2012

Helse Sør-Østs innkjøpsstrategi Kategoribasert, leverandørdialog og innovasjon

Uke 51 - Helse Sør-Øst - strategi-forside En kategoribasert innkjøpsmetodikk, åpenhet og dialog med markedene og interne miljøer i tillegg til innovativ tilnærming er hovedpunktene i den nylig vedtatte innkjøpsstrategien til Helse Sør-Øst. Kostnadene forbundet med kjøp av varer og tjenester, inkludert helsetjenester, er nå 40 pst av helseforetaksgruppens samlede kostnader, og den er økende. Resultatet av gjennomføringen av strategien forventes å være reduserte innkjøpskostnader slik at midler frigjøres til pasientbehandling. les mer...

De nye sanksjonene – hvor og når kan de brukes?

Uke 51 - Faglig hjørne-A Ved alvorlige brudd på regelverket skal kontrakten kjennes «uten virkning». Det er den mest dramatiske av de nye sanksjonsmulighetene som domstolene har fått. Denne kan bare benyttes for kontrakter over EU/EØS-terskelverdiene. De to andre sanksjonene, overtredelsesgebyr og avkorting av kontrakt, kan brukes både over og under disse terskelverdiene. Nedenfor ser vi nærmere på hvilke sanksjoner som kan idømmes.les mer...

Skapte fergeinnovasjon ved konkurransepreget dialog

Uke 50 - Batteriferge-forside Ved bruk av konkurransepreget dialog har Statens vegvesen åpnet for utvikling av Norges første batteridrevne el-ferge. Kriteriet i konkurransen var innovative miljøløsninger i tillegg til totalkostnader gjennom hele livsløpet. Rederiet som vant, skal nå få bygget fergen, som blir lydløs og uten CO2- eller NOx-utslipp. Innkjøpsprisen ligger 30 prosent over tilsvarende for tradisjonelle, dieseldrevne ferger, men driftskostnadene med dagens strømpriser er en tredjedel.
les mer...

Begrunnelse for kontraktstildeling ikke helt etter reglene

Uke 50-KOFA-Risør-forside Den opprinnelige meddelelsen med begrunnelse for kontraktstildelingen fra oppdragsgiveren var tynn på flere punkter. Brudd på regelverkets krav, fastslo KOFA. Heller ikke da oppdragsgiveren gav en nærmere begrunnelse – på oppfordring, lyktes han ikke helt ut å leve opp til de krav som forskriften setter for slike begrunnelser.les mer...

Fellesnordisk kvalifikasjonsordning - Skal gi bedre effektivitet og reduserte kostnader

Uke 49 - TransQ Kvalifikasjonsordninger som varer lenger enn tre år skal kunngjøres årlig. I disse dager er det den nordiske kvalifikasjonsordningen TransQ som er ute på doffin.no for å informere markedet om ordningen. Formålet med ordningen er å forbedre effektiviteten og redusere kostnader i forsyningskjeden. De deltakende virksomhetene bruker TransQ for å få informasjon om og velge ut leverandører ved anskaffelser av varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeider. TransQ er en felles kvalifikasjonsordning og leverandørregister for virksomheter innen transport, jernbane, infrastruktur og post i Norden (forsyningssektorene).
les mer...

Avviste en, men skulle avvist tre av tilbyderne

Uke 49 - KOFA-Tromspensjon-forside Ikke bare den ene, men tre av de fire tilbyderne skulle vært avvist i en konkurranse om forsikringer. Det var resultatet som KOFA kom til ved behandlingen av en klagesak nylig.
Klageren etterkom ikke det klagenemnda mente var et minstekrav, mens de to andre hadde motstridende opplysninger i tilbudet. Da tilbudet dermed var så uklart at det skapte tvil om hvordan det skulle forstås, var det grunn for avvisning. Ingen av de tre hadde imidlertid prissatt forhold, noe som også er avvisningsgrunn.les mer...

Obligatorisk å ilegge bestemte sanksjoner

44_2012_i_faglig I en rekke av sanksjonsbestemmelsene står det utrykkelig at retten ”skal” idømme en bestemt sanksjon, dersom nærmere bestemte vilkår er oppfylt. Dette betyr at det er obligatorisk for retten å ilegge slike sanksjoner i de nevnte tilfellene. Dersom det for eksempel foreligger en ulovlig direkte anskaffelse er det ikke nødvendig at partene har nedlagt påstand om at kontrakten skal kjennes uten virkning. I dette tilfellet vil retten ha en plikt til å kjenne kontrakten uten virkning på eget initiativ (ex officio).
les mer...

Slår til lyd for endringer i vegvesen-kontrakter

44_2012_i_kontraktform Drifts- og vedlikeholdskontraktene bør endres og forenkles for å gi bedre kvalitet, og for å legge til rette for at nye og mindre aktører også kan delta i konkurransen, foreslår Maskinentreprenørenes Forening (MEF) i et notat. Statens vegvesen bør ha som målsetting å igangsette prøveprosjekt med minst en endret og forenklet kontrakt i hvert fylke, heter det.
les mer...

Fikk kontrakt uten å dokumentere et minstemål av god økonomi

47_1_2012 Tilbyderen som fikk kontrakten, hadde ikke levert det minstemålet av dokumentert god økonomi som skulle til å bli ansett kvalifisert i konkurransen. Dette slår KOFA fast i en fersk avgjørelse, der konklusjonen ble at tilbyderen skulle vært avvist i stedet for å få kontrakt. Fra enkeltmannsforetaket bak tilbudet forelå bare dokumentert et driftsresultat for én måned, og at bankforbindelsen, ifølge tilbyderen, hadde uttalt at denne var "positiv" til å bidra i tilfelle kontrakten ble brakt i havn. les mer...

Bergen benytter dynamisk innkjøpsordning – eneste i landet?

47_2_2012 Den dynamiske innkjøpsordningen som Bergen kommune har etablert for ulike typer møbelkjøp, kan være den eneste innkjøpsmetode i bruk av denne typen i hele landet. Et søk på doffin.no underbygger det. I tillegg viser søket at Vestby kommune i Akershus sikter seg inn mot å benytte denne metoden for drift og vedlikehold av kommunalt veilys. Ifølge regelverket skal en oppdragsgiver som sikter mot å ta i bruk en dynamisk innkjøpsordning, offentliggjøre en kunngjøring om anbudskonkurranse som gjør det klart at man vil etablere en slik.les mer...

Inviterte private med på rammeavtale uten nærmere spesifisering

Uke 46 - KOFA-Modum-forside Også private bedrifter ble invitert til å tiltre rammeavtalen for bedriftshelsetjeneste for kommunen, uten nærmere spesifisering, men de skulle få de samme vilkårene. Nei, konkluderte KOFA, dette går ikke. Det gir ikke tilstrekkelig forutberegnelighet for leverandørene hvorvidt noen av bedriftene i kommunen vil slutte seg til avtalene, og eventuelt hvor mange og hvem som vil gjøre dette. Feilen kan ha påvirket deltakelsen i konkurransen, og oppdragsgiveren burde derfor avlyse konkurransen. les mer...

Byttet leverandør i kontraktsperioden uten konkurranse

Uke 45 - Nodnettet-forside Hovedkontrakten ble overført fra den valgte leverandøren til en av underleverandørene underveis i kontraktsperioden uten ny konkurranse. Juridiske vurderinger av kontraktsoverføringen førte til at staten gav sin tilslutning til operasjonen. Kontrakten gjaldt totalansvaret for utbygging og drift av det norske nødnettet.les mer...

Norconsult dømt for korrupsjon - risikerer utestengelse fra fremtidige anbudskonkurranser

norconsult I en dom avsagt 15.10.2012, er Norconsult AS dømt for korrupsjon. Norconsult AS er Norges største norskeide rådgivende ingeniørselskap, og leverer tjenester til de fleste offentlige virksomheter i Norge. Spørsmålet er om dette nå medfører at Norconsult AS skal avvises fra alle offentlige anbudskonkurranser.
les mer...

Prissetting skapte umulig evalueringssituasjon

Uke 45 - KOFA - Politidirektoratet Det blir komplisert når en oppdragsgiver deler leveransen opp i flere deler og vekter ulikt i de enkelte delene. Verre blir det når det kommer en leverandør som flytter en oppgave og setter prisen til kr. 0.- i den delen oppgaven flyttes fra. Da blir det ikke lett å sammenlikne. Leverandøren skulle ha vært avvist, konstaterer KOFA, som slår fast at oppdragsgiveren, Politidirektoratet, har brutt regelverket ved ikke å avvise leverandøren. les mer...

Helse Midt-Norge satser - 
Rask økning av innkjøpsstaben; utvikling av ny strategi

Uke 45 - Helse Midt-strategi-forside Ny strategi og rask økning i bemanningen i innkjøpsfunksjonen står sentralt i en sak som Helse Midt-Norge nå legger fram for sitt styre. Varer og tjenester som berører et stort antall helsepersonell i deres hverdag, krever betydelig flere ressurser og mer tid i gjennomføringen enn mer ”ikke-kritiske” anskaffelser som for eksempel hotelltjenester, konstaterer adm.dir. Gunnar Bovim i styresaken. På noe lengre sikt tenker foretaket at en stor andel av kapasiteten innenfor innkjøpsområdet bør være ansatt i et nasjonalt felles innkjøpsselskap. les mer...

Suspensjon innført for å sikre leverandørers rettigheter

Uke 44- Faglig hjørne-forside Det er en viss risiko ved midlertidig forføyning at oppdragsgiveren inngår kontrakt før domstolen har rukket å ta stilling til begjæringen. Den nye bestemmelsen i regelverket for offentlige anskaffelser om suspensjon betyr imidlertid at selve begjæringen om midlertidig forføyning, i visse tilfeller, får automatisk oppsettende virkning. Det betyr at oppdragsgiveren har plikt til å avvente kontraktsinngåelsen inntil domstolen har tatt stilling til begjæringen, og dermed sikre leverandørers rettigheter.

les mer...

Helikopterkjøp til 17 mrd skal avgjøres etter «det økonomisk mest fordelaktige tilbudet»

Uke 44 - Helikopterkjøp-forside Kampen om å levere neste generasjons redningshelikopter til 330-skvadronen spisser seg til . Fire helikopterprodusenter er med i finalerunden som avsluttes når anbudsfristen går ut den 18. desember. Regjeringen har varslet en intensjon om å signere anskaffelseskontrakt for inntil 16 nye redningshelikoptre i 2013, med leveranse av det første helikopteret i 2016. Nær 17 milliarder kroner er bevilget til kjøpet. Kriteriet for utpeking av fremtidens redningshelikopter vil være «det økonomisk mest fordelaktige tilbudet». les mer...

Intensjonskunngjøringer er nå i bruk

78532472-kopi 2 I det nye regelverket for offentlige anskaffelser er leverandørenes sanksjonsmuligheter mot ulovlige direkteanskaffelser redusert. Ulovlige direkteanskaffelser innebærer at oppdragsgiver inngår kontrakt med en leverandør, uten at konkurransen er kunngjort slik den skulle. Men de nye reglene gir også nye muligheter, for den leverandør som vil ta disse i bruk. Dette innebærer både mulighet for å kreve avkortet kotnraktsperiode, gebyr for ulovlig direkteanskaffelse eller at hele kontrakten erklæres for ugyldig. Men oppdragsgiver kan sette inn en såkalt intensjonskunngjøring, der alle leverandørens sanksjoner settes ut av spill. Det er så langt tre intensjonskunngjøringer å finne på Doffin. les mer...

Brøt regelverket på tre sentrale punkter

Uke 44-KOFA-Berg-forside Mangelfull utfylt protokoll, ikke utfyllende tildelingskriterier og ingen skriftlig melding om kontraktstildeling og klagefrist. Dermed konstaterte KOFA at kommunen som det var kommet klage på, hadde begått tre brudd på sentrale bestemmelser i regelverket. I tillegg minnet klagenemnda om at dersom utfyllende tildelingskriterier mangler når det er «økonomisk mest fordelaktig» som er lagt til grunn i en konkurranse, er det laveste pris som gjelder.
les mer...

Kamp til siste slutt om rådgiverjobb for ny kampflybase

Uke 44-Kampflybase-forside I sin jakt på rådgivere til å planlegge den nye kampflybasen i Norge, gjennomførte Forsvarsbygg en anbudskonkurranse med en bred kravspesifikasjon. Det var behov for et team med flere fag innenfor arkitekt- og rådgivningsbransjene. I gruppen som vant, fins noen av Norges fremste fagmiljøer på området. To team sto imidlertid likt i kompetanse, slik at det ble pris som avgjorde.
les mer...

Gjorde endringer, men ikke rammet av forhandlingsforbudet

Uke 42-KOFA-membran Oppdragsgiveren tillot leverandøren å endre dimensjonering på sitt tilbudte anlegg etter tilbudsfristens utløp i en åpen anbudskonkurranse. Men brudd på forhandlingsforbudet var det likevel ikke, konstaterte KOFA, som i denne saken pløyet ny juridisk mark. Hverken i forarbeider eller veiledninger, domstols- eller KOFA-praksis eller i EU-domstolen fantes noen direkte holdepunkter for avgjørelsen. les mer...

Kartla markedet for ikke–fossile energikilder gjennom idekonkurranse


Uke 42 - Miljøenergi-forside Gjennom en idekonkurranse har Forsvarsbygg kartlagt markedet for innovative løsninger, og dermed skaffet seg et solid grunnlag for en kravspesifikasjon til bruk i en kommende anbudskonkurranse. Den statlige eiendomskjempen er nemlig på jakt etter totalløsninger for å dekke et oppvarmingsbehov i sine bygninger med ikke-fossile energikilder. Ved å benytte idekonkurransens resultater skal de mest miljøvennlig og energieffektive totalløsningene skaffes til veie. les mer...

Lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser Arbeidstilsynet skal passe på!

skilt vegarbeid Arbeidstilsynet får tilsynsansvar med at offentlige oppdragsgivere følger forskrift om lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser. Forskriften skal bidra til at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler. les mer...

Avviste ikke - trodde tilbyderen hadde forstått at han var avvist

Uke 41 - KOFA-Rogalandpolitiet-forside kopi I konkurransegrunnlaget var det forutsatt fastpris som skulle være lik enten en opsjon ble utløst eller ei. Leieprisen i ett av tilbudene ville imidlertid variere avhengig av om opsjonen benyttes eller ikke. Forbeholdet ville påvirke rangeringen mellom tilbyderne, konstaterte KOFA, og konkluderte med at tilbyderen skulle ha vært avvist. Dette hadde ikke oppdragsgiveren gjort – fordi klageren måtte forstå at selskapets tilbud reelt sett var avvist. les mer...

Grep inn etter påstand om brudd på sosiale krav

Uke 41 - Helse Sør-Øst-etikk-forside kopi Sosiale krav som Helse Sør-Øst hadde stilt i forbindelse med kontrakt, lå til grunn da helseforetaket bad en leverandør rydde opp i en konflikt hos sin underleverandør. Det regionale helseforetaket har i flere år stilt krav til sine leverandører at de skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Utfordringen ved slike krav er gjerne oppdragsgiverens evne og mulighet for oppfølging for å sikre at kravene etterleves. les mer...

Innleie, men ikke i antikontraktør-forstand


Uke 40 - KOFA- Vestre Toten-forside Den valgte leverandørens planer om å leie inn to-tre personer for å løse oppdraget, brøt ikke med oppdragsgiverens antikontraktør-klausul i konkurransegrunnlaget. Dette har KOFA slått fast, og dermed konstatert at oppdragsgiveren ikke har gjort noe galt. Antikontraktør-klausulen benyttes gjerne for å hindre uheldig/uønskede organisasjonsformer. Den planlagte innleien var ikke noe slikt. Heller ikke et valutaforbehold brøt med regelverket. les mer...

Kartverk-kontrakt: Mer presis graving ved hjelp av forbedret GPS

Uke 40 - Kartverket - GPS-kontrakt Statens kartverk har nylig inngått kontrakt for ytterligere å forbedre teknologien som f.eks. forteller gravemaskinførere på centimeteren hvor de skal grave. Det er kartverket som har utviklet tjenesten, som nå har nærmere 1800 brukere. De største brukerne er private entreprenørfirmaer, kommuner og store offentlige etater som Statens vegvesen. Det er det verdensomspennende selskapet Trimble som skal levere ny programvare til kartverkets posisjoneringstjeneste, CPOS. les mer...

Nasjonale flykontrakter til dem som krever lavest kompensasjon fra staten

Uke 39 - Flyruter-forside Nærmere ett år etter den opprinnelige utlysningen er nå alle kontraktene for norske lokalflygninger tildelt. Den 19. og siste ble offentliggjort i disse dager. Hovedtildelingskriteriet for alle disse kontraktene er en form for laveste pris, ettersom det selskapet som krever lavest statlig kompensasjon, får kontrakten. Innleie av flymaskiner med mannskap er forbudt. Likeledes bruk av bonusprogram. Staten har også fastsatt makspriser en vei for passasjerer på rutene.les mer...

Økte krav til innhold, men bare én melding om kontrakttildeling

Uke 39 - Faglig hjørne-forside Etter revisjonen av regelverket for offentlige anskaffelser 1. juli i år skal oppdragsgiveren bare gi én meddelelse til deltakerne i konkurransen om sine beslutninger. Det kan dreie seg om ved kontrakttildeling, avvisning av leverandør eller tilbud og ved avlysning av konkurransen. Kravet til innhold i meddelelsen om kontrakttildeling er økt, mens leverandørutviklings-perspektivet ved begrunnelsene er ute.les mer...

Gjennomfører tredjepartskontroll av konkurransegrunnlag

Uke 38 - Vegvesenet-3.partskontroll-forside I disse dager skal resultatet av en såkalt tredjepartskontroll av konkurransegrunnlaget for ny E6 Frya-Vinstra legges fram. Det å gjennomføre en slik kontroll, gjort av eksterne fagmiljøer, er noe nytt i Statens vegvesen. Tidligere har egne krefter stått for slik kontroll. Konkurransegrunnlaget gjelder en entreprise i milliardklassen. les mer...

For tidlig ute med kontrakt – mangelfullt avvisnings-varsel

Uke 38 - KOFA-Oslo-forside Det skal gis uttrykkelig melding til tilbydere som blir avvist eller får sine tilbud avvist. Det er ikke nok at tilbyderne skjønner hva slags skjebne som har rammet dem, slår KOFA fast i en avgjørelse. Klagenemnda fant dessuten ut at det var gjort kontrakt før klagefristen løp ut, og slikt er jo ikke lov. les mer...

Ville kapre tilbydere - valgte feil konkurranseform

Uke 37-KOFA-Helse Midt-pasienttransport-side 1 Gode råd var dyre da Helse Midt-Norge ikke fikk noen tilbud i sin konkurranse om kjøp av pasientreiser. Helseforetaket sjekket med leverandørene hva som kunne være i veie, og gjorde noen endringer i den konkurransen som fulgte. Da meldte tilbyderne seg. Men Helse Midt-Norge brukte konkurranse med forhandlinger uten forutgående kunngjøring, og det var ikke lov, fastslo KOFA, fordi det var gjort «vesentlige endringer». Da ble det straks en annen kontrakt. les mer...

Rekvisita-anbud ble for drøyt – politikerne grep inn

Uke 37 - SMB-side 1 Politikerne i Nordland grep inn da de oppdaget at kravene i en anbudskonkurranse var umulige å etterleve for fylkets eget næringsliv. Stopp konkurransen, var beskjeden, og kunngjør en ny! Det gjaldt en konkurranse om kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell.
les mer...

Får nasjonalt kompetansemiljø for anskaffelser

Uke 36-HINAS I Vadsø starter nå etableringen av et kompetansemiljø for anskaffelser i den såkalte spesialisthelsetjenesten, dvs. helseforetakene. Formålet er å bidra til økte gevinster i anskaffelsesarbeidet gjennom mer effektive arbeidsprosesser, kvalitativt riktige innkjøp og bedre koordinering og samarbeid på tvers av helseforetak. Nå starter jakten på den som skal bli den nye enhetens sjef.
les mer...

E-innkjøpsverktøy åpnet for ekstra-innsyn – intet regelbrudd, ifølge KOFA

Uke 36 - KOFA-BTVInnkjøp-forside KOFA måtte skape ny juss: Et elektronisk verktøy for gjennomføring av en konkurranse åpnet for innsyn i opplysninger som gjorde det mulig å beregne laveste tilbudspris og derpå endre eget tilbud. Teknisk feil, sa oppdragsgiveren, og slapp unna med det. KOFA kunne hverken fastslå om systemet var nok beskyttet mot tekniske feil eller vurdere systemets tekniske løsning nærmere. Men konklusjonen ble likevel at systemet var i pakt med regelverket, m.a.o. var den ekstra innsynsmuligheten ikke et regelbrudd.
les mer...

Konkurransen tøffest om veikontrakter mellom 30 og 60 mill.


Uke 35 -MEF-anleggsmarkedet Den sterkeste konkurransen i anleggsmarkedet hittil i år har vært om kontrakter til en verdi mellom 30 og 60 millioner kroner. Svakest har konkurransen vært om milliardkontraktene, fremgår det av en oversikt fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Konkurransen om kontraktene var størst i Statens vegvesens Region Sør, dvs. Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene. Utviklingen viser en svak økning i antall tilbydere pr. kontrakt.les mer...

«Frivillig» frist for begjæring om midlertidig forføyning

Uke 35 -Faglig hjørne-E En oppdragsgiver har nå fått mulighet til å fastsette en «frivillig» frist for begjæring om midlertidig forføyning mot visse beslutninger. Dette gjelder bare ved oppdragsgiverens beslutninger om å avvise en forespørsel om å delta i konkurransen på grunn av forhold ved leverandøren og forkaste en forespørsel om å delta når det er satt en grense for antall deltakere. Dette gjelder dessuten bare ved en begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med forhandlinger med prekvalifisering eller konkurransepreget dialog. Når det gjelder vedståelsesfristen er det dessuten endringer fra tidligere.

les mer...

DIFI felt i KOFA for konkurranse om ny operatøravtale for DOFFIN

Difi_logo2DIFI er felt i KOFA i konkurranse om ny operatøravtale om drift av DOFFIN. Dette gjør at vinneren av konkurransen, og dagens operatør, Milsltream, likevel neppe vil bli tildelt kontrakten. Det oppsiktsvekkende er imidlertid ikke feilen DIFI har gjort, og som de ble felt på i KOFA. Det store spørsmålet er hvorfor man har valgt en kontraktsvarighet på inntil 13 år. les mer...

Mikrobedrift kapret IT-kontrakt foran nesen på de store

Uke 34 - Lillevik-kontrakt-side 1 Lillevik IT er et eksempel på at det er mulig for et lite IT-selskap å vinne et anbud i konkurranse med store og profesjonelle aktører. Nylig landet mikrobedriften en fireårig kontrakt med Fredskorpset til en verdi av 3,5 millioner kroner. Spisskompetanse og kunnskap om markedet, spesielt mulige oppdragsgivere, er suksessfaktorene. Men det er en utfordring for småbedrifter å finne ressurser nok til å være med i anbudskonkurranser. les mer...

Det drøyde med meldingen om avvisning…

Uke 34 - KOFA-Sørreisa-side 1 En drøy uke etter at han hadde påklaget tildelingsbeslutningen fikk tilbyderen melding om at han var avvist fra konkurransen. Slike varsler skal komme «snarest mulig», og det var ikke tilfelle i denne saken, konstaterte KOFA, som dermed fastslo at det forelå brudd på regelverket. Og det var flere brudd: Ikke var det informert om klageretten, avviste tilbydere hadde ikke fått melding om endelig kontrakttildeling, og det var ikke ført referat fra alle møtene med tilbyderne. les mer...

Svekket innsats mot grove regelbrudd?

Arnhild_art
Småbedriftsfiendtlig kaller NHO det, det nye håndhevingsregimet for offentlige anskaffelser i Norge etter at domstolene har overtatt og KOFA`s gebyr heves til henholdsvis 1000 kr for ulovlige direkteanskaffelser og 8000 kr for klager på brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. les mer...

Millionerstatning etter overprising

77870170En leverandør er av Oslo tingrett dømt til å betale Oslo kommune 11 millioner kroner i erstatning for overprising. I en pressemelding skriver Oslo kommune at det har vært en økende tendens til at flere leverandører selger seg inn med kunstig lave priser. Etter signering øker leverandørene marginene i strid med avtalens intensjoner. Offentlig sektor har store utfordringer knyttet til dette som må kunne regnes som en ukultur, heter det.les mer...

«alternative tilbud»

110937284
Alternative tilbud kan eksempelvis benyttes for å åpne for andre løsninger, for å ivareta ytterligere hensyn eller for å vurdere enklere løsninger. Reglene om alternative tilbud i forskriften gjennomfører artikkel 24 i direktiv 2004/18/EF og skal forstås i tråd med denne bestemmelsen. Bestemmelsene kan ikke tolkes i lys av tradisjonell norsk bakgrunns anbudsrett. Det er derfor viktig å legge bort tidligere oppfatninger om vanlig norsk språklig forståelse og ulike bransjeoppfatninger av begrepet alternative tilbud.

I nyhetsbrevet denne gangen retter vi søke- lyset mot alternative bud, og som vanlig støtter vi oss til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FADs) veiledning.
les mer...

Trondheim: Bruk innkjøpsmakten

BildeÅ bruke sin kjøpermakt til å avtale store volumer og presse priser kan være god butikk, men på andre områder den reneste Pyrrhos-seier. Dette er en hverdagslig avveining for offentlige innkjøpere – best mulig vilkår og samtidig sikre konkurranse også ved neste avtaleutløp. Å bruke regelverket for alt hva det er verd, bidra med leverandørutvikling, skaffe seg best mulig kunnskap om de ulike markedene og foreta avveining avtaleområde for avtaleområde. Det er en oppskrift som Trondheim kommune har gode erfaringer med i så måte.les mer...

Nødvendig med større kompetansemiljøer

RoyPettersen 07Økt kunnskapsnivå hos leverandørene fører til at offentlige oppdragsgiver må sørge for høy kompetanse og kvalitet på sine anskaffelser for å unngå klager og erstatningssaker. Større kompetansemiljø, som BTV Innkjøp, vil bli tvingende nødvendig i tiden som kommer for å sikre at det offentlige får mer igjen for skattepengene med gode og gjennomtenkte anskaffelser. Innkjøpssjef Roy Pettersen i innkjøpssamarbeidet BTV Innkjøp og hans medarbeidere har tatt kompetansegrep for å bli ytterligere profesjonelle.les mer...

Etter 1. juli: E-faktura, KOFA, sanksjoner...

101143629
1.juli 2012 går inn i historien som en av de viktigste datoene for offentlige innkjøp her hjemme. Stikkord er statlige krav om e- faktura, nytt håndhevingsregime, tilbakeføring av KOFAs rolle igjen til å bli rent rådgivende og økte saksbehandlingsgebyr i KOFA. Samtidig pågår en prosess i EU som bereder grunnen for et nytt, oppdatert regelverk for offentlige innkjøp. Det vil ta flere år før vi merker noe til de nye reglene i vårt hjemlige regelverles mer...

Nå er det e-faktura som gjelder i staten

95045500Alle avtaler som statlige virksomheter nå gjør, skal inneholde et punkt om at elektronisk faktura og kreditnota skal benyttes i transaksjonene med leverandørene. «Skjæringspunktet» var 1. juli i år. Kravet gjelder anskaffelser av alle typer varer og tjenester. Mange statlige virksomheter er allerede i full gang med å praktisere e-faktura.les mer...

Mer trygghet inn i egenregiminefeltet…

UlOnDUtvidet egenregi er minefeltet i offentlige anskaffelser. EU-kommisjonen fremmer i sine nye direktivforslag en konkretisering av reglene for slikt – for å skape rettslig trygghet og forutsigbarhet. Men kanskje kunne man heve EU/EØS-terskelverdiene og la alle kjøp under disse være fritatt for prosedyreregler, bare styrt av EU-prinsippene? Nei, det vil vi ikke, sier kabinettmedlem Georg Riekeles i EU-kommisjonen til Innkjøpsforum. Han viser bl.a. til at mange medlemsland på egen hånd innfører nasjonale, langt lavere grenser med krav om prosedyreregler. les mer...

8 kommuner må dele milliongebyr

101761377 Over fire millioner kroner må åtte Hordalands-kommuner til sammen ut med i overtredelsesgebyr til KOFA for ulovlig direkteanskaffelse. Bergen kommune står alene for 3,5 millioner av dette. Det gjaldt en avtale om renovasjonstjenester som ikke hadde vært kunngjort, men inngått med et felleseid kommunalt selskap. Først da et politisk parti sendte klage til klagenemnda, ble den ulovlig inngått avtalen sagt opp.les mer...

Nytt fylke med grønt lys for konkurranseutsetting av busskjøring

Uke 33 - Transport-Buskerud-forside Som ett av de siste fylkene i landet har nå Buskerud besluttet å konkurranseutsette kollektivtransporten i fylket. Det skal skje gradvis – første pulje som representerer 10 prosent av rutebilkjøringen i år. Siste pulje skal ut på anbud i 2015, og da er planen at 100 prosent av kjøringen skal foregå etter bruttokontrakter. Da er det bare tre fylkeskommuner som ikke har konkurranseutsatt eller har vedtak om det, ifølge en oversikt fra NHO Transport. les mer...

Dobbelt regelbrudd: Avviste i stedet for å forhandle

Uke 33 - KOFA - Nesset I stedet for å avvise tilbudet skulle oppdragsgiveren forhandlet med tilbyderen og påpekt at hans tilbud avvek vesentlig fra kravspesifikasjonen, slik den egentlig var å forstå. Dermed begikk oppdragsgiveren i denne saken to regelbrudd: Han avviste feilaktig, og han unnlot å gjennomføre reelle forhandlinger. KOFA peker også på at det ikke er lov med vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget underveis i en konkurranse. les mer...

Rettet opp tilbudsprisen –burde i stedet avvist

Uke 32 - KOFA-Meland Oppdragsgiveren ville hindre at tilbyderen med laveste pris vant konkurransen på feil grunnlag, og sørget for å avklare en uklarhet i tilbudet. I stedet skulle tilbyderen vært avvist, ifølge KOFA, ettersom det gjaldt en åpen anbudskonkurranse der tilbudsfristen var passert. Uklarheter i tilbudet som kan være av betydning for rangeringen av tilbyderne, skal da føre til avvisning. Adgangen til å endre noe i tilbudene på dette stadiet i en åpen anbudskonkurranse er for øvrig svært begrenset. les mer...

Avtaler uten tidsbegrensninger for et tyvetalls private, ideelle helseinstitusjoner

Uke 32 - Helse Sør-Øst-løp.avtaler. Et tyvetalls private, ideelle institusjoner som gir tilbud til rusmiddelmisbrukere, har nå fått løpende avtaler med det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Det er første gang foretaket gjør avtaler som ikke er tidsavgrenset, og avtalene sikrer dermed etterlengtet forutsigbarhet. Den økonomiske rammen er på nær trekvart milliard kroner. Spørsmålet om forutsigbarhet og således mer enn tidsavgrensede avtaler for disse institusjonene har vært et hett politisk tema.les mer...

Norges lengste jernbanetunnel bygges – gir gigantiske steinmasser på anbud

Uke 27 - JBV-Follo-stein Når tunnelen med dobbeltspor fra Oslo til Ski i Follo i Akershus skal bygges, skal også Norges lengste jernbanetunnel – nesten to mil lang – realiseres. Av det blir det enorme steinmasser, og Jernbaneverket (JBV) har nå kunngjort en anbudskonkurranse på doffin.no for salg av massene. Massene tilsvarer i volum to Kheops-pyramider (bildet) eller 47 ganger volumet av Oslo Plaza – eller 30 ganger volumet av Posthuset i Oslo. Follobanen er for øvrig et pilotprosjekt for JBV Utbygging når det gjelder miljø.

les mer...

Reparerte feilen, men slapp ikke unna i KOFA

Uke 27 KOFA-Saltdal Den første begrunnelsen til deltakerne i konkurransen om tildeling av kontrakt var ikke slik regelverket forutsetter, men det var den andre. KOFA poengterte imidlertid at en oppdragsgiver ikke kan reparere brudd på kravene til innholdet i tildelingsmeddelelsen med tilbakevirkende kraft. En etterfølgende begrunnelse får virkning for fremtiden, gitt at den er i pakt med regelverket.les mer...

Nye terskelverdier

EØS-terskelverdiene er justert.les mer...

Spesialprosedyre for komplekse anskaffelser

Uke 26 - Juridisk hjørne-C Gradvis er prosedyren konkurransepreget dialog tatt i bruk, f.eks. i forbindelse med AltINN II, E16 Trondheim – Stjørdal – dagsone vest, datasystem til NAV, elektronisk pasientjournal for tannhelsetjenesten og innføring av elektronisk stemmegivning ved valg. Det dreie seg om komplekse anskaffelser, der behovene beskrives, men der det er umulig for oppdragsgiveren å beskrive løsningen(e).

les mer...

Ikke god nok markedssjekk før IKT-anskaffelse

Uke 26 - Trondheim-revrapport Trondheim skulle gjøre avtale om IKT-løsning, men sitter i dag igjen med en løsning som er vesentlig redusert i omfang i forhold til den opprinnelige avtalen. Kommunerevisjonen har levert en kritisk rapport, der det bl.a. fremgår at skanningen av markedet i forkant ikke var god nok: Potensielle tilbydere, ulike tekniske løsninger og programvare i forbindelse med anskaffelsen.les mer...

Ikke nødvendig med mer enn ett besøk pr. konkurranse

Uke 25-KOFA-Besøk-Forsvaret Når en konkurranse avlyses og ny kunngjøres med identiske spesifikasjoner, er det ikke nødvendig at oppdragsgiveren avlegger tilbyderne besøk i begge konkurransen mer enn én gang. Besøkene må dokumenteres, men det er ikke krav om at oppdragsgiveren uoppfordret opplyser alle om sine besøk. Det slår KOFA fast i en avgjørelse der oppdragsgiveren på disse punkter ikke hadde brutt regelverket.
les mer...

Antall tilbydere for hver vegvesen-kontrakt i snitt lavere i år enn ifjor

Uke 25 - Kontraktrapport Antall tilbydere pr. kontrakt i regi av Statens vegvesen fram til nå i år ligger under gjennomsnittet for 2011: 3,9 mot 4,6. Foreløpig har 177 slike kontrakter hatt anbudsfrist. Dette framgår av en markedsrapport fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Konkurransen er størst om de minste kontraktene, og det er Vestlandet som oppviser størst antall veikontrakter så langt i år. les mer...

Snart klart for bygging – dialog med utstyrsleverandørene

Uke 24-KOFA-Tromsø-innsyn-B Entreprenør for råbygg på det nye østfoldsykehuset på Kalnes er valgt. AF Gruppen får kontrakten, og når formalitetene er unnagjorte, starter byggingen av det som skal bli Østfolds hittil største bygg. Samtidig er det innledet dialog med leverandørmarkedet med sikte på å finne fram til de beste utstyrsløsninger for sykehuset gjennom en anskaffelsesprosess. les mer...

Nektet først innsyn, tilbød så møte om saken

Uke 24- KOFA-Tromsø-innsyn Først avslag, så: Hvis det er ønskelig med innsyn i tilbudet som ble valgt, må det tas kontakt for å avtale møte om det. Et slikt krav på innsynsanmodning falt ikke i god jord hos KOFA, som fastslo at dette er brudd på regelverket. Når en oppdragsgiver får en anmodning om innsyn, har han plikt til å etterkomme den – med unntak av forretningshemmeligheter.les mer...

Utenlandsk entreprenør kapret norsk milliardkontrakt

Uke 23- Vegvesen-Mjøsa Store norske utbyggingsprosjekter frister utenlandske giganter. Ett av Europas største entreprenørselskap, østerrikske Alpine Bau GmbH, har nå kapret den tredje og siste milliardkontrakten i «Fellesprosjektet E6-Dovrebanen» langs Mjøsa. Dermed har to utenlandske og to norske selskaper i alt sikret seg kontrakter for nærmere 4,7 milliarder kroner til sammen i dette prosjektet.
les mer...

Ryddet opp i mangel på kvalifikasjonskrav, men ikke i mangel på klagefrist

Uke 23 - KOFA-Fonna Noe kvalifikasjonskrav var ikke oppgitt, men det ble stilt krav til dokumentasjon. Av dette utledet KOFA på egenhånd at det nok forelå et kvalifikasjonskrav likevel, og det var et lovlig et. Oppdragsgiveren hadde imidlertid også glemt å ta med en klagefrist i varslet om kontrakttildeling, men mente den feilen ble rettet opp ved at det i en senere e-post var med en slik frist. Ja, sa KOFA, den siste meldingen var ok etter forskriften, men man kan ikke rette opp en slik feil med tilbakevirkende kraft. les mer...

Nei til konkurranseutsetting som tiltak for effektivisering


Uke 22- Helse Nord- mulighetsstudie.Foretakene i Helse Nord vil gjennomføre effektiviseringstiltak i egenregi, uten at tjenestene konkurranseutsettes. Tjenestene skal derimot konkurranseeksponeres, heter det. Konkurranseutsetting skal bare vurderes dersom man i egenregi ikke klarer å levere tjenestene nær opp til beste praksis. Dette fremgår av en sak for styret i det regionale helseforetaket Helse Nord, der temaet er effektivisering. les mer...

Når en rådgiver er med på å lage spesifikasjonene…

Uke 22 - Faglig hjørne-BRådgivere som kan ha en økonomisk interesse i den konkrete anskaffelsen, bør ikke benyttes i arbeidet med å utvikle spesifikasjonene til denne anskaffelsen. Årsaken er at en slik rådgiver kan få en konkurransefordel i og med at han sitter på verdifull informasjon som kanskje andre ikke har. Alternativt kan han ha fått nødvendig informasjon før alle andre. I begge tilfeller kan konkurransen svekkes.
les mer...

Venter internasjonal kamp om milliard-kontrakter i Stavanger-området

Uke 21 Vegvesenet- RyfastTil høsten kunngjøres den første av anbudskonkurransene for nye undersjøiske tunneler på Vestlandet. Denne gangen gjelder det Stavanger-området, det såkalte Ryfast-prosjektet, der to tunneler under havets overflate skal få to kjørefelt i hver retning. Kostnadsoverslaget er på drøye fem milliarder 2012-kroner, og den første kontrakten til høsten får ventelig en prislapp på over milliarden. Det er ventet interesse også fra utenlandske entreprenører.les mer...

Bommet, måtte avlyse, ny konkurranse – bommet igjen…

Uke 21 KOFA - Helse Stavanger Først måtte en konkurranse avlyses på grunn av bruk av et ulovlig tildelingskriterium, men så gikk det samme veien med andre forsøk også – etter en klage til KOFA. Det er blandingen av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium når kriteriet «økonomisk mest egnede tilbud» skal benyttes, som er utfordringen. les mer...

En annen løsning var ingen alternativ løsning

Uke 20 - KOFA-Reno Vest Oppdragsgiveren aksepterte en løsning som konkurransegrunnlaget og kontraktsvilkårene ikke var til hinder for, selv om det nok gjaldt en annen løsning enn den som antakeligvis var den opprinnelig påtenkte. Alternative løsninger ville imidlertid oppdragsgiveren ikke ha, men dette var ingen «alternativ løsning», slo KOFA fast, og fant at det ikke forelå brudd på regelverket.les mer...

Skal spare en halv milliard årlig i innkjøp for helseforetakene

Uke 20 - Helse Midt-Norge - HINAS Ved utgangen av 2015 skal de regionale helseforetakenes felles innkjøpssentral i Vadsø bidra til en årlig, felles besparelse for disse foretakene samlet på en halv milliard kroner. Det fremgår av strategiplanen som HINAS (Helseforetakenes Innkjøpsservice AS) nå har framlagt. Likeledes skal HINAS og helseforetakene sammen bygge opp en kompetanseenhet for bedre kvalitet i anskaffelsene til helsesektoren. les mer...

Ingen plikt til å sjekke opplysninger fra leverandør

Uke 19 - KOFA - NAV En oppdragsgiver har ingen plikt til å sjekke opplysningene som kommer fra en leverandør, med mindre det foreligger en spesiell grunn for kontroll. Dette gjentar KOFA i en fersk avgjørelse, der det var påstand om ukorrekte og sprikende opplysninger. Klagenemnda avviste likevel at oppdragsgiveren trengte å sjekke disse opplysningene, ettersom konkurransen var bygget opp slik at kontrollbehovet ikke var til stede. les mer...

Formidabel vekst i anleggsmarkedet, men konkurransen like god

Uke 19- MEF-anleggsstatus Anleggsbransjen har tålt veksten i oppdragsmengden uten at det er gått ut over konkurransen. Det indikerer at bransjen også kan tåle den satsingen som myndighetene planlegger i tiden framover. Antall utlyste anbud økte fra 2010 til 2011 med 30 prosent, og totalverdien av disse med 140 prosent. Konkurransen ble svakere i siste halvdel av 2011, men har siden bedret seg og ligger nå over nivået for 2011 samlet. Dette fremgår av en rapport fra Maskinentreprenørenes forbund (MEF). les mer...

Tar dyrekjøpte erfaringer med inn i nytt innkjøpsprosjekt

Uke 18 - Helse Sør-Øst-systemansk Helse Sør-Øst avviklet sist høst en nasjonal rammeavtale for kjøp av systemløsninger. Dyrekjøpte erfaringer, skriver administrerende direktør i det regionale helseforetaket til sitt styre, og gjør rede for kostnader til prosjektet på nær 65 millioner kroner. Erfaringene tas imidlertid med videre i et regionalt anskaffelsesprosjekt med samme formål, noe styret har gitt sin tilslutning til. Foranalyse er unnagjort – en anskaffelsesstrategi skal utvikles.les mer...

Rolleendring i det norske klagesystemet

Uke 18 - Faglig hjørne - klageadgang-B Ved førstkommende årsskiftet runder KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) 10 år. Da er klagenemnda tilbake i den rollen den egentlig var tiltenkt – et rådgivende og kompetansebyggende klageorgan. Det er da domstolene som skal forvalte arsenalet av sanksjoner, som særlig er tiltenkt grove brudd på regelverket. I første rekke av disse er ulovlig direkteanskaffelse. KOFA skal ikke lenger kunne skrive ut overtredelsesgebyr.
les mer...

Milliardkontrakter på løpende bånd i vei bane-prosjekt langs Mjøsa

Pasted Graphic 1 Milliardkontraktene følger i disse dager på løpende bånd i fellesutbyggingen E6/Dovrebanen langs Mjøsa. En av Norges aller største anleggskontrakter gjennom tidene, på om lag 1,5 milliarder kroner, er nettopp signert. Kort tid etter viste anbudsåpningen for den andre av de tre delstrekningene i prosjektet at to norske entreprenører slåss om en kontrakt i størrelsesorden to milliarder kroner. Nå venter man på tilbudene for den tredje og siste strekningen. Byggestart for gigantprosjektet ble det også i april.

les mer...

KOFA avgjorde avvisningssak etter spørrerunde til partene

17_2012_2 For å kunne avgjøre om det var rett å avvise en tilbyder måtte KOFA først ta en spørrerunde til de impliserte parter. I og med at det viste seg at de var enige i det de ble spurt om, trakk klagenemnda den konklusjon at det var riktig av oppdragsgiveren å avvise den aktuelle tilbyderen. les mer...

Skal sette i gang nær 30 innkjøpsprosjekter i Helse Sør-Øst i år

Uke 16 - Sykehuspartner - anskplan Den regionale anskaffelsesplanen i Helse Sør-Øst tilsier at det i år i alt skal igangsettes nærmere 30 kjøpsprosesser. I 20 av disse skal tildelingsbrev være sendt tilbyderne innen årets utløp. I tillegg kommer prosesser som er igangsatt tidligere. De er ikke listet opp i anskaffelsesplanen for 2012. Det er Sykehuspartner som har stått for utarbeidelsen av planen.les mer...

«Tidligere resultater» holdt ikke mål som tildelingskriterium

Uke 16 - KOFA-Hedmark-energi. Grenseoppgangen mellom kvalifikasjons- og tildelingskriterium kan volde alvorlig hodebry. Enklere blir det ikke når det er et krav at det kriterium som er benyttet under kontrakttildelingen, skal identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Slikt må vurderes i hvert enkelt tilfelle, slår KOFA fast, og kom i en sak til at kriteriet «Tidligere resultater» ikke holdt mål som tildelingskriterium.les mer...

Viktige grep bak mer modent marked for driftskontrakter

Uke 15 - MEF-kontrakter - Vi begynner nå å få et mer modent marked for driftskontrakter. Entreprenørene har blitt dyktigere til å beregne kostnadene sine, samtidig som byggherrene har tatt grep for å redusere entreprenørenes risiko, blant annet ved at det nå i større grad er oppgjør etter utført mengde. Økt forutsigbarhet i driftskontraktene vil på sikt gi lavere priser, i tillegg til at det sannsynligvis vil gi økt konkurranse, sier Trond Johannesen, adm. dir. i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)les mer...

Trådte ut over KOFAs grense for det innkjøpsfaglige skjønn

Uke 15 - KOFA- vikartjenester. Oppdragsgiverens vurdering av et underkriterium var ikke forsvarlig, slo KOFA (Klagenemda for offentlige anskaffelser) fast. Det gjaldt forståelsen av ordet «eventuelt». Selv om klagenemnda innvilger en offentlige oppdragsgiver et vidt innkjøpsfaglig skjønn som bare i begrenset grad kan prøves rettslig, syntes nemnda at oppdragsgiveren denne gangen hadde trådt over denne vide grensen.les mer...

Større fleksibilitet ved plan- og designkonkurranser

Uke 13-Faglig hjørne-A I motsetning til ved anbudskonkurranser og konkurranser med forhandling plikter ikke oppdragsgiver ved en plan- eller designkonkurranse å utarbeide et detaljert konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelse. Oppdragsgiveren har dermed større fleksibilitet til å få frem gode løsningsforslag fra markedet. Oppdragsgiveren må imidlertid utlevere reglene for gjennomføring av konkurransen til dem som er interessert i å delta.
les mer...

Dialogmøter, strategi og erfaringer stikkord for bedre Helse Nord-kjøp

Uke 13 - Helse Nord-evaluering Dialogmøter med leverandørene, en samlet, helhetlig anskaffelsesstrategi og systematisk bruk av erfaringsoppsamling i planlegging av anskaffelser. Dette er tre av de konkrete rådene det regionale helseforetaket Helse Nord nå har fått til forbedring av sine anskaffelsesprosesser. Det fremgår av en evalueringsrapport som konsulentfirmaet Deloitte har utarbeidet på oppdrag for Helse Nord. les mer...

Forbeholdt seg rett til å kutte ut poster i konkurransegrunnlaget

Uke 12- KOFA-Skedsmo Kommunen forbeholdt seg rett til å utelate enkelte poster i konkurransegrunnlaget. Et slikt forbehold er ikke lovlig, konstatere Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). En slik utelatelse kan heller ikke sees på som en delvis avlysning, slik omstendighetene i den aktuelle saken er. Her skulle nemlig den tilbyderen som ble valgt, egentlig ha vært avvist fordi det var vesentlige avvik ved hans tilbud. les mer...

34 slåss om gjev kontrakt for prosjektering av bygg i Oslo

Uke 12 - Statsbygg - Folkehelsa Ni tilbud med i alt 34 leverandører pluss underleverandører – norske og utenlandske -var med i kampen om å prosjektere samlokaliseringen av Nasjonalt folkehelseinstitutt i Oslo. COWI, Ratio Arkitekter og 4B Arkitekter gikk av med seieren. Tre bygg skal rives og erstattes med nye. I tillegg skal tre bygg vernes og rehabiliteres. les mer...

Kjøpte vikartjenester for 160 mill. utenfor rammeavtalene

Uke 11- Riksrev-vikarer Alle de undersøkte 21 helseforetakene kjøper tjenester fra leverandører uten rammeavtale. Andelen som disse kjøpene utgjør, varierer fra 8 til 69 prosent. Dette fremgår av en undersøkelse som Riksrevisjonen har gjennomført. Kjøpene har foregått på tross av at det er gjort nasjonale rammeavtaler for leie av den aktuelle typen helsepersonell. Til sammen er det kjøpt vikartjenester utenfor rammeavtalene for 160 mill.
les mer...

Forslag om økt klagegebyr til KOFA

136387580 - benytt muligheten til å gi din høringsuttalelse

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har den 7. mars 2012 sendt på høring forslag om å øke klagegebyret for behandling av saker i KOFA. Det foreslås at gebyret for klage økes til kr. 8.000,-, og at det innføres gebyr på kr. 1.000,- for klage om ulovlig direkteanskaffelse.
les mer...

Uten totalverdi og kjøpsvolum forelå plikt til å avlyse

Uke 11 - KOFA - skatteetaten Det er brudd på regelverkets krav dersom hverken anslått totalverdi eller omfanget av kjøpet målt i antall enheter er oppgitt i konkurransedokumentene. Ja, det er et så alvorlig brudd at det foreligger avlysningsplikt. Dette fastslår KOFA i en avgjørelse. Dette med totalverdien fremgår av regelverket i motsetning til de to øvrige punktene. Her har klagenemnda brukt sitt skjønn. les mer...

Skulpturpark-avtale i Oslo var ikke «gjensidig bebyrdende»

Uke 10- KOFA-skulptur Avtalen mellom Oslo kommune og Ringnes-stiftelsen om en skulpturpark på Ekeberg i Oslo var ingen «gjensidig bebyrdende» kontrakt. KOFA kom til at stiftelsen ikke mottar slike motytelser som har karakter av å være et kontraktsrettslig vederlag at det er tale om en slik avtale. Dermed gjelder ikke reglene om offentlige anskaffelser og heller ikke kan det da være tale om noen ulovlig direkteanskaffelse etter disse reglene. les mer...

Alvorlige regelbrudd kan få følger for den enkelte innkjøper

126434042 Av Robert Myhre, advokat i Myhre & Co Advokatfirma, og tidligere sekretariatsleder i KOFA.

Alvorlige brudd på anskaffelsesreglene kan gi grunnlag for ordensstraff etter tjenestemannsloven – en ny dom skjerper reglene.
Etter dommen er det nå på det rene at alvorlige brudd på anskaffelsesreglene også kan få konsekvenser for den enkelte innkjøper. les mer...

Kamp om milliardprosjektet vei/bane langs Mjøsa

Uke 10 - Mjøsa-vei og bane-B Byggingen av vei og jernbane langs Mjøsa i felles entreprise tar til i april. Tilbudene på første parsell er kommet, og prislappen kommer til å ligge nær to milliarder kroner. En østerriksk og en tysk entreprenør er å finne blant tilbyderne - på lag med norske og svensk/norske kollegaer. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen mottok totalt fire tilbud på denne parsellen, men en tilbyder ble avvist. les mer...

Skjerper kommunikasjonen etter innkjøpsnederlag i retten

Uke 09 - Helse Sør-Øst-rapport En anskaffelsesprosess i regi av Helse Sør-Øst havnet i rettsapparatet, der foretaket som er største bestiller i Norge av spesialisthelsetjenester, ikke fikk medhold. En evaluering ble satt i gang, og ett av hovedfunnene i rapporten er at mål og strategier innenfor de aktuelle fire fagområdene kunne vært bedre kommunisert. En rekke anbefalinger er lagt fram, og foretakets styre fikk forleden beskjed om at en rekke av tiltakene er iverksatt – og for mange eksisterer det konkrete tidsfrister. les mer...

Praktiske og konstruktive etiske krav

Uke 09 - Faglig hjørne-A Når man stiller etiske krav overfor leverandører, er det viktig å stille krav som er praktisk gjennomførbare og bidrar konstruktivt til formålet med å stille slike krav. Den store utfordringen er ikke bare å følge opp den leverandøren som oppdragsgiveren direkte forholder seg til, men å omfatte hele den bakenforliggende leverandørkjeden. Adgangen til å stille etiske krav er imidlertid omdiskutert.
les mer...

Den ene klageren fikk innsyn i den andre klagerens tilbud

8_2012_lege KOFA kunne ikke utelukke at oppdragsgiveren har sendt forretningsmessige hemmeligheter i ett tilbud til en konkurrerende tilbyder. Imidlertid manglet det konkret dokumentasjon på hvordan dette ville påvirke konkurransen dersom det aktuelle tilbudet ble godtatt. I denne KOFA-saken var det to klagere, og spørsmålet om innsyn gjaldt oversendelse av den ene klagerens tilbud til den andre.les mer...

Tromsø får nytt politihus til en kvart milliard i 2014

8_2012_troms I mai 2014 skal Tromsøs nye politihus etter planen stå klart til innflytting. Det melder byggherren, Statsbygg. Prosjektets kostnadsoverslag ligger på i overkant av en kvart milliard kroner. Det er stilt miljø- og energikrav til bygningen, som, ifølge beskrivelsen, «..skal det signalisere den betydningen bygget og dets funksjoner har.» les mer...

Ble avvist, skapte problemer for taxi-kollegaer

taxi7_12 To av åtte løyvehavere som hver for seg sto bak et tilbud fra en taxisentral ble avvist. Det skapte problemer for kollegaene, fordi kvalifikasjonskravet forutsatte et visst antall biler. Utover en setning i tilbudsbrevet var det imidlertid ikke dokumentert at de to avviste løyvehaverne ville ha rådighet over ressurser for å tilfredsstille kvalifikasjonskravene. Taxisentralen kunne imidlertid ha levert tilbud samlet, og da vist til deltakernes kapasitet. Dette fremgår av en klagesak som KOFA nå har behandlet. les mer...

Samordning og standardisering skal gi mer effektive utstyrskjøp

medisin7_2012 Samordning av innkjøp og standardisering av utstyrsparken er sentrale innspill til Helse Sør-Øst’s fremtidige kjøp og håndtering av medisinsk-teknisk utstyr. Dette fremgår av rapporten fra et prosjekt som har foretatt en gjennomgang situasjonen for denne typen utstyr i det regionale helseforetaket. Forventningene er at rapporten skal gi grunnlag for en mer effektiv anskaffelsesprosess og muligheter for mer optimale anskaffelser.les mer...

Ferjefri E39 etter konkurransepreget dialog?


Uke 06-12 Vegvesenet-E39 Entreprenører, finansfolk, konsulenter og rådgivere spisser ørene: Statens vegvesen skal planlegge ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim, foreløpig kostnadsberegnet til 100 milliarder kroner. Her kreves innovasjon, ny kunnskap og teknologi. Bare for 10-15 år siden regnet myndighetene med at flere av fjordkryssingene var urealistiske, men ikke slik i dag. Konkurransepreget dialog er aktuell som gjennomføringsmodell.les mer...

Slapp KOFA-gebyr under tvil

Uke 06-12 KOFA-skisenter Et skisenter som er 100 pst eid av en kommune foretok ulovlig direktekjøp, men slapp – under tvil – overtredelsesgebyr. KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) var i tvil om senteret var å anse som et offentligrettslig organ. Da klassifiseringen av senteret dermed var noe tvilsom, fant ikke klagenemnda grunnlag nok for å konstatere at det hadde gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Selskapet kunne vært mer aktsomt, heter det, men det er ikke tilstrekkelig til å bli ilagt straffegebyr for brudd på anskaffelsesreglene. les mer...

«Gråsone» mellom sosiallov og innkjøpsregler

Uke 05-12 Faglig hjørne-leveranse Det råder uklarhet i forholdet mellom lov om sosiale tjenester og lov om offentlige anskaffelser. Problemet oppstår dersom det ikke skilles mellom boligtilbud og tjenesteytelser når en kommune kjøper tjenester fra private tilbydere til enkeltpersoner. Statens helsetilsyn ber i brev til Helse- og omsorgsdepartementet om en avklaring. Spørsmålet er om slike kjøp omfattes av anskaffelsesreglene. Likeledes om hvilke krav som eventuelt kan settes til side i kontrakten uten at erstatningsansvar utløses hvis kontrakten må endres.les mer...

Både en plikt og en rett til å avvise tilbud

Uke 05-12 Faglig hjørne-underskrift En oppdragsgiver har en plikt til å avvise et tilbud, og en rett til det samme. Hvorvidt det er plikten eller retten som er utslagsgivende, avhenger av hva slags forhold ved tilbudet vi snakker om. Men uansett er det en plikt for oppdragsgiveren å ta stilling til avvisningsspørsmålet snarest mulig. Uavhengig av hvilken konkurranseform som er valgt, vurderes avvisningsspørsmål knyttet til forhold ved leverandøren først, deretter tilbudene.
les mer...

Alle oppdragsgivere må ikke stå i kunngjøringen, men…

Uke 04 - KOFA-BTV (II) Ingen oppdragsgiver – heller ikke en innkjøpssentral, har plikt til å gi en uttømmende liste over aktuelle oppdragsgivere i kunngjøringen så lenge en slik liste finnes i konkurransegrunnlaget. Dette slår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast. I klagesaken var imidlertid konkurransegrunnlaget bare tilgjengelig på en spesiell nettside. Er det tilstrekkelig tilgjengelig? Det tar ikke klagenemnda stilling til. les mer...

Norsk entreprenør med svensk kompetanse i ny E6-kontrakt

e6 En ny kontrakt i E6-prosjektet Trondheim – Stjørdal er signert: Entreprenøren Peab har fått tilslaget og prislappen er 180 millioner. Entreprenøren skal selv ta seg av prosjekteringen – en rolle som en byggherre vanligvis setter ut til en prosjekterende konsulent. I tillegg skal Peab trekke mye på svensk kompetanse. les mer...

IKT-investeringer for en halv milliard i Helse Nord

Uke 03-Helse Nord-IKT Innenfor det regionale helseforetaket Helse Nord skal det nå innføres kliniske IKT- systemer, og det er snakk om en samlet investering på nær en halv milliard kroner fram til systemene er på plass om fire-fem år. En krevende anskaffelsesprosess er tilbakelagt, og tre leverandører fikk kontrakt. les mer...

Økonomisk mest fordelaktig - Også kombinasjoner av varegrupper må vurderes

Uke 03-KOFA-BTV Også kombinasjoner av varegrupper må tas med i betraktningen når en oppdragsgiver skal finne ut hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige for ham. Det er ikke nok å vurdere hver varegruppe for seg. Dette slår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast. Det avgjørende er hva som totalt sett er best for oppdragsgiveren, heter det.les mer...

Tsjekkisk lovforslag mot korrupsjon i offentlige anskaffelser skaper strid

Et lovforslag i Tsjekkia, som pålegger vinnere av konkurranser om offentlige anskaffelser å offentliggjøre eierstrukturen i selskapet, skaper strid. Forslaget er et ledd i kampen mot korrupsjon ved offentlige anskaffelser. les mer...

Innkjøpspraksis på rett vei

KOFA_vv2 De siste statistikkene fra KOFA viser en bedring i etterlevelsen av regelverket for offentlige anskaffelser.les mer...

Bøyde seg ikke for avvisningen, fikk KOFA-medhold i klage


Uke 02-KOFA-Oslo legevakt Leverandøren gav seg ikke, avvisning til tross. Det førte oppdragsgiveren opp i en situasjon der han hadde plikt til å oppfordre alle deltakerne i konkurransen om å forlenge sine tilbud før vedståelsesfristen. Det hadde han ikke gjort, og slik situasjonen ble, var det et regelbrudd, ifølge KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Den ivrige leverandørens tilbud var nemlig fortsatt bindende, trass i avvisningen. les mer...

Tre fikk kontrakt – skal utvikle og prosjektere nullenergibygg

Uke 02-Forsvarsbygg-miljøbygg Tre firma er valgt ut til å prosjektere det som skal bli et «nullenergibygg» på marinebasen Haakonsvern i Bergen. Kravet til firmaene var bl.a. at de var i besittelse av miljøkompetanse og interesse for å utvikle en bygning som energimessig kan bli unik i sitt slag i Norge. - Dette prosjektet krever et lærevillig og robust rådgiverteam, poengterer Forsvarsbygg, som er byggherre. De samarbeider for øvrig allerede med forskningsmiljøer om å utvikle mulighetene for at bygget kan bli et såkalt nullenergibygg. les mer...

Fra konkurranseutsetting til egenregi 60 ambulanser kjøpt, vil ha tilbud på nær 40 stasjoner

Uke 01- Helse Midt-Norge-ambulanser Det er nå ett år igjen til at det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge selv skal stå for driften av ambulansetjenesten sin. Da er det slutt på konkurranseutsettingen. Omstillingen krever stor innsats: Fram til nå er det gjort avtale om kjøp av 60 nye biler, det er for tiden i gang en anbudskonkurranse for å skaffe leieavtaler for nærmere 40 ambulansestasjoner, og et eget helseforetak er etablert for å ta seg av omstillingsprosessen. Dette foretaket skal etter planen leges ned ved utgangen av 2014.les mer...

Fikk gebyr - bare noe i avtalen gjaldt forskning og utvikling

Uke 01 - KOFA-Ålesund-gebyr Det var ingen forsknings- og utviklingskontrakt som ble inngått, men visse ingredienser i avtalen dreide seg om forskning og utvikling. Gjennomføringen av avtalen var dessuten stilt i bero, og det var uklart om og når den ville bli satt i gang igjen. Dette reddet Ålesund kommune fra et større overtredelsesgebyr i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Nå ble det 60 000.- - ca. 10 prosent av utbetalt beløp og ikke av den beregnede samlede avtaleverdien på nær seks millioner.
les mer...