen – i drøyt ett år har man kjøpt ulike møbelprodukter ved tilsvarende ordning. Det er enkeltkjøp av IKT-utstyr i større omfang med verdi over NOK 100 000,- som skal gjøres via den dynamiske innkjøpsordningen.les mer...

Fem vanlige feil med konkurransegrunnlag

advokat 200 I KOFA-praksis, og i rettspraksis, ser man ofte at årsaken til klager og konflikter i kjølvannet av konkurransene, ofte skyldes mangler og feil ved konkurransegrunnlaget. I verste fall medfører mangler ved konkurransegrunnlaget at konkurransen avlyses, og at man må betale erstatning til tilbyderne. Det er derfor viktig at det ikke skjer unødvendige feil. Vi har satt opp fem vanlige feil i mange konkurransegrunnlag, slik at det skal være lettere å unngå disse. Samtidig minner vi om kurs i Hvordan lage et godt konkurransegrunnlag, som arrangeres av Forum for offentlige anskaffelser. Neste kurs er 7. februar i Oslo. Mer informasjon om kurset finnes her: http://foa.no/page254/page383/page13/page13.htmlles mer...

Hvilke regler gjelder for møter mellom oppdragsgiver og tilbyder i en anbudskonkurranse?

advokat 200 Det er ikke nødvendigvis slik at enhver kontakt mellom oppdragsgiver og tilbyder i en anbudskonkurranse er forbudt. Men det stilles krav til hvordan en slik kontakt foregår, og det er begrensninger mht. møtets formål og innhold.
les mer...

Må reise søksmål senest to år etter kontraktinngåelsen

Uke 05-Faglig hjørne-A Søksmål med sikte på å få iverksatt sanksjoner må reises senest 2 år etter at kontrakten er inngått. Det gjelder alle sanksjonene – «uten virkning», overtredelsesgebyr og avkorting. Imidlertid er det unntak – i noen tilfeller er søksmålsfristen bare 30 dager. En forutsetning for det er at oppdragsgiveren har varslet berørte leverandører forskriftsmessig om at kontrakt er inngått. Leverandørene er imidlertid etter søksmålsfristen ikke avskåret fra å anlegge andre typer søksmål, for eksempel søksmål med påstand om erstatning eller bringe saken inn for KOFA.
les mer...

Over 140 kunstnere ville ha info om anbudskonkurranser

Uke 05- Kunst-Østfoldsykehus-forside Over 140 interesserte kunstnere møtte opp da Helse Sør-Øst holdt informasjonsmøte i forbindelse med konkurransene om kunstnerisk utsmykning av det nye Østfold-sykehuset. Det er fem konkurranser som er kunngjort - 2 åpne konkurranser (2 soner) og 3 åpne prekvalifiseringer som leder til lukkede konkurranser med 3 utvalgte kunstnere for hver av de 3 sonene. Samlet budsjettet for de 5 sonene er 8 millioner. les mer...

NHO starter forum for innkjøpsdiskusjon

Uke 4- NHO-forum Et godt anskaffelsesregelverk forutsetter både kompetente innkjøpere og leverandører. Vi må spille hverandre gode. NHO ønsker å ta utfordringen med det og være et lokomotiv for å drive anskaffelses-arbeidet frem. Slik inviterer adm. dir. Kristin Skogen Lund i NHO til første møte i det nystartede Næringslivets Forum for Offentlige Anskaffelser (NFOA). Det er et bredt sammensatt forum med kompetanse hentet fra en rekke relevante områder for offentlige anskaffelser. les mer...

Ber fylkene koordinere sine busskjøp og benytte seg av standardkontrakter


Uke 4- Bussanbud Fylkeskommunene, deres selskaper og andre som gjør kontrakter med busselskap må koordinere seg bedre, slik man kan få til standardisering av kontrakter og bussmateriell. Det krever rutebilbransjen, som også vil ha lengre kontraktsperioder sammen med mer fleksible alderskrav for bussene. Samtidig reagerer NHO Transport på Nordland fylkeskommunes «nye anbudsform» for å kutte kostnader. les mer...

Regelbrudd på regelbrudd – og mangelfull dokumentasjon

Uke 4 - KOFA-Bergen-byforny-forside Ingen klagefrist, ikke gode nok begrunnelser i tildelingsbeslutningen, og ikke referat fra hverken forhandlinger eller befaring. Brudd på brudd på regelverket, fastslo KOFA. Samtidig førte mangelen på dokumentasjon til at klagenemnda var ute av stand til å ta standpunkt til flere av klagene som forelå i denne saken. les mer...

Tomt kommentarfelt førte til avvisningUke 3-KOFA-Harstad-avvisning-forside Det var rett å avvise tilbyderen, fastslo KOFA. Tilbyderen i klagesaken hadde unnlatt å fylle ut et kommentarfelt som det var obligatorisk å fylle ut. Poenget var at det som eventuelt skulle stå i dette feltet, mente oppdragsgiveren, ville være vesentlige opplysninger for evalueringen av tilbudet som sådant. Etter klagenemndas oppfatning gjorde oppdragsgiveren her en forsvarlig vurdering av betydningen av opplysningene i kommentarfeltet.
les mer...

Vil at kvalitet og miljø skal telle mer – lager oppskrift for møbelkjøp


3_2012_mobel Snart kommer en oppskrift fra møbelbransjen til hvordan bla. offentlige innkjøpere kan lage konkurransegrunnlag for å kunne ta hensyn til mer enn pris. Møbelprodusentene vil ha en offentlig innkjøpspolitikk hvor miljø og kvalitet er kriterier som vektlegges mer eller like mye som pris. I første rekke dreier det om å styrke kompetansen, mener bransjen, som erfarer at kompetansen for å stille relevante krav i et konkurransegrunnlag kan være for svak.
Det er mobelfakta.no som i samarbeid med bransjeforeningen møbel+interiør i Norsk Industri arbeider med å få det offentlige Norge til å stille aktuelle miljø- og kvalitetskrav i forbindelse med offentlige- og store private kontormøbelinnkjøp. Formålet er å sikre at kvalitetsnivået på møblene som kjøpes, holder norsk og/eller europeisk standard, er produsert under etisk forsvarlige forhold, er helse og miljøtilpassede produkter og innehar vanlig kjøpsgaranti.

Et skisseforslag til innhold til en innkjøpsveiledning til bruk ved offentlige- og store private kontormøbelinnkjøp foreligger. Det inneholder konkrete og bransjerelevante innkjøpskrav. I sitt arbeid har bransjeforeningen også vært i kontakt med Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).


Mangler ved konkurransegrunnlag

Bakgrunnen for arbeidet er at bransjen erfarer at konkurransegrunnlaget ofte ikke gir et godt innkjøp hverken for innkjøper eller leverandør. I stor grad blir det bare pris som kan benyttes for å ha et objektivt skille mellom
tilbudene, fordi det ikke er laget et konkurransegrunnlag som gjør det mulig å gjøre vesentlig skille mellom produkter med høy og lav kvalitet, eller tilsvarende når det gjelder miljøbelastning, mener bransjen. 

Kompetansegrunnlaget for å stille krav i et konkurransegrunnlag kan være for svakt til at kravene blir relevante eller at innkjøperen ikke kan vurdere et tilbud fra et annet f.eks. med hensyn til kvalitet, levetid eller miljøbelastning. Anbudsdokument med uhensiktsmessige miljøkrav har ført til frustrasjon både for innkjøper og tilbyder, påpeker møbelbransjen, og det vanskeliggjør både tilbud, rettferdig konkurranse og arbeidsprosessen.

Samkjørte dokumentasjonskrav

Det bør dessuten være ønskelig for alle parter at man er samkjørte når det gjelder hvilke dokumentasjonskrav som er hensiktsmessige å etterspørre, ifølge bransjen. Fra møbelindustrien er det ønskelig at innkjøperne etterspør miljøkrav som er sammenfallende med dem som bransjen nå jobber for å tilegne seg.
Bransjen ønsker med andre ord også forutsigbarhet når det gjelder konkurransegrunnlag. På den måten effektiviseres anskaffelsen for begge parter.

les mer...

Var i orden å henvise til konkrete merkenavn

Uke 02-13-KOFA-Sogn&Fjd-forside Det var i orden å henvise til konkrete merkenavn i anskaffelsen. Unntaket som gav anledning til dette, finnes i selve hovedformålet til regelverket: å sikre mest mulig effektiv ressursbruk. Kontraktens gjenstand i klagesaken berettiget henvisningen til forbruksmateriell av bestemte merker, konstaterte KOFA, som dermed gav oppdragsgiveren medhold. les mer...

Satser på vesentlig større jernbane-kontrakter

Uke 02-13-Jernbanekontrakter-forside Jernbaneverket utlyser større grunnentrepriser på de store utbyggingsprosjektene for å bygge mer effektivt. I 2012 ble det inngått kontrakter på de store utbyggingsprosjektene i Vestfold og langs Mjøsa fra 900 millioner kroner til godt og vel 1,8 milliarder kroner. Det er en markant økning i størrelsen på kontraktene sammenlignet med bare få år tilbake. Før lå de største grunnentreprisene på 300 til 400 millioner kroner. les mer...

Ville avlyse uten saklig grunn eller erstatning

Uke 01 - KOFA - saklig grunn Da en oppdragsgiver påberopte seg anledning til å avlyse eller forkaste erstatningsfritt uten saklig grunn, satte KOFA foten ned. Det er brudd på kravet til forutberegnelighet, slo klagenemnda fast. Det nevnte forbeholdet fra oppdragsgiveren gav ikke tilbyderne det vernet de etter reglene vanligvis har mot avlysning eller totalforkastning og til å kunne kreve erstatning når vilkårene for dette er oppfylt.les mer...

Oslo-avtale sikret spisskompetanse til IKT-innkjøp

Uke 01 - Oslo-IKT-kontrakt For å styrke anskaffelseskompetansen i forbindelse med IKT-kjøp har Oslo kommune knyttet til seg hjelp og støtte fra eksterne kompetansemiljøer. Kravene til disse miljøene er spesifisert, slik at det er mulig på så å si hvert stadium i anskaffelsesprosessen å velge seg ønsket kompetansepåfyll. I tillegg tilbys kompetanse innenfor kost/nyttevurderinger og markedsundersøkelser via avtalen kommunen har, ved forberedelse og gjennomføring av IKT-kjøp.les mer...