2011

Ny avtale sikrer økt bruk av telemedisin og fjerndiagnoser

Uke 51 -Helsenett Muligheten for å bruke telemedisin vil ventelig øke betydelig i årene framover. En ny avtale som Norsk Helsenett har gjort, åpner for mer samhandling i helsesektoren ved at videoutstyr kan brukes til fjerndiagnoser, operasjoner og øvrige konsultasjoner i økende grad. Nå er det 680 tilknyttede studioenheter samt 200 desktopklienter (HD-video via PC) i helse-Norge, men man venter en dobling av antall studioenheter og at desktop blir «allemannseie». Avtalen er to-årig med opsjon på forlengelse 1+1 år og har en anslått verdi på 90-120 millioner kr over hele avtaleperioden.
les mer...

Vurderinger ved valg av konkurranseform

Uke 51-Faglig hjørneB Flere forhold må tas i betraktning ved valg av konkurranseform: Er anskaffelsen en enkel standardvare, eller en kompleks ytelse eller oppgave? Hvordan er markedsforholdene? Hva tilsier ressurssituasjonen? Når oppdragsgiveren først har valgt en konkurranseform, og kunngjort denne, er oppdragsgiveren nemlig bundet av dette. Da er det ingen vei tilbake uten å avlyse før man igangsetter en ny konkurranse.les mer...

Ikke ulovlig direktekjøp, men plikt til å avlyse

Uke 50 - KOFA-Kristiansund Oppdragsgiveren gikk til forhandlinger med to av vinnerne av en plan- og designkonkurranse uten å kunngjøre på forhånd og uten å forplikte seg til å inngå kontrakt med den valgte leverandøren. Regelbrudd, konstaterte KOFA, men ingen ulovlig direkteanskaffelse ettersom det ikke var gjort kontrakt ennå. Derimot var feil såpass at det forelå plikt til å avlyse konkurransen med forhandlinger. les mer...

Antall anleggskontrakter rett til værs i 2011 


Uke 50 - MEF-rapport des2011 Antallet anleggskontrakter er økt kraftig i 2011, og totalverdien av kontrakten er doblet i forhold til 2010. Dette viser en fersk rapport fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). På tross av dette er det fortsatt tilfredsstillende konkurranse i markedet, slik MEF ser det. Andelen tilbydere pr. kontrakt er bare redusert med én i gjennomsnitt pr. konkurranse. I år har det vært 3,6 tilbydere pr. konkurranse.
les mer...

Forbereder en «høyrisikoanskaffelse» – krav om etisk handel

Uke 49 - Helse Sør-øst-etikk I februar neste år går Helse Sør-Øst ut i markedet med kunngjøring av en anskaffelse på kirurgiske instrumenter til bruk på sykehusene i hele regionen. I kravspesifikasjonen skal det stilles krav om oppfølging av etisk handel. Helseforetaket vurderer av den grunn anskaffelsen som en «høyrisikoanskaffelse». les mer...

Fikk 4,5 dagers klagefrist ved milliardkjøp

Uke 49 - KOFA-Hordaland-Buss En klagefrist på 4,5 dager er ikke «rimelig tid» når anskaffelsen er i milliardklassen. Dette fastslår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), som imidlertid ikke går inn på hva som skulle være en «rimelig tid» for så store og kompliserte kjøp som dette gjaldt. Hadde oppdragsgiveren imidlertid gitt en begrunnelse etter regelverket ved første forsøk på tildelingsmeddelelse, ville fristen vært godt og vel dobbelt så lang. Heller ikke vektingen var oppdragsgiveren heldig med.
les mer...

Ikke lov å øve press på faste vilkår i en rammeavtale

Uke 48 - Faglig hjørne - A kopi En oppdragsgiver kan ha rammeavtaler med faste vilkår med flere leverandører. Dersom alle vilkårene ligger fast, er det ikke tillatt å åpne konkurransen på nytt for å endre disse vilkårene. Av dette følger det at det ikke er tillatt å presse leverandører ytterligere gjennom en minikonkurranse på vilkår som allerede er bindende avtalt i rammeavtalen. For eksempel kan oppdragsgiver ikke åpne ny konkurranse på pris hvis leverandørene allerede har gitt sine beste priser gjennom faste prisvilkår i rammeavtalen.

les mer...

Sjelden veikontrakt på E39: Utrede energiutvinning på broer og tunneler

Uke 48 E39-energi kopi Sju svenske og norske leverandører kjemper om å få kontrakten for å lage en mulighetsstudie for energiutvinning på broer og tunneler på E39. Det er Statens vegvesen som har kunngjort konkurransen, og fristen for levering av tilbud er nå gått ut. Gjennom mulighetsstudien skal potensialet for energiproduksjon ved fjord- og elvekryssing klargjøres, og det er ventet at den som får kontrakten, skal presentere utfordringene og mulighetene – et grunnlag for innovasjon. les mer...

Universell utforming i offentlige anskaffelser

stk202819rkeHvor i anskaffelsen kan universell utforming hensyntas?
Av Robert Myhre, advokat i Myhre & Co Advokatfirma, og tidligere sekretariatsleder i KOFA.
les mer...

Vesentlige endringer med plikt til å avlyse konkurransen

Uke 47 - Helse Nord - utredning Et par minstekrav i konkurransedokumentene ble endret innen tilbudsfristen løp ut. Disse endringene var vesentlige, mente KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), og det kan ikke utelukkes av konkurransen kunne ha fått et annet forløp om endringene hadde vært inntatt i dokumentene fra starten av. Etter klagenemndas vurdering sto man i denne saken foran brudd på forskriften som var så vesentlige at det forelå plikt til å avlyse konkurransen. les mer...

Omfattende evaluering av anskaffelser i Helse Nord

Uke 47 - KOFA - ambulansebåt En omfattende evaluering av anskaffelsesprosessene i forbindelse med fem nærmere bestemte kontrakter for kjøp av helsetjenester er i gang i det regionale helseforetaket Helse Nord. Utgangspunktet er ikke bare helseforetakets perspektiv, men også pasient- og leverandørperspektivet. Resultatet er ventet i januar neste år, og det er Helse- og omsorgsdepartementet som har bedt de fire regionale helseforetakene om å gjøre slike vurderinger.
les mer...

KOFA prøver grensene for det innkjøpsfaglige skjønnet

nyhetsbrev_26_2011_innkjopsfaglig Det er ok å legge vekt på tilgrensende kompetanse ved kontraktstildeling i en jevn konkurranse selv om det ikke fremgår av konkurransegrunnlaget at det særlig skal legges vekt på akkurat den kompetansen. Imidlertid er det ikke ok å gi en tilbyder lavere poeng selv om han oppgir starttidspunktet for arbeidet på annen måte enn oppdragsgiveren har tenkt – så lenge tidspunktet fremstår rimelig tydelig på annen måte. Dette har KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slått fast. les mer...

Vant konkurransene om tilstandsvurdering av Regjeringskvartalet

nyehtsbrev_26_2011_regjeringskva Statsbygg skal gjennomføre en ny omfattende teknisk gjennomgang av bygningene i Regjeringskvartalet. Arbeidene starter 14. november allerede. Tre firmaer gikk seirende ut av de to åpne anbudskonkurransene om oppdraget, og gyver løs på tilstandsvurderingen i team med Statsbygg. Hovedtyngden av arbeidene skal være klar før jul. les mer...

Lovforslag til nye håndhevelsesregler er fremlagt

101390464 kopi Regjeringen har i dag lagt frem et forslag til skjerpede regler for håndhevelse av offentlige anskaffelser. Det skal nå bli lettere for leverandører som ikke har nådd opp i konkurransen å sikre sine rettigheter. Reglene skal også bekjempe grove brudd på regelverket. Dette gjelder særlig brudd på kravet til åpne konkurranser om offentlige anskaffelser.les mer...

Ingen av begrunnelsene holdt mål


Uke 45 - KOFA-Tønsberg " Valget er tatt ut fra samlet skår på gitte kriterier samt eventuelle forbehold gitt i de enkelte tilbud." En slik begrunnelse holder ikke mål etter de krav som regelverket for offentlige anskaffelser stiller til slike, har KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slått fast. I denne saken holdt heller ikke oppdragsgiverens forsøk på å gi en nærmere begrunnelse mål.les mer...

Ambulanse-utfordringer i kø for Helse Midt-Norge

Uke 45 - Helse Midt-Norge-ambulanse Vesentlige innkjøps- og kontraktsutfordringer er knyttet til Helse Midt-Norges arbeid med å overta hele sin ambulansetjeneste selv. Det er ennå ett år igjen av kontraktene med de private drivere, og det regionale helseforetaket ber helseforetakene skjerpe kontraktoppfølgingen slik at kvaliteten på tjenesten ikke senkes i de gjenværende måneder. I tillegg skal det inngås leiekontrakter for minst et titalls ambulansestasjoner, og da dukker det opp en klassisk innkjøpsbalansegang: Når er det en ren leiekontrakt, og når er det en bygg- og anleggskontrakt? les mer...

Nytt kontorbygg på Haakonsvern skal bli nullenergibygg

Uke 45 -Forsvarsbygg-nullenergiForsvarsbygg skal reise nytt kontorbygg på Haakonsvern for Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO), og ambisjonen er klar: Bygget skal utvikles til et nullenergibygg. 15. november går fristen ut for å levere tilbud på prosjektering av det nye kontorbygget. les mer...

Trangt nåløye for rammeavtaler på mer enn fire år

Uke 45 - Faglig hjørne Hovedregelen om maksimal varighet på fire år for rammeavtaler kan fravikes i tilfeller som er særlig berettiget ut fra rammeavtalens gjenstand. Kravet til konkurranse står imidlertid sentralt i vurderingen av hvorvidt unntaket kan benyttes. Det antas at unntaket er snevert, og at vurderingen av hvorvidt det kan benyttes ikke åpner for oppdragsgiverens subjektive skjønn.les mer...

Skal gjøre avtaler for 680 mill. årlig uten sluttdato

Uke 43 - Helse Sør-Øst-rusavtalerHelse Sør-Øst RHF har startet arbeidet for å inngå langsiktige avtaler med private ideelle institusjoner om framtidig behandlingstilbud for rusmiddelmisbrukere. Det dreier seg om avtaler som skal gjelde fra 1. juli 2012 uten en bestemt sluttdato. Med en ramme på 680 millioner kroner i året skal det regionale foretaket inngå samarbeidsavtaler om tilbud til en pasientgruppe med flere ulike behov. les mer...

Brukte ulovlig tildelingskriterium – vilkår for erstatning til stede

Uke 43 - KOFA-Kystverket Vurderingen av tilbudets kvaliteter var sammenfallende med vurderingen av leverandørens kvalifikasjoner. Slikt er ikke lovlig, konstaterte KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), og mente at oppdragsgiveren som hadde lagt opp anskaffelsesprosessen slik, skulle ha avlyst konkurransen. Ved å benytte et ulovlig tildelingskriterium kan også oppdragsgiveren ha stilt seg lagelig til for et erstatningskrav.les mer...

Ikke nok bare å beskrive kapasitet –underleverandører må forpliktes

Uke 42-KOFA-renholdsverk-trondheim Dersom en leverandør skal basere seg på underleverandører i kontraktoppfyllelsen, må han overfor oppdragsgiver legge fram en forpliktende erklæring om at han har den nødvendige råderett over underleverandørenes kapasitet. Det holder ikke med bare å beskrive og dokumentere at underleverandørene har nok kapasitet, konstaterer KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Klagenemnda gir i saken for øvrig skrape til oppdragsgiveren for ikke å ha vært tydelig nok på dette i konkurransegrunnlaget. les mer...

Byggkontrakter i militærforlegning Nasjonale tilbydere måtte bite i gresset

Uke 42 - Forsvarsbygg-Jmoen De nasjonale tilbyderne måtte se seg slått av lokale og regionale entreprenører da Forsvarsbygg gjorde de første Jørstadmoen-avtalene. Det gjaldt fem entrepriser for til sammen om lag 83 millioner kroner. Også i dette prosjektet legger Forsvarsbygg til grunn samordning av digital informasjon fra de ulike fagområdene gjennom hele byggeprosessen.
les mer...

Gjorde ulovlig direkteanskaffelse, men slapp straffegebyr

Uke 41 - KOFA-Harstad Ingen tvil om at det var en ulovlig direkteanskaffelse, og KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slo fast at det i det minste dreide seg om grov uaktsomhet. Men overtredelsesgebyr ble det ikke. Harstad kommune hadde nemlig sørget for kunngjøring, konkurranse og åpenhet. Feilen besto i at kontrakten ble tildelt månedsvis etter at vedståelsesfristen gikk ut – uten at man i tide hadde bedt tilbyderne om å forlenge fristen. Slik gis det ikke overtredelsesgebyr for. les mer...

Sparer årlig 300 mill. på innkjøp – vil bli bedre på innovasjon

Uke 41 - Helse-Sør-Øst-innkjøpspolitikkVed å styrke innkjøpskompetansen og oppfølgingen av hele anskaffelsesprosessen i helseforetakets regionale anskaffelser, sparer Helse Sør-Øst 300 millioner kroner i året. Helse Sør-Øst handler alene inn for mer enn 20 milliarder kroner. Regionale innkjøp har også gitt et handlingsrom slik at foretaket kan følge opp de etiske og miljømessige konsekvensene i produksjonskjeden i de produktene som kjøpes. Helse Sør-Øst er også i gang med å bli bedre på innovasjon gjennom sine innkjøp les mer...

Ble ingen konkurranse – fikk KOFA-skrape

KOFA-Askøy Det skal svært mye til for å få unntak for kravet om konkurranse. Objektive årsaker til at bare én leverandør kan levere ytelsen, må foreligge, og oppdragsgiveren har bevisbyrden for at så er tilfellet. Askøy kommune sjekket ikke nærmere, så vidt KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) bragte på det rene. Kommunen bad én leverandør komme med tilbud og gjorde deretter kontrakt. Det gav ”skrape” fra KOFA.
les mer...

Startskudd for nytt, stort byggeprosjekt i Oslo

Statsbygg-folkehelsaStartskuddet for arbeidet med et nytt, stort byggeprosjekt i hovedstaden er gått. Det gjelder nye lokaler for Nasjonalt folkehelseinstitutt med nær 1000 ansatte. En anbudskonkurranse er i gang – det skal gjøres kontrakt med en prosjekteringsgruppe med alle fag for prosjektering frem til ferdig forprosjekt. I tillegg kommer opsjoner. Prosjektet skal være et foregangsprosjekt når det gjelder energi og miljø, og det stilles krav til at byggene skal være bedre enn standardkravene til miljø ved ferdigstillelse.
les mer...

Ikke fritt fram å avvise leverandører

Faglig hjorne35_2011 Noen ganger må en leverandør avvises, andre ganger kan han avvises. I begge tilfeller er det forhold ved leverandøren som er avgjørende. Det er opp til oppdragsgiveren å ta beslutningen, men han har ikke rett til å avvise for forhold ved leverandøren i andre tilfeller enn det som fremgår av forskriftens bestemmelser, Hans skjønn er med andre ord ikke ubegrenset. Og melding til leverandøren om at han er avvist, må sendes av sted så snart som mulig.
les mer...

Store sykehusentrepriser på gang i Østfold

Nytt ostfoldsykehus35 Nå er anleggsarbeidet på byggetomten til det nye Østfoldsykehuset på Kalnes i full gang, og i desember i år skal den første av de store entreprisene legges ut. Det nye sykehuset på Kalnes i Sarpsborg er det største byggeprosjektet i Østfold noensinne og sykehuset skal stå ferdig i 2016. Hovedtyngden av prosjektering og kontrahering vil pågå i 2011 og 2012. For brukerutstyr vil hovedtyngden av anskaffelser gjennomføres i 2013-2014.
les mer...

Nye E18-kontrakter i Vestfold på løpende bånd

Pasted GraphicI løpet av et drøyt halvår gjør Statens vegvesen de tre kontraktene som gjelder bygging av ny E18 fra Tønsberg til Sandefjord. Den første ble undertegnet i juni i år, og de to første er allerede signert med en samlet kontraktsum på om lag 1,2 milliarder kroner for ca. 17 kilometer Europavei. Den nye E18-parsellen i fire felt skal står ferdig høsten 2014, og da gjenstår det bare å få ny E18 forbi Larvik.les mer...

Kunne ikke si om tilbyderen var rettmessig avvist

Pasted Graphic 1Når oppdragsgiverens kvalifikasjonsvurdering strider mot bestemmelser i lovverket, kan ikke KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) vurdere om avvisningen av en tilbyder fra konkurransen var rettmessig. Det var på ett punkt at oppdragsgiveren hadde forsømt seg, og det dreide seg om brudd på lovens krav om forutberegnelighet. Tilbyderens lønnsomhet ble nemlig ikke vektlagt, selv om det skulle være et element i kvalifikasjonsvurderingen. les mer...

Politiet bommet på jussen og avviste Telenor

Pasted GraphicOppdragsgiverens ulike begrunnelser for avvisning holdt ikke mål, samtidig som konkurransen burde ha vært avlyst på grunn av lovens krav til forutsigbarhet. Dette kom KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) til i en avgjørelse nylig. Denne gangen var det heller ikke hvem som helst som ble avvist, nemlig Telenor Norge AS. Oppdragsgiveren som bommet på jussen, var en avdeling i Politiet. les mer...

Milliardinnkjøp i pakt med etisk handlingsplan

Uke 37 Helse Vest-etikk kopi De 35 milliardane som årlig blir brukt på innkjøp i regi av de regionale helseforetakene, skal benyttes i tråd med en ny etisk handlingsplan. Rett nok er det bare de store anskaffelsene som skal telle med, men kompetanse og kunnskap om etisk handel skal spres i alle helseforetakene. Oppfølging og forbedringstiltak er også med i planene.
les mer...

Uklart konkurransegrunnlag hjalp ikke – måtte avvise

KOFA-FolkehelsaPlikten til å avvise gjelder selv om konkurransegrunnlaget fremstår som uklart eller tvetydig, konstaterer KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i en avgjørelse. I denne saken var det også brudd på forhandlingsforbudet som gjelder for åpne anbudskonkurranser: En tilbyder ble bedt om klargjøringer, og konkurransegrunnlaget ble endret. les mer...

Skal restaurere Eidsvollsbygningen for 167 millioner

EidsvollbygningenSkanska Norge AS har kapret en ytterst sjelden kontrakt: De skal sette i stand en bygning slik at den mest mulig ser ut som den gjorde i 1814. Det gjelder Eidsvollsbygningen som skal restaureres og settes i stand til grunnlovsjubileet i 2014. Statsbygg er oppdragsgiver, og kontraktsummen er på 167 millioner kroner for restaureringen av ett av de viktigste nasjonalsymbolene i Norge.les mer...

Ikke fritt fram ved kontrakttildelingen

31fhEn offentlig oppdragsgiver kan ikke fritt velge sin leverandør. Han har ikke ubegrenset fritt skjønn ved kontrakttildelingen. Det gjelder et krav om likebehandling, gjennomsiktighet og forutberegnlighet. EU-domstolen har sagt det slik: tildelingskriteriene må fremgå på en slik måte at det er mulig for alle rimelig opplyste og normalt påpasselige leverandører å fortolke dem på samme måte.
les mer...

Satser på kategoristyring for å få kontroll med etterlevelsen av innkjøpsreglene


31Helse NordDet gjenstår en god del tiltak og forbedringer spesielt ved noen av helseforetakene, og det er betydelig risiko for at regelverket for offentlige anskaffelser ikke følges i alle deler av organisasjonen. Dette gjelder spesielt for innkjøp som ikke foretas gjennom helseforetakenes innkjøpsavdelinger. Slik skriver adm. dir. ved Helse Nord til styremøtet 31. august i sin oppsummering av gjennomførte internrevisjoner. Kategoristyring og flere medarbeidere er tiltak som skal bidra til bedre kontroll med etterlevelsen av innkjøpsregelverket. les mer...

Uklarhet – avlysning og ny konkurranse må til

Pasted GraphicRammeavtale med flere leverandører – maks to, og kontrakten besto av to delleveranser, men skulle det gjøres en eller flere avtaler for hver av delleveransene? Akkurat denne uklarheten gjorde at KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) kom til at det her var en feil som krevet avlysning og ny konkurranse. Feilen kan nemlig ha hatt innvirkning på så vel hvilke leverandører som ville delta i konkurransen og på utformingen av tilbudene.
les mer...

Kontrakt etter kontrakt i gammel militærleir

JørstadmoenDen gamle militærleir Jørstadmoen utenfor Lillehammer får en ansiktsløftning etter at Forsvarsdepartementet tidligere i år signaliserte en bevilgning på nær 150 millioner kroner til arbeidet. Interessen var derfor stor da Forsvarsbygg arrangerte leverandørtreff for å presentere sine planer. Nye befalsforlegning kommer, likeledes fritidsmesse og kontorarbeidsplasser. Forsvarsbygg har for øvrig som mål at minimum 80 % av energileveransene skal være fornybar energi.les mer...

Storinvesteringer i helseforetak skal kvalitetsikres – rammeavtale inngått


Uke 33 - helseforetak -kvalsikr Investeringer i helseforetakene på over 500 mill. kroner skal kvalitetsikres før de settes ut i livet – på liknende måte som tilfellet er for for eksempel tilsvarende samferdsels- og forsvarsprosjekter. Fire leverandørgrupper med eksperter bl.a. fra konsulent – og arkitektfirmaer har nå fått rammeavtale med helseforetakene fram til utløpet av 2014 for å gjøre jobben.
les mer...

Unødvendig bruk av merkenavn, slapp likevel å avlyse

Uke 33 - KOFA-produktnavnAkershus fylkeskommune brukte merkenavn ved beskrivelse av bestemte produkter i en anbudskonkurranse. Ikke nødvendig, slo KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast, og således brudd på regelverket. Selv om en feil var begått, forelå det ingen plikt til å avlyse konkurransen i dette tilfellet. Slik KOFA så det, fikk nemlig ikke feilen konsekvenser for klageren, og det var ikke holdepunkter for at feilen fikk andre leverandører til å avholde seg fra å gi tilbud. les mer...

Utenlandske entreprenører lukter på norske vegprosjekter

Uke 32-Vegvesenet-Rv2Tyske og østerrikske entreprenører lukter på oppdrag på ny riksvei 2 fra Kløfta til Kongsvinger, melder Statens vegvesen. Nye entrepriser kunngjøres nå i tur og orden. Fem firmaer leverte tilbud på den første av tre entrepriser på strekningen fra Slomarka til Kongsvinger. Veidekke hadde den laveste tilbudsprisen med 193 millioner kroner. Strekningen fra Slomarka til Kongsvinger skal stå ferdig i 2014les mer...

Skjebnesvanger unøyaktighet om konkurranseform


Uke 32 - KOFA-Vestre VikenEn unøyaktighet ble skjebnesvanger for Vestre Viken HF: Ett sted i konkurransegrunnlaget stod det nemlig at konkurransen skulle gjennomføres med forhandlinger. Et annet sted – og i kunngjøringen, stod det imidlertid åpen anbudskonkurranse. Sistnevnte konkurranseform ble også brukt. Men kravet til forutberegnelighet og likebehandling var likevel brutt, og KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) bad helseforetaket om enten å rette opp feilen eller avlyse hele konkurransen. les mer...

Krav til saklig grunn for avlysning

8.001-001En feil fra oppdragsgivers side kan være saklig grunn for avlysning av en konkurranse. Men det må først sannsynliggjøres at feilen, som en nærliggende faktisk mulighet, kan ha hatt betydning for likebehandlingen av leverandørene og dermed for konkurransens utfall. Det slår Eidsivating lagmannsrett fast i en dom.les mer...

Initiativ til debatt om innkjøpsstrategi

7.001-001Bør det ligge helhetlige, nasjonale strategier bak årlig bruk av 400 milliarder offentlige kroner? Tre stortingsrepresentanter mener det bør drøftes, og at siktemålet bør være mer innovasjon og leverandørutvikling. Det er et tegn på at parlamentarikerne for frøste gang løfter seg og inviterer til perspektivdebatt om offentlige anskaffelser. Politisk uro blir det neppe. Det kan det imidlertid gjøre når Stortinget skal ta standpunkt til KOFAs fremtid. les mer...

Kriteriebalanse på en knivsegg

6.001-001Det er som å balansere på en knivsegg: En betraktning fra EU-domstolen i en sak som gjaldt noe helt annet, har gitt oppdragsgivere overraskelser og KOFA noe å tenke på. ”Lianakis” er stikkordet. KOFAs tolkning av betraktningen er at man kan bruke samme begrep både som kvalitetskriterium og tildelingskriterium, men innholdet i begrepet må være vesensforskjellig – og det må komme tydelig fram i konkurransegrunnlaget. Her har mange oppdragsgivere bommet. les mer...

Vil ha frihet til å bestemme selv

5.001-001En av de store thrillerne i EUs arbeid med å modernisere det offentlige innkjøpsregelverket ligger i spørsmålet: Hvilket omfang skal den kommunale sektoren ha til selv å organisere sin tjenesteproduksjon uten grenser satt av reglene for offentlige innkjøp? Det er dagens til dels rigide egenregi-bestemmelser Europas kommunale sektor vil til livs. Men næringslivet stritter imot: Hvem vinner?les mer...

Ja til frivillige, nei til kommersielle

4.001-001De vil ha med de frivillige aktørene i løsningen av utfordringene innenfor helse- og omsorgssektoren, ikke de kommersielle. Derfor utreder nå regjeringen hvorledes de skal legge til rette for at de mange frivillige får en bit at den store, statlige ”oppdragskaka”. Et hovedpunkt er hvordan å ta vare på de som ikke får kontrakt.
les mer...

Små tuer kan velte store lass

3.001-001I en konkurranse om offentlige oppdrag er to viktige forhold alfa og omega: Lese og forstå konkurransedokumentene og følge regelverket til punkt og prikke. Her er ingen plass til omtrentlighet eller gambling, selv ikke i de minste detaljene. Vi kan riste på hodet av denne pinlige grundigheten, men alternativet er antakelig enda mer hoderystende.les mer...

”Svarte-Per”-spillet i offentlige kontrakter

2.001-001.001-001Risikofordelingen i kontrakter mellom offentlige oppdragsgivere og deres leverandører er et stridens eple. En slags ”terrorbalanse” råder for tiden, men det skal ikke store forsøkene på å flytte mer risiko over på motparten før det ropes alarm. Det dreier seg om å hindre at man blir sittende med ”svarte-Per” dersom noe uforutsett skjer.les mer...

Hver fjerde KOFA-sak gjelder avvisning

1.001-001I KOFAs arkiver fins rikholdig dokumentasjon når det gjelder klagesaker der avvisning av leverandør eller tilbud er tema. Få andre problemstillinger dukker så ofte opp på klagenemndas bord. Nemnda ble opprettet for å bidra med kunnskap om praktisering av regelverket, og når det gjelder avvisning, er KOFAs bidrag gjennom årene omfattende.les mer...

Nytt KOFA-gebyr i en ”klageblekksprut” fra Follo fra Follo


Det kostet Oppegård kommune 175 000 kroner å inngå en ulovlig direkteanskaffelse i forbindelse med kjøp av transport til eldre og funksjonshemmede. KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) har dermed konkludert i enda en klage fra ”klageblekkspruten” fra Follo. Klagen er nemlig delt inn i 12 separate saker, som igjen kan bli ytterligere oppdelt. Gebyret utgjorde ca. ti prosent av anskaffelsens verdi – 15 prosent er maks av hva KOFA kan ilegge.
Uke 31- KOFA-Gebyr-Oppegård
les mer...

Mye lengre enn tidligere i avtalekrav om standardisering


Helse Vest øker kapasiteten for MR/CT i Helse Stavanger og Helse Fonna for å få bukt med lang ventetid for pasientene. Kapasiteten skal særlig brukes til å følge opp kreftpasienter. I konkurransegrunnlaget for den nye avtalen har Helse Vest gått mye lengre enn tidligere i å kreve standardisering mellom de private aktørene og helseforetakene.
Uke 31-Helse Vest-ventetid
les mer...

Tromsø-kontrakter på to milliarder ut i markedetTromsø-kontrakter til en samlet verdi i størrelsesorden to milliarder kroner blir i årene fremover lagt ut på anbud. Det er Statsbygg som skal investere beløpet, og det dreier seg om fire byggeprosjekter. De planlagte byggeprosjektene vil bidra til aktivitet i bransjen, heter det. Ett av byggene skal være pilotprosjekt for redusert utslipp av klimagasser, og entrepriseformene omfatter så vel samspillsformer som totalentreprise med løsningsforslag.
Pasted Graphic 1
les mer...

To ord manglet – regelbrudd ble resultatetOrdene ”eller tilsvarende” manglet, og det var nok til et regelbrudd. Et teknisk miljøkrav i konkurransen som Troms fylkeskommune gjennomførte, var koplet opp til ENERGY STAR. Først var det åpnet for alternativ dokumentasjon, men i en etterfølgende konkurranse – den første ble avlyst – ble miljøkravet justert. Resultatet fant ikke nåde for KOFAs (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) øyne.
Pasted Graphic
les mer...

Det faglige hjørnet Strenge vilkår for å ta i bruk unntaksregler


En offentlig oppdragsgiver kan velge mellom åpen eller begrenset anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling dersom verdien av anskaffelsen ligger i området for den nasjonale kunngjøringsplikten. Men det et finnes unntak, og da er det prosedyrene for kjøp under den nasjonale kunngjøringsplikt som er aktuelle. Dersom unntak skal benyttes, kreves at strenge vilkår er oppfylt.
Pasted Graphic 1


les mer...

Helse Bergen historisk – først ute med ny, europeisk e-fakturaFor kort tid siden begynte uttestingen av piloten for et nytt, europeisk fakturasystem. Helse Vest var den første offentlige innkjøperen som logget seg på. Helse Bergen ble i den forbindelse historisk. Som første norske virksomhet mottok de en elektronisk faktura gjennom PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online), et banebrytende system for elektronisk handel på tvers av Europa.
Pasted Graphic


les mer...

Ny KOFA-lederSpesialrådgiver og tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn er i statsråd i dag oppnevnt som ny leder av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Han har vært medlem av nemnda siden 2009 og overtar nå etter advokat Bjørg Ven, som har ledet nemnda siden etableringen i 2003.  Advokat Gro Amdal er oppnevnt som nytt nemndmedlem.
Pasted Graphicles mer...

Tre kjøpsprosesser i Helse Vest skal under lupenTre av fjorårets anskaffelsesprosesser skal i år under lupen i Helse Vest. Det varsler det regionale foretaket i en rapport til styret. Evalueringene er en oppfølging av krav som eieren, Helse- og omsorgsdepartementet, har stilt. En rekke strenge krav stllles til hva evalueringene skal inneholde – alt fra hensynet til pasienttilbudet til konsekvenser for den fremtidige konkurransesituasjonen. Det er kjøp av helsetjenester som skal evalueres.
Pasted Graphic 1


les mer...

Store ombygginger, men ikke bygge- og anleggskontraktLeverandøren satte i gang betydelige ombygginger for å tilpasse sine lokaler til de krav hans nye leietaker, Follo politidistrikt, hadde stilt i sitt konkurransegrunnlag. Likevel kom KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) til at det ikke dreide seg om en bygge- og anleggskontrakt, men en leiekontrakt. Grunnen var dels at arbeidene ble gjort for leverandørens regning og risiko, uten innvirkning fra leietakeren, dels at ombyggingen skyldtes kommunens krav.
Pasted Graphic


les mer...

Dobling av antall veianbud i første kvartal i år


Tilgangen på oppdrag fra Statens vegvesen i første kvartal i år er godt og vel fordoblet sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor. Dette går fram av en rapport fra Maskinentreprenørenes Forbund. Konkurransen er god – det er for eksempel i gjennomsnitt hele 71 tilbydere som slåss om kontrakter i intervallet mellom to og ti millioner kroner.
Pasted Graphic 1


les mer...

Oppfylte kravene, men ble likevel avvist


Dokumentasjon ble levert som krevet i konkurransegrunnlaget, men likevel ble den aktuelle tilbyderen avvist. Noen nærmere begrunnelse fikk tilbyderen aldri – heller ingen andre dokumenter forklarte saken nærmere. Men begrunnelsen som oppdragsgiveren gav til KOFA, førte til at klagenemnda kom til at her forelå et brudd på reglene.
Pasted Graphic


les mer...

Tilbud gjelder, ikke uttalelser i en rettstvist


Hvis en valgt leverandør ikke etterlever kontraktvilkårene, avgjøres hans videre skjebne etter kontraktens misligholdsbestemmelser. Om han i en rettstvist før han blir tildelt kontrakten, uttaler at han ikke kommer til å følge noe som fremgår av kontraktkravene, gir ikke det grunn for avvisning. Det er tilbudet ”as is” som skal legges til grunn for kontrakttildelingen, fastslår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), i en klagesak der krav til lønns- og arbeidsvilkår sto sentralt.
Pasted Graphic 1

les mer...

Hvor egnet er innkjøpsreglene ved hjelpemiddel-kjøp?En snever fortolkning av lov om offentlige anskaffelser fører til en innkjøpspolitikk som begrenser valgmulighetene for bruker og vil på sikt gi monopollignende forhold. Det er behov for en prinsipiell vurdering og gjennomgang av hvor egnet lov om offentlige anskaffelser er på et så personlig og kroppsnært område som tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede. Det er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) som mener dette.
Pasted Graphic

les mer...

Nye høyskolebygg i Bergen for 400 mill.Statsbygg skal reise høyskolebygg i Bergen for en samlet kontraktsum på ca. 400 millioner kroner. Det gjelder Norges Handelshøyskole, som får nybygg i april 2013, og Høgskolen i Bergen (bildet) som ved studiestart i 2014 kan ønske alle sine studenter velkomne på ett sted og ikke spredt omkring på byen.
Pasted Graphic 2
les mer...

Avvik fra kontraktstandard kan være uheldig innkjøpsstrategiKonkurransegrunnlaget inneholdt ikke kriterier for valg av tilbud, slik det skulle etter forskriften. Dermed fikk ikke leverandørene et forsvarlig grunnlag for å inngi tilbud. Det har KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slått fast. En slik feil er ikke mulig å reparere, slik at konkurransen egentlig burde vært avlyst.
Pasted Graphic 1
les mer...

Konkurransegrunnlag uten kriterier for valg av tilbud


Konkurransegrunnlaget inneholdt ikke kriterier for valg av tilbud, slik det skulle etter forskriften. Dermed fikk ikke leverandørene et forsvarlig grunnlag for å inngi tilbud. Det har KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slått fast. En slik feil er ikke mulig å reparere, slik at konkurransen egentlig burde vært avlyst.

Pasted Graphicles mer...

Skal få proffere leverandører av vikarer
I kjølvannet av uro og regelbrudd knyttet til leverandører av vikarer til helsesektoren, har bedriftenes NHO-organisasjon og de regionale helseforetakene gått sammen om en leverandørutviklingsoffensiv. Formålet er en ytterligere profesjonalisering av bransjen, der kompetanseheving står sentralt.Pasted Graphic 1les mer...

Nord Afrika-uro gir kontraktbekymring i anleggsbransjenBølger fra uroen i Nord-Afrika slår også inn over det norske anleggsmarkedet, og kontraktenes prisklausuler er kommet i fokus i bransjen. Den økte oljeprisen gir dyrere råvarer, så som asfalt og diesel. Hvis bedriftene ikke kan oppjustere prisene av den grunn, blir fortjenesten dårligere ved at all risiko dermed legges på entreprenøren. Man må åpne for å kunne indeksregulere prisene som legges inn i kontraktene, krever Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).Pasted Graphic 1les mer...

Rabattkrav ble ulovlig tildelingskriterium
Igjen et utydelig konkurransegrunnlag. For Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) var det klart at et rabattkrav kunne leses som om det hørte hjemme blant tildelingskriteriene. Men oppdragsgiveren erkjente overfor klagenemnda at det ikke var mulig å benytte dette rabattkravet som tildelingskriterium. KOFA kom da til at bruken av rabatten som tildelingskriterium, slik situasjonen var, ikke var lovlig.Pasted Graphic

les mer...

Også avviste skal ha info om tildeling av kontrakt


Også avviste leverandører skal ha informasjon om hvem som er tiltenkt kontrakt, eller som oppdragsgiver skal velge som leverandør på en rammeavtale. Dette fastslår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i en avgjørelse. Derimot er ikke en ringperm en lukket forsendelse, slik forskriften forlanger, og en uforpliktende fremdriftsplan med uke-angivelse for klagefrist holder heller ikke mål etter forskriftens krav om angivelse av bestemt dato for denne fristen.


KOFA-Bodølitenles mer...

I gang med evaluering av anskaffelsesprosesseneStyret i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst har gitt grønt lys for å sette i gang evaluering av foretakets anskaffelser. Siktemålet er å trekke lærdom til bruk i det videre arbeidet med anskaffelser. Evalueringen i Helse Sør-Øst skal være ferdig i løpet av sommeren, og ende opp i en rapport med innspill til handlingsplan for kjøp av helsetjenester og nye anskaffelser. Helse Sør-Øst RHF har avtaler med private leverandører av helsetjenester på om lag 2,8 milliarder kroner.
Helse Sør-Øst-evalueringliten
les mer...

Ulovlig direkteanskaffelse, men slapp gebyr


Sykehuset Innlandet hadde gjennomført en ulovlig direkteanskaffelse, men slapp overtredelsesgebyr. Slik konkluderte KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i en klagesak som NHO-foreningen Norsk Industri sto bak (KOFA-sak 2010/338). Klagenemnda fant ikke grunnlag for å påvise grov uaktsomhet ved tildeling av en vaskerikontrakt til et selskap som foretaket er storeier i.
Pasted Graphicles mer...

Tar nye grep for økt konkurranse om veikontrakter

Pasted Graphic 3

Statens vegvesen tar grep for å øke konkurransen om de såkalte funksjonskontraktene.
Den viktigste grunnen er at det ved flere utlysninger av funksjonskontrakter bare er kommet inn ett eller to tilbud. Resultatet er at en funksjonskontrakt i Finnmark skal deles opp i mindre deler og nye kontraktformer skal prøves ut. I Nordland arbeider Statens vegvesen med nye kontraktformer i forbindelse med ny E6.les mer...

Det faglige hjørnet - Noen FoU-tjenester er unntatt fra innkjøpsreglene


Enkelte kontrakter om forsknings- og utviklingstjenester (FoU) er unntatt fra regelverket om offentlige anskaffelser. Unntaket gjelder bare for kjøp av tjenester. For at en kontrakt skal anses å være en FoU-kontrakt, må det foreligge et forsknings- eller utviklingselement. Unntaket gjelder når oppdragsgiveren ikke fullt ut betaler for tjenesten eller den ikke fullt ut tilfaller oppdragsgiveren til bruk i hans virksomhet.
Pasted Graphic 1
les mer...

Inviterer styret tettere inn i innkjøpsplanleggingen


Styret i Helse Nord skal involveres i planleggingen av anskaffelser av helsetjenester og andre anskaffelser av stor samfunnsmessig betydning. Det fremgår av saksdokumenter som er lagt fram for styret. I gjennomføringsfasen er det ikke aktuelt å involvere styret,slik adm. direktør ser det, fordi det meste her er regulert av regelverket. Det er lite som kan endres/påvirkes i denne fasen uten at det samtidig er risiko for brudd på regelverket og fare for forskjellsbehandling mellom tilbydere, heter det.
Pasted Graphic 2les mer...

En skjebnesvanger julimåned

KOFA-NAVRogaland kopi Tre kunngjøringer som NAV Virkemiddelenhet Rogaland gjorde i løpet av juli måned i 2009 havnet alle i KOFA – og i alle tre konstaterte Klagenemnda for offentlige anskaffelser at det var brudd på regelverket. I to av sakene ble konkurransene avlyst flere uker etter at vedståelsesfristen var løpt ut, mens oppdragsgiveren i den tredje hadde brukt kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier som i praksis enten var overlappende eller en gjentakelse. les mer...

Utvikler nye kontraktgrep for å temme kostnadseksplosjon


Sykehuset Innlandet hadde gjennomført en ulovlig direkteanskaffelse, men slapp overtredelsesgebyr. Slik konkluderte KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i en klagesak som NHO-foreningen Norsk Industri sto bak (KOFA-sak 2010/338). Klagenemnda fant ikke grunnlag for å påvise grov uaktsomhet ved tildeling av en vaskerikontrakt til et selskap som foretaket er storeier i.
Veivesenet-handlprogrles mer...

En skjebnesvanger julimåned

KOFA-NAVRogaland kopi Tre kunngjøringer som NAV Virkemiddelenhet Rogaland gjorde i løpet av juli måned i 2009 havnet alle i KOFA – og i alle tre konstaterte Klagenemnda for offentlige anskaffelser at det var brudd på regelverket. I to av sakene ble konkurransene avlyst flere uker etter at vedståelsesfristen var løpt ut, mens oppdragsgiveren i den tredje hadde brukt kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier som i praksis enten var overlappende eller en gjentakelse. les mer...

Effektiv konkurranseutsetting i jernbaneutbyggingen

Jernbanebygging Jernbaneverket (JBV) skal legge til rette for effektiv konkurranseutsetting i markedet, og etaten skal rendyrke sin byggherrerolle. Utbyggingsdelen er i ferd med å revidere sin overordnede kontraktsstrategi. Dette var hovedbudskapet på den ”bransje- og leverandørdagen” som Jernbaneverket nylig gjennomførte. Straks etter kom det en undersøkelse som viste at 41 prosent av maskinentreprenørene har kompetanse og maskiner til å bygge jernbane.
les mer...

Det som står i konkurransepapirene, det gjelder – uansett

KOFA-Lier kopi Det som står i kunngjøringen og konkurransedokumentene ellers, skal gjelde for konkurransen. Det omfatter også for henvisninger til paragrafer som egentlig ikke gjelder for den konkrete anskaffelsen. En oppdragsgiver hadde ikke etterlevet det og KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser)konstaterte regelbrudd. Også det å bruke et tildelingskriterium som ikke fantes i konkurransedokumentene, er regelbrudd – selv om evalueringen av kriteriet ikke betød noe for valg av leverandør.les mer...

Innkjøpsforum nr. 14/2011

les mer...

Innkjøpsforum nr. 13/2011

les mer...

Fikk utviklingskontrakt verd 350 mill.

Vegvesenet-Autosys kopiIKT-løsning for motorvogn- og førerkortregistret

Statens vegvesen har valgt Steria som leverandør for videreutvikling av nytt Autosys, det nasjonale motorvogn- og førerkortregisteret. Kontraktrammen er 350 millioner kroner. Nytt Autosys er blant de største og mest komplekse IKT-løsninger i det offentlige i Norge. På dette området finnes det ingen hyllevareprodukter eller andre løsninger som kan benyttes, og derfor er mye av arbeidet rene utviklingsoppgaver.
les mer...

Egenregi – ett av de aller heteste innkjøpstemaene

Faglig hjørne kopiNår EU-kommisjonen har startet en evaluering av dagens regelverk for offentlige anskaffelser, er det egenregi-problemstillinger som blir blant de aller heteste temaene. Det er fordi kommunale og regionale myndigheter over hele Europa – også i Norge – vil stå fritt til å organisere sine tjenester til innbyggerne. De vil ikke at organiseringen skal være avhengig av anskaffelsesreglene. I månedens ”Faglig hjørne” ser vi nettopp nærmere på dagens egenregi-bestemmelser.les mer...

Ville ikke ha flatt tak – valgte tilbud med flatt tak

KOFA-Ski kopi Det var et minstekrav at taket på idrettshallen ikke skulle være flatt, det vil si at hellingen på taket må være større enn 6. Den valgte leverandørens tilbudte tak hellet bare ca 1,15, og var således flatt, slik definisjonen var. Dermed slo KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast at den leverandøren som fikk oppraget, egentlig skulle ha vært avvist fordi minstekravet i konkurransegrunnlaget ikke var oppfylt. les mer...

Skjerper kravene til miljø og samfunnsansvar i innkjøp

Helseforetak og miljø kopiHelseforetakene bør arbeide bedre med å sette miljøkrav. De bør følge i Helse Sør-Østs fotspor når det gjelder risikovurdering og oppfølging av etiske krav i anskaffelsene, og det må lages miljøkriterier knyttet til transport. Dette fremgår av sluttrapporten fra et felles prosjekt i regi av de fire regionale helseforetakene og Hinas (Helseforetakenes Innkjøpsservice AS). Det foreslås for øvrig at Hinas bør være pådriver for samfunnsbevisste anskaffelser.
les mer...

Innkjøpsforum nr. 12/2011

les mer...

Innkjøpsforum nr. 11/2011

les mer...

Forsvarsbygg med digitale konkurransedokumenter

Forsvarsbygg-buildingSMART kopi Konkurransedokumentene i en åpen anbudskonkurranse om et nytt bygg i Bergen i regi av Forsvarsbygg består av en komplett digital 3D-modell uten papirer, Ut av den digitale modellen kan leverandørene hente alle de opplysninger som er nødvendig for å kunne levere tilbud – også data om fremdriften i prosessen. Samtidig har Forsvarsbygg jevnlige møter der leverandørene kan stille spørsmål til den konkrete modellen.les mer...

Ikke gode nok grunner til å bruke forhandlinger


KOFA-Risør kopi Dersom en offentlig oppdragsgiver heller vil bruke konkurranse med forhandlinger enn anbudskonkurranse, må strenge krav tilfredsstilles dersom verdien på anskaffelsen er over EU/EØS-terskelverdiene. Risør kommune prøvde seg ved kjøp av tjenestepensjon, men maktet ikke å leve opp til de krav som KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) la til grunn. Det hjalp ikke selv om anskaffelsen ble kunngjort mens pensjonsreformen var ganske fersk. Regelbruddet betyr at kommunen har plikt til å avlyse konkurransen, slo klagenemnda fast.les mer...

Innkjøpsforum nr. 10/2011

les mer...

Helseforetakene forsterker oppfølging av vikarkontrakter

Helseforetak-vikarer kopi Oppstyret i den såkalte Adecco-saken har satt enda mer fart og kraft i kontraktoppfølgingen til de fire regionale helseforetakene når det gjelder avtalene om leveranse av helsepersonellvikarer. De interne forholdene sjekkes dermed på nytt bare snaut tre kvart år etter en landsomfattende revisjon av de samme avtalene. I tillegg har foretakene bedt alle leverandører om å signere og forplikte seg på en ny erklæring om at de forstår og holder seg innenfor lover og forskrifter. les mer...

”Lovens lange arm” tatt for tre regelbrudd

KOFA-Politi kopi Heller ikke ”lovens lange arm” unngår brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. I en klagesak konstaterte KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) tre brudd på disse reglene i forbindelse med an anskaffelse i regi av Politiets data- og materielltjeneste. Det ble konstaterte endring av et tildelingskriterium etter tilbudsfristens utløp, brudd på reglene om forlengelse av vedståelsesfrist – og i vektingen av innholdet av en spikermattes transportkasse. les mer...

Statsbygg skjerper miljøkravene til leverandørene

Statsbygg kopi Statsbygg skjerper sine miljøkrav til rådgivere, entreprenører og leverandører. Innskjerpingen vil skje gradvis i pakt med Statsbyggs nye miljømål for 2011-2014 og langsiktige miljøambisjoner fram mot 2030. Statsbygg handler varer og tjenester fra byggenæringen for over tre milliarder i året, og mange vil derfor merke bygg- og eiendomsgigantens skjerpede krav.les mer...

Har med leverandørenes rettssikkerhet å gjøre

Faglig hjørne kopi Kravet om at oppdragsgiveren skal begrunne sine beslutninger har med leverandørenes rettssikkerhet å gjøre. Hvorvidt leverandørene har mulighet til å få oppdragsgiverens beslutninger overprøvd, avhenger i stor grad av begrunnelsesplikten. Begrunnelsen må derfor være av en slik art at det er mulig å etterprøve om beslutningen er i samsvar med regelverket og de regler som er satt for konkurransen. Dessuten vil slike tilbakemeldinger være et bidrag til forbedringer i den enkelte bedrift. les mer...

Innkjøpsforum nr. 9/2011

les mer...

Innkjøpsforum nr. 8/2011

les mer...

Strenge etiske krav til innkjøp for nytt sykehusbygg

Østfoldsykehus kopi Byggingen av nytt sykehus i Østfold skal følge de etiske retningslinjene for innkjøp i Helse Sør-Øst, og det skal ikke forekomme avvik fra reglene om offentlige anskaffelser. Byggeprosjektet skal likeledes følge tilsvarende krav til etiske leverandørkjeder. Dette har byggherren, Helse Sør-Øst, fastsatt. Prosjektet har fastlagt en entreprise- og kontraktsstrategi med formål å legge grunnlag for en gjennomføringsmodell som gir trygghet for å oppfylle resultatmålene for prosjektet (kostnader, kvalitet og tid). les mer...

Hadde snakket sammen – unngikk ulovlig direktekjøp

KOFA-Vestvågøy kopi Rett nok hadde kommunen blandet sammen et kvalifikasjons- og tildelingskriterium, men en ulovlig direkteanskaffelse hadde den ikke gjort seg skyldig i, ifølge KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Det var gjort endringer i kontraktomfanget underveis, men ikke store nok til at det dreide seg om en ny kontrakt. Noen formell anmodning om forlenget vedståelsesfrist forelå ikke, men ”noen av oss hadde snakket sammen”, og det holdt for KOFA fordi det bare var en tilbyder. les mer...

Innkjøpsforum nr. 7/2011

les mer...

Vant ikke fram med det ene – lyktes med det andre


asyl Det sto påstand mot påstand mellom partene om det var ført reelle forhandlinger eller i, og KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) kunne intet gjøre med det på grunn av kravet om skriftlig saksfremstilling. Det var her klageren så sitt snitt. Dersom det ikke foreligger noe skriftlig om dette, betyr jo det at det ikke er ført referat fra forhandlingsmøtet, og det er brudd på reglene om etterprøvbarhet. Det gav KOFA klageren rett i. les mer...

Økokrim-gransking ikke i veien for nye asfaltkontrakter

asfalt Statens vegvesen la nylig ut 104 kontrakter ut på anbud for vedlikeholdsasfaltering av riks- og fylkesveien i 2011, fremgår det av en melding fra vegmyndighetene. Tilbudsfristen er i begynnelsen av mars. Kunngjøringen av kontraktene kom i tid omtrent samtidig med påstandene om prissamarbeid i asfaltbransjen. Hvorvidt noen tilbydere skal utelukkes, vil bli vurdert ved utløpet av anbuds- eller vedståelsesfristen

les mer...

Ryddet ikke godt nok i dobbeltrolle

KOFA-forsyning kopiEtter reglene kan ingen virksomhet være både el-tilsyn og el-installatør samtidig. Ved inngåelse av en kontrakt var imidlertid ikke leverandørens tilsynsvirksomheten og installasjonsvirksomheten klart nok atskilt, slik det ble krevet i konkurransegrunnlaget, fastslo KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Dermed skulle leverandøren ha vært avvist i stedet for å få kontrakt.les mer...

Starter ny prosess om ambulansekontrakter

Ambulanse- Helse Midt kopiNesten to år før ambulansekontraktene i Helse Midt-Norge løper ut setter det regionale helseforetaket i gang prosessen som skal avgjøre om man i de kommende årene skal drive selv eller satse på en fornyet konkurranseutsetting. I tillegg til at konkurranseutsetting i seg selv er politisk omstridt, har Helse Midt-Norge selv smertelige erfaringer fra siste runde med ambulansekontrakter: Avbrutte kontrakter, søksmål og forrige adm.dir.s avgang – for å nevne noe.les mer...

Innkjøpsforum nr. 6/2011

les mer...

Innkjøpsforum nr. 5/2011

les mer...

Vilkår for taushetsplikt ved innsyn i tilbud

71017696Formålet med reglene om taushetsplikt for næringsopplysinger er ikke å beskytte næringsvirksomhet mot enhver form for konkurranse eller mot offentliggjøring av alle opplysninger som kan ha uheldige eller ubehagelige konsekvenser for vedkommende virksomhet, skriver Sivilombudsmannen i en sak som gjelder krav om innsyn i tilbud før kontrakt er formelt inngått. Vilkåret for taushetsplikten er at en offentliggjøring av opplysningen vil kunne føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for den som har krav på hemmelighold. les mer...

Ber om vurdering av statlig kontraktsstrategi

Uke 05 - KontraktstrategiStatens kontraktstrategi førte i 2010 til at de mindre bedriftene ble skivset fra to sider: Det var færre kontrakter å kjempe om, og de store bedriftene kapret kontraktene – selv småkontrakter til under 10 millioner kroner. Derfor ber nå maskinentreprenørene myndighetene om å se på sin kontraktstrategi. Ordretørke og ledig kapasitet fører også til at kompetansen forsvinner og at bredden på tilbudssiden kan bli svekket.
les mer...

Innkjøpsforum nr. 4/2011

les mer...

Råd om avvisning av straffedømte leverandører

Korrupsjon kopiDet er en hel rekke uavklarte spørsmål knyttet til avvisning av straffedømte leverandører. En viktig forklaring på det er at det står lite om de konkrete utfordringene i regelverket, og at rettspraksis fram til nå har vært heller sparsom. Nå kommer de frøste norske forsøkene på fortolkning, gjennom en fortolkningsuttalelse fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og en kommentarutgave fra advokat Robert Myhre.les mer...

Kritikk fra mange hold etter konkurranse om rusbehandling

Rusbehandling kopiFem private, ideelle institusjoner har fått avtale med det regionale helseforetaket Helse Vest for behandling av rusavhengige. Verdien på avtalene for inneværende år overstiger en kvart milliard kroner. Men noen ble avvist, og det har skapt bråk: Kritikk fra stortings- og kommunehold, og en runde i retten. Hvis stortingspolitikerne ikke ønsker at det offentlige skal gjennomføre anskaffelser blant ideelle organisasjoner må loven endres, repliserer helseforetaket, som også påpeker at dokumentene i anskaffelsen ikke kan sendes ut på høring – for eksempel til kommunene – i forkant uten å komme i konflikt med anskaffelsesregelverket. les mer...

Dobbelt regelbrudd i begrunnelsessak

Uke 3- KOFA-AkershusBegrunnelsen som ble gitt etter en tildelingsbeslutning, holdt ikke mål etter regelverkets bestemmelser. Samme tilbyder fikk imidlertid samme begrunnelse som svar på en anmodning om en nærmere begrunnelse. Da kunne ikke KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) unngå å konkludere med at det i saken var to brudd på regelverket. Begrunnelsen som ble benyttet in duplo, viste ikke hvilke faktiske forhold i tilbudet som begrunnet avvisningen.les mer...

Gigantkamp om Vestlandskontrakt på nær èn mrd.

Uke 3 - Ringveg VestFem entreprenørgiganter kjempet om en veikontrakt på Vestlandet verd godt over 800 millioner kroner. AF-gruppen gikk av med seieren, men det var bare sju-åtte prosent som skilte de fem. Statens vegvesens regner med at anleggsarbeidet kan starte i mars, og veistrekningen skal stå klar om fire år. Sprengningsarbeidene vil vare i to av årene.les mer...

JØRGEN KOSMO - RIKSREVISJONEN

Jørgen Kosmo_278x261-1Regeletterlevelse på bedringens vei
Vi har over tid presset lederne ganske hardt når det gjelder å etterleve reglene for offentlige anskaffelser. Innkjøpsprosessen er i bedring, og dersom det fortsetter, tror jeg det blir bra. Slik karakteriserer riksrevisor Jørgen Kosmo status for regeletterlevelse i statlige virksomheter i dag. Han peker på at manglende kompetanse og lederansvar for å organisere innkjøpsvirksomheten er forklaringer på at regeletterlevelsen ikke har vært så god som den burde. Riksrevisjonen har i sine rapporter overfor Stortinget i flere år refset statlige virksomheter for mangelfull regeletterlevelse.les mer...

Prisforutsetning gav grunnlag for avvisning

Kofa kopiEn forutsetning i et tilbud om rom for forhandlinger om prisjusteringer var et så vesentlig forbehold at det var rett å avvise tilbudet. Dette slår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast i en avgjørelse som gir Statens vegvesen medhold. For at det skal være mulighet for å regulere prisene, må det fremgå av konkurransegrunnlaget. I denne saken gjorde det ikke det, men formuleringer som oppdragsgiveren benyttet, kunne riktignok skape tvil. les mer...

Duket for knallhard kamp om pasientkjøring i distrikter i nord

Pasientreiser kopiI en rekke områder nord i Norge er det nå duket til ny kamp om pasientreise-oppdrag mellom drosjene og turbilene. Helseforetakene i Helse Nord kunngjør nemlig i disse dager konkurranse om kjøp av pasientreiser i Karasjok, Salten og flere områder på Helgeland. Helseforetakene trenger konkurranse om jobbene, derfor er turbilene kommet på banen. Men for mange drosjer i distriktene er pasientkjøringen et ”være-eller-ikke-være” for å overleve.les mer...

Krevende byggeprosjekt til 700 mill.

Statsbygg - HiO kopiStatsbygg er i gang med å rehabilitere det gamle rikshospitalets patologibygg i Oslo med sikte på å gjøre dette til lokaler for sykepleierutdanning. Et supplerende bygg skal også reises, og hele prosjektet er kostnadsberegnet 705 millioner 2009-kroner. Nybygget vil rage syv etasjer over terreng, men får også tre etasjer under bakken. Byggearbeidene foregår i tett bymessig bebyggelse i sentrale deler av Oslo, og det innebærer krevende utfordringer.les mer...

Dokumentasjonskrav kan bety kvalifikasjonskrav

KOFA-avvisning kopiI konkurransegrunnlaget var det ikke oppstilt konkrete kvalifikasjonskrav, men derimot dokumentasjonskrav. Når det er tilfelle, kan dokumentasjonskravet forstås som et kvalifikasjonskrav. Dette slår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast i en fersk avgjørelse. Hvilket nivå eller hvilken karakter dokumentasjonen må ha for at en oppdragsgiver skal anse en tilbyder som kvalifisert under slike forhold, tilligger det innkjøpsfaglige skjønn – om KOFA ikke blander seg inn i, så lenge det ikke er uforsvarlig eller i strid med kravet om forutberegnelighet.les mer...