2010

Utvikler trepartssamarbeid for etikk ved innkjøp

TrepartssamarbeidEt såkalt trepartssamarbeid i helsesektoren er under utvikling. Det er helseforetakene, med Helse Sør-Øst i spissen, leverandørene og produsentene som bygger samarbeid. I januar skal, etter planen, det foreligge forslag til mandat og arbeidsform for dette samarbeidet. Avtalene som ligger til grunn for samarbeidet, ble inngått tidlig i høst, og de skal sikre at samhandlingen mellom partene skjer på en faglig og etisk korrekt måte. Kjernen i dette gjelder innkjøp. les mer...

Strengt forhandlingsforbud ved anbudskonkurranser

97541945 kopiVed åpen og begrenset anbudskonkurranse er det er forbudt å endre eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger. Forhandlingsforbudet innebærer at det ikke er adgang til å endre tilbudet etter tilbudsfristens utløp og frem til kontrakt er inngått. Forbudet innebærer imidlertid ikke et absolutt forbud mot kontakt mellom partene. Selv om det foreligger et forhandlingsforbud ved anbudskonkurranser, er det adgang til å foreta visse avklaringer og presiseringer i tilbudet. Disse avklaringsmulighetene gjør at avvisning i visse tilfeller kan unngås.les mer...

KAI KRUGER - UNIVERSITETET I BERGEN/KOFA

stacks_image_3601-hovedtekstbilde_undervisning_kk1Det vil være å kaste barnet ut med badevannet! Slik karakteriserer professor Kai Krüger forslaget fra flertallet i håndhevingsutvalget om at ordningen med overtredelsesgebyr bør bortfalle. Krüger, som er en av landets ledende eksperter på offentlige anskaffelser, mener at ordningen med slike gebyr har vært en suksess. Ingen av de sakene der KOFA har ilagt gebyr, er havnet i domstolene. Krüger kommenterer i intervjuet også en EU-dom som kan føre til at Høyesterett må endre sin erstatningspraksis bl.a. i anskaffelsessaker.les mer...

Det offentlige anleggsmarkedet har hardnet til

Uke 49-MEF kopi Kampen om de offentlige anleggsoppdragene har hardnet kraftig til etter finanskrisen. Før krisen var det relativt liten konkurranse om hvert anbud. I de fleste tilfeller var det mellom ett og tre tilbud å velge mellom. I 2010 har nesten halvparten av anbudene mellom syv og tolv tilbydere. I 2007 gjaldt dette fire prosent av anbudene. Dette fremgår av en fersk rapport fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).
les mer...

Ulovlig direktekjøp, men slapp gebyr

Uke 49-KOFA-Oppland kopiÅ inngå en kontrakt tre måneder etter at vedståelsesfristen er ute uten å ha anmodet om forlengelse til rett tid, er en ulovlig direkteanskaffelse, slår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast i en ny avgjørelse. Men den kvalifiserer ikke til overtredelsesgebyr fordi konkurranse har vært kunngjort, det har vært konkurranse og alt er foregått i åpenhet. Feilen lå i at vedståelsesfristen ble oversittet og at det likevel ble gjort kontrakt i stedet for, som riktig ville ha vært, utlysing av ny konkurranse.
les mer...

Dagfinn Sivertsen og Per-Otto Mentsen

Lokale leverandører må få lov til å være med å konkurrere, det går ikke med sentrale avtaler med bare landsdekkende leverandør. Denne konklusjonen kommer fra hovedpersonene bak det prisbelønte leverandørutviklingsprosjektet i Nordland og Nord-Trøndelag, hhv. innkjøpsleder Dagfinn Sivertsen og innkjøpssjef Per-Otto Mentsen. De satset på kompetanseheving og tidlig dialog i konkrete anskaffelser, og fant at de fikk gode, lokale leverandører som var konkurransedyktige.les mer...

Trakk grense for det innkjøpsfaglige skjønnet

Uke 48-KOFA-skjønn kopiSelv om det er vidt, går det en grense for en oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn når det gjelder å prissette et forbehold. Dette slår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast. I den aktuelle saken gjaldt forbeholdet kostnader til strøm og vann i et byggeoppdrag. Oppdragsgiveren la til et prispåslag for forbeholdet likt med differansen mellom klagerens tilbud og det høyeste tilbudet, uten å begrunne hvorfor det. Dette tilbudet ble for øvrig avvist. Prissettingen tok ikke høyde for at det i sammenlikningen også var andre kostnader enn strøm og vann. les mer...

Vil i gang med innkjøpstiltak fra dag 1 i 2011

Uke 45 - Helse Nord-oppdragsdokumentHvert helseforetak skal ha oversikt over og følge opp alle innkjøpsavtaler og leverandører. De langt fleste anskaffelser skal gjøres gjennom det nyetablerte innkjøps- og logistikksystemet. Dette er to av seks krav som det regionale helseforetaket Helse Nord stiller til sine helseforetak i et midlertidig oppdragsdokument for 2011. Det endelige oppdragsdokumentet kommer senere på vinteren, men Helse Nord ønsker at helseforetakene kommer i gang med å gjennomføre oppdraget allerede fra årets begynnelse.les mer...

Reglene gjelder bare ved forpliktende avtale

For at regelverket skal gjelde, må det foreligge en såkalt gjensidig bebyrdende kontrakt. I det ligger det at begge parter må være forpliktet av avtalen, og at forpliktelsene må være avhengige av hverandre. Oppdragsgiverens vederlag vil normalt bestå i å betale en sum penger. En tjenestekonsesjon er det samme som en tjenestekontrakt, men hvor vederlaget for tjenesten som skal utføres, enten utelukkende består av retten til å utnytte tjenesten, eller en slik rett sammen med betaling.les mer...

Tråkket helt ny stier gjennom sin anbudsprosess

De to kontraktene som skal til for at Oslo-området får sine første hydrogendrevne rutebusser, er på plass. Ingen i verden har lignende busser; ingen har laget slike fram til nå, heller. Ruter, som er oppdragsgiver, har gjennom sin anbudsprosess tråkket helt nye stier. Det har ikke vært uten utfordringer, så vel når det gjelder kompetanse hos bestiller som erfaringer med offentlige innkjøp hos tilbydere. Vi snakker om miljø-innovasjon i et lite, prematurt leverandørmarked i regi av en krevende offentlig kunde som kjente målene, men ikke alle virkemidlene.les mer...

Lavenergi og avansert prosjektering for krigsskole-nybygg

Forsvarsbygg har signert avtale med AS Selvaagbygg for oppføring av undervisningsbygg for Hærens Krigsskole på Linderud i Oslo. Nybygget er prosjektert som et lavenergibygg, og ved prosjekteringen er det benyttet avansert, teknologibasert metodikk (buildingSMART) for bl.a. å sjekke ut om elementer i prosjektet ”kolliderte”. Avtalen er en totalentreprise med kontraktsum på 21,5 mill kroner.les mer...

Kontraktperiode på ti år krever dokumentasjon

Når en oppdragsgiver kunngjør en kontrakt med varighet på hele ti år, må man kunne forvente at alle de fakta som er lagt til grunn for vurderingen av kontraktens varighet, er dokumentert. Når så ikke er tilfelle, er regelverket for offentlige anskaffelser brutt. Dette fastslår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Så lange kontrakter kan lett komme i strid med lovens krav til konkurranse, heter det. les mer...

Avtaler for milliardbeløp med private helseinstitusjoner

Helse Sør-Øst RHF har tildelt avtaler til private helseinstitusjoner for til sammen 1, 7 milliarder kroner. De nye avtalene skal gjelde fra 1. januar 2011. I tillegg til tilbud innen rehabilitering, spiseforstyrrelser og psykisk helsevern omfatter de nye avtalene også radiologi og laboratorietjenester. Avtalene med de private helseinstitusjonene er et viktig supplement til behandlingstilbudet som er i egne helseforetak. les mer...

Bommet på krevende kriteriebruk

Grensegangen mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier kan være vanskelig når det er snakk om oppdrag med tjenestekrav knyttet til personer. Nok en gang har en offentlig oppdragsgiver bommet ved å bruke et tildelingskriterium som ikke er lovlig. Oppdragsgiveren har da plikt til å avlyse konkurransen, fremhever KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), fordi dette er eneste måten å reparere den feilen på.les mer...

Brukte annet kriterium enn det kunngjorte – ok sa KOFA

Oslo kommune krevet i konkurransegrunnlaget og kunngjøringen bare bruk av én bestemt boremetode, men aksepterte likevel en tilbyder som ville bruke en annen metode. Ettersom det her dreide seg om forhandlinger, mente KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) at endringen som oppdragsgiveren med dette gjorde, likevel var innenfor hva man må kunne tillate. Det var ingen vesentlig endring av konkurransegrunnlaget.les mer...

Fra opptil 50 til noen få kontrakter på én E6-strekning

Noen få kontrakter i stedet for mellom 30 og 50 kontrakter illustrerer noe av gevinstene som Statens vegvesen venter seg av den nye kontraktformen som planlegges for utbygging av E6 langs Helgeland. Varigheten på kontraktene anslås til 15 år, og dermed kan selskapet som får kontrakten, legge langsiktighet til grunn i sine investeringer. Tidligere erfaringer fra bruk av OPS skal inn i vurderingene, og både prekvalifisering og konkurransepreget dialog kan være aktuelt som kontraheringsform. les mer...

ANDERS SKUMSNES - HELSE SØR-ØST

Det er store fordeler med å sentralisere kontraktinngåelsene bl.a. for å bedre standardisering og få gode priser, fastslår Anders W. Skumsnes, tidligere innkjøps- og logistikkdirektør ved det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Det er imidlertid viktig med en god oppfølging av hvorledes avtalene virker for dem som står for den daglige driften i det enkelte sykehuset. Han tillegger dessuten logistikksenteret som er etablert i foretaket, stor betydning ikke minst for kontroll med vareflyten.
 les mer...

Leverandør med to KOFA-seire i år

Samme leverandør vant to ganger i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) med noen måneders mellomrom. Motparten var i begge tilfeller universiteter som hadde foretatt avrop på samme rammeavtale, men på feilaktig vis. Dersom alle vilkårene i rammeavtalen er fastlagt, skal det som utgangspunkt benyttes avrop der tilbyderen med det beste tilbudet skal få kontrakt. I KOFA-saken var denne evalueringen fraveket ved kontrakttildelingen. Avvik fra dette skal klart fremgå av konkurransegrunnlaget for selve rammeavtalen, påpeker klagenemnda..les mer...

Helseforetak nesten på linje om håndheving

De regionale helseforetakene er for det meste enige om hvordan håndhevingen av regelvert for offentlige anskaffelser bør være. Men på noen punkter brytes harmonien. Innad i Helse Sør-Øst er det uenighet om en oppdragsgiver skal ha plikt til å gi en eller to – som i dag – begrunnelser ved kontrakttildeling. Det er heller ikke enstemmighet om minimums karenstid – her mener Helse Vest at det holder med èn minimumsfrist, ikke to.les mer...

Det faglige hjørnet - Hvem gjelder innkjøpsreglene for?

At alle etater og organer i det offentlige skal følge reglene for offentlige innkjøp når det anskaffer varer, tjenester eller kontraherer bygg og anlegg, er en selvfølge – selv om Riksrevisjonens undersøkelser indikerer at ikke alle tar konsekvensen av det. Også såkalte offentligrettslige organer skal følge disse reglene. Men det er flere kriterier som slike organ må oppfylle, for at de skal kjøpe etter innkjøpsreglene for det offentlige.les mer...

Kapret prosjekteringen av nytt nasjonalmuseum

Statsbygg har inngått kontrakt med Rambøll Norge for prosjektering av det nye nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo. Konkurransen om prosjektering ble utlyst i april i år med tilbudsfrist i juni. 30 interessenter fra inn- og utland mottok tilbudsgrunnlaget. Sju tilbydere, alle med norskbasert organisasjon, leverte tilbud.les mer...

Strever med å få til god innkjøps-organisering

Helse Midt-Norge strever med på finne den best mulige organiseringen av sine innkjøp. For to år siden besluttet styret i det regionale helseforetaket at en såkalt forpliktende nettverksmodell skulle gjelde. To år etter kan man konstatere at flere av forutsetningen for at effektene skulle komme, ikke er på plass. Alt er forblitt som før 2008. Men en ny utredning holder fast på den forpliktende enttverksmodellen. les mer...

Tidsfristen ble i praksis for kort

Tilbyderne fikk supplerende informasjon om oppdraget samme dag som tilbudene burde vært postet for å nå fram til oppdragsgiveren i tide. Det er for kort tidsfrist, slår Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) fast i en avgjørelse. Ikke bare er konklusjonen brudd på regelverkets bestemmelser om tidsfrist. Det er også slik at det å sette en for kort tilbudsfrist i kunngjøringen, er en feil som ikke kan rettes opp under tildelingsprosessen. Oppdragsgiveren har dermed en plikt til å avlyse konkurransen.les mer...

Begrunnelsen holdt ikke mål

Begrunnelsen som tilbyderen fikk, holdt ikke mål etter regelverket. Leverandøren kunne ikke bruke begrunnelsen til å vurdere om oppdragsgiverens valg har vært saklig og forsvarlig, i samsvar med angitte tildelingskriterier, konstaterte KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Dermed forelå brudd på regelverket. Nettopp dette med begrunnelsesplikten er ett av de omstridte temaene i innstillingen fra og kommentarene til håndhevingsutvalgets forslag.les mer...

Vil ha flere europeiske aktører til norske anlegg

Samferdselsdepartementet har tatt initiativ som kan trekke flere europeiske aktører til det norske markedet. Det er òg et mål å samordne erfaringene med ulike entrepriseformer og legge til rette for økt konkurranse og produktivitet gjennom et bedre samarbeid med bransjen. Dette skriver departementet i forslaget til statsbudsjett for 2011. Statens vegvesen er ellers i gang med utvikling av nye kontraktformer, der det er ønskelig å legge til rette for å se utbygging, vedlikeholdstiltak og drift for en lengre, sammenhengende strekning under ett for å kunne optimalisere tiltakene,les mer...

Endret konkurranseform underveis

Kommunen hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse, og i konkurransegrunnlaget som ble sendt ut senere, skrevet at det skulle gjennomføres en konkurranse med forhandling. I tilbudsevalueringen hadde kommunen så skrevet at konkurransen var kunngjort som en konkurranse med forhandlinger. Ikke enkelt for mulige tilbydere å forholde seg til, og det slo da også KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser)ned på. Regelbrudd og plikt til å avlyse hele konkurransen, ble konklusjonen på klagesaken.les mer...

Leverandør-ja til etisk handel i helse-Norge

En samlet deltagergruppe av leverandører ga Helse Sør-Øst klare tilbakemeldinger på at de ønsket krav til etisk handel velkommen og gjerne ville være med på å utvikle feltet. Dette kom fram på leverandørseminaret som helseforetaket nylig gjennomførte. Leverandørenes ønske var at kravene fra offentlige innkjøpere ble standardisert, og at man ble tydelige på å vekte etiske krav i anskaffelser foran pris, slik at de leverandører som har grepet tak i problematikken og ønsker å gjøre noe med det, får utelling i anbudskonkurransene. les mer...

Anskaffer e-verktøy for samhandling i bygg

Landets største sivile eiendomsaktør, Statsbygg, anskaffer nå verktøy som skal møte fremtiden i byggenæringen. Når giganten foretar slike investeringer, er det et klart signal til bransjen: Nå skal oppdrag i regi av denne store, statlige byggherren løses via elektronisk samhandling og løpende utveksling av informasjoner gjennom byggeprosessen. Leverandør av plattform til formålet er valgtles mer...

Det faglige hjørnet Sjekk markedet før anskaffelsen

For komplekse anskaffelser/markeder bør det foretas en grundig markedsanalyse. Dette gjelder også der markedet er ukjent eller nytt for virksomheten. Ved anskaffelse av standard varer kan et par telefoner eller et søk på Internett gi tilstrekkelig informasjon til at virksomheten får en forståelse av hvordan markedssituasjonen er. Dette skriver Oslo kommune i sin nylig reviderte veiledning for offentlige anskaffelser.les mer...

Slapp unna med påtale av bare ett av tre regelbrudd

Konkurransen skulle ha vært avlyst. Det ble den ikke. Den valgte leverandøren skulle vært avvist. Det skjedde ikke. I tillegg ble forhandlingsforbudet ved åpen og begrenset anbudskonkurranse brutt. Men oppdragsgiveren i saken, Statens vegvesen, fikk bare påtale fra KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) på avvisningspunktet. De andre regelbruddene ble lagt til side fordi klageren ikke hadde bragt dem opp. les mer...

Innkjøp til det offentlige innebærer samfunnsansvar

- Det er viktig at både helseforetakene og leverandørene er klar over det samfunnsansvaret som innkjøp til offentlig sektor innebærer, sier Gunnar Bovim, administrerende direktør for Helse Midt-Norge RHF. Han kommenterte avtalen med Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH), og fremholdt at den sikrer at både faglige, etiske og miljømessige aspekter blir ivaretatt i omgangen med leverandørene våre.les mer...

Dokumentasjonskrav var diskriminerende

Det ble stilt krav om at en leverandør skulle være kvalifisert etter en Byggebransjens våtromsnorm eller tilsvarende ordning. Ifølge KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) representerer dette et brudd på kravet i loven om offentlige anskaffelser om ikke-diskriminering av leverandører. Utenlandske og nystartede leverandører kan rammes, og noen kan ha kviet seg for å være med i konkurransen, påpeker KOFA, som mener at ”tilsvarende ordning” skaper uklarhet for mulige tilbydere.les mer...

Beste tilbud under 50 pst. av overslaget

Statens vegvesen opplevde forleden dag så vel tilløp til dramatikk som hyggelig overraskelse knyttet til en tilbudsåpning: To tilbud måtte avvises fordi de ble for sent innlevert, og det laveste tilbudet var under halvparten av hva vegvesenet hadde regnet med. Det gjelder stålmontasjen til Øvre Sund bru i Drammen. Broen blir en hovedtrafikkåre når den står ferdig.les mer...

Fullt fokus på kjøp av private helsetjenester

Revisjonen ved det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst har gått kjøp av private helsetjenester grundig etter i sømmene. Rapporten ble fremlagt for styret forleden, og toppledelsen i foretaket lover full oppmerksomhet mot oppfølging av de foreslåtte tiltakene i de kommende månedene. Området har høy politisk prioritet og er gjenstand for stor brukerinteresse, heter det, og de sentrale helsemyndighetene har nylig fremhevet bruk av private aktører der dette kan bidra til å korte ned ventetidene.les mer...

Greide hårfin kriterie-balansegang

Dersom samme kriterium skal benyttes både i kvalifikasjon av leverandører og tildeling av tilbud, kreves tydelig forskjell i vurderingstema. Samtidig må bruken som tildelingskriterium ha betydning for å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Gang på gang har offentlige oppdragsgivere her vist at de ikke har maktet den hårfine balansegangen. Men KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slo i en klagesak fast at Norges Bank greide det.les mer...

Det faglige hjørnet Grunnleggende hensyn bak kunngjøringskravet

Konkurranse og innsyn er de grunnleggende hensynene som ligger bak kravet om kunngjøring av offentlige anskaffelser. Kunngjøring er et virkemiddel for å gjøre leverandører i markedet oppmerksom på anskaffelsen. I utgangspunktet er det kunngjøringsplikt for alle anskaffelser over nasjonal terskelverdi, som for tiden er 500 000 kroner. les mer...

Landet gruppekontrakt for Campus Ås

Norges veterinærhøyskole og Veterinærinstituttet skal samlokaliseres med Universitet for miljø og biovitenskap (UMB) på Ås. Sammen skal de danne Campus Ås, som skal stå ferdig i 2018. Samlokaliseringen innebærer et nybygg på nær 67 000 kvm, og prosjekteringsoppdraget er nå tildelt. Det ble en gruppekontrakt. les mer...

Avtale for omgang med leverandører

Helse Sør-Øst RHF og Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH) undertegnet nylig en avtale som sikrer at samhandlingen mellom ansatte i helseforetakene og leverandørene skjer på en faglig og etisk korrekt måte. Avtalen skal bidra til åpenhet og ryddighet mellom leverandørene og helseforetakene, og regulerer all kontakt mellom helsepersonellet og leverandørene av medisinsk utstyr i Norge.les mer...

Brukte egen avropsvariant på rammeavtale

Ved parallelle rammeavtaler skal avrop enten gjøres via minikonkurranse eller ved å følge vilkårene i avtalene strengt. Universitetet i Tromsø gjorde ingen av delene, og dermed måtte KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) konstatere regelbrudd.
Skal en spesiell fremgangsmåte innenfor reglenes rammer velges ved avrop på slike avtaler, må det fremgå tydelig av avtalen og/eller konkurransegrunnlaget. Det sto intet i avtalen om fremgangsmåten til Universitet i Tromsø.
les mer...

Dokumentasjonskrav - KOFA pløyer ny mark

KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) pløyer i en ny sak ny juridisk mark: En tilbyder var ikke regnskapspliktig og leverte omsetningserklæring i stedet, selv om oppdragsgiver hadde bedt om regnskap i dokumentasjonskravet. Tilbyderen ble avvist og klaget, men klagenemnda mente at det ikke forelå regelbrudd. Oppdragsgiveren benyttet seg her av sitt innkjøpsfaglige skjønn, som holdt mål etter reglene. Etter hva klagenemnda kan se, foreligger det verken EU-domstolpraksis eller nasjonal praksis om forståelsen av en unntaksbestemmelse i forskriften som er aktuell i denne klagesaken.les mer...

Må tydeliggjøre hva miljøkrav vil medføre

Innføring av nye og strengere miljøkrav vil kunne medføre betydelige merkostnader. Det er også behov for å tydeliggjøre for oppdragsgiverne hva de ulike kravene faktisk vil medføre for entreprenørene eller produksjonsprosessen, men også hvilke effekter det aktuelle tiltaket sannsynligvis vil ha for miljøet. Dette skriver Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i en høringsuttalelse.
les mer...

To feiltrinn, brudd på grunnprinsipper

Et forhandlingsmøte uten referat og en vektlegging av et kriterium det ikke var bedt om. Det var de to feiltrinnene som felte det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst i en klagesak i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Ved første øyekast kanskje ikke de største forsømmelser, men likevel brudd på viktige og grunnleggende anskaffelsesprinsipper: Etterprøvbarhet og forutberegnelighet. les mer...

59 private slåss om 1,7 mrd. helsekroner

59 private institusjoner kjemper om kontrakt for å yte behandlingstilbud til befolkningen i Helse Sør-Østs nedslagsområde. Hvem som får kontrakt, avgjøres om lag månedsskiftet oktober/november, varsler det regionale helseforetaket. Samlet kontraktsum for de fire aktuelle fagområdene er noe over 1,7 milliarder kroner, det vil si nær halvparten av hva det regionale helseforetaket årlig kjøper tjenester for fra private institusjoner.les mer...

Rett og plikt til å avvise en leverandør

Visse forhold knyttet til leverandøren gjør at han skal nektes deltakelse i en offentlig anbudskonkurranse.les mer...

Kunne ikke avvise

Formuleringer som var standardrutiner, ble av oppdragsgiveren oppfattet og brukt som avvisningsgrunn. Men KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) kom til en annen konklusjon, og fastslo dermed at avvisningen som var gjort, var i strid med regelverket. Det forelå hverken ” avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende” i tilbudet. Men klagenemnda var ikke fremmed for at formuleringene kunne skape tvil.les mer...

Greide ikke tydelig nok kriterie-sondring

Nok en offentlig oppdragsgivere har mislyktes i sitt forsøk på å sondre tydelig nok mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium. Dermed kunne KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelse) konstatere at det forelå ulovlig bruk av tildelingskriterium, og det er brudd på regelverket. Ettersom tildelingskriterier ikke kan endres etter tilbudsfristens utløp, er bruk av et ulovlig tildelingskriterium en feil som ikke kan rettes opp under tildelingsprosessen. Molde kommune, som saken gjaldt, hadde da plikt til å avlyse konkurransen.les mer...

Konkurransepreget dialog Vinner erfaringer i komplisert E6-prosjekt

Bruken av konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre for en E6-kontrakt i Trøndelag ser ut til å leve opp til Statens vegvesens forventninger. Poenget var å benytte prosedyren for å utvikle en spesifikasjon som tilfredsstilte behov og formål til et komplisert prosjekt. Så langt i utviklingen av prosjektet ser det bra ut, ifølge vegvesenet, som regner med å benytte erfaringene som grunnlag for senere praksis med denne anskaffelsesprosedyren. les mer...

Regelbrudd og rutinesvakheter i Helse Nord

Det er arbeidet godt med organisering, kompetanse og rutiner knyttet til anskaffelsesområdet den senere tid, men det er likevel uheldig at det på flere områder både er avdekket svakheter i rutiner/kontrollopplegg og klare brudd på regelverket. Slik konkluderer internrevisjonen i det regionale helseforetaket Helse Nord i en rapport. I løpet av våren 2011 skal styret igjen informeres om status i de forskjellige problemstillingene som tas opp i rapporten.les mer...

Skulle ha forlenget tilbudsfristen

Den siste tilleggsinformasjonen i konkurransen kom 14 timer før tilbudsfristen utløp, men oppdragsgiveren forlenget likevel ikke tilbudsfristen. Det er brudd på regelverket for offentlige anskaffelser, konstaterte KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Den som klaget til KOFA, greide å levere tilbud, men kom 12 minutter for sent og ble avvist. I utgangspunkt betyr det avvisning, men i denne saken var det oppdragsgiveren som hadde feilet.les mer...

PETTERSEN - BTV INNKJØP/ASPÅS - KNUTEPUNKT BUSKERUD

Avmystifisering av miljøbegrepet og satsing på motivasjon er viktige suksessfaktorer i det rådgivnings- og veiledningsarbeidet som Knutepunkt-ansvarlig i Buskerud, Espen Hansen Aspås, legger opp til. Buskerud er nettopp kommet i gang med dette arbeidet, og vil trekke på erfaringer fra andre fylker. De fylkesvise Knutepunktene har et sentralt ansvar i gjennomføringen av regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar. Innkjøpssjef Roy Petersen i Buskerud fylkeskommune legger bl.a. vekt på å beholde kompetansen i fylkeskommunen etter at Knutepunkt-prosjektet er over.les mer...

STIAN BERGER RØSLAND - OSLO KOMMUNE

-      Ledelsesansvaret er mye sterkere betonet i den reviderte anskaffelsesstrategien som nylig er vedtatt i Oslo kommune, forteller lederen av byrådet, Stian Berger Røsland (h). dessuten konsentrerer strategien seg mye om hva som kan gjøres i fasen før anskaffelsen kunngjøres for markedet. Han er ikke umiddelbart enig i at kommunen har et omdømmeproblem, men understreker at et godt regelverk og gode rutiner er verktøy som kan demme opp for og avsløre uheldige disposisjoner. Generelt, sier han, er det selvfølgelig et problem at det offentlige ikke greier å etterleve et regelverk det selv har vedtatt.les mer...

FREDRIK SEJERSTED UIO/HÅNDHEVELSESUTVALGET

-Det er en misforståelse at håndhevingsutvalget foreslår at domstolene skal overta KOFAs rolle. Et enstemmig utvalg går innfor at klagenemnda skal fortsette som før, som et rådgivende, uformelt lavterskeltilbud. Det sier lederen av utvalget, professor dr. juris Fredrik Sejersted. Det eneste utvalget foreslår av endring, er at anledningen til å ilegge overtredelsesgebyr overføres til domstolene. Den nye sanksjonen, å erklære en kontrakt ”uten virkning, er et sterkt virkemiddel som utvalget håper sjelden blir brukt, men som bør ha en preventiv virkning, poengterer Sejersted bl.a. i intervjuet.
les mer...

Forutsetter god regelkunnskap – hvis ikke, så…

Det er et vilkår for å ilegge overtredelsesgebyr at overtredelsen er grovt uaktsom eller forsettelig fra oppdragsgivers side, eller fra en som handler på vegne av oppdragsgiver, fremgår det av forskriften til lov om offentlige anskaffelser. I den forbindelse understrekes det at offentlige oppdragsgivere forutsettes å ha god oversikt over regelverket for offentlige anskaffelser, og at det derfor ikke vil være noen høy terskel for å anse en rettsuvitenhet som grovt uaktsom. Sanksjonen kan bare rettes mot oppdragsgiver.les mer...

Kompliserte miljøanskaffelser utfordrer konkurranseformen

Går alt etter planen, kommer passasjerer på busser til Kolbotn og Oslo syd mot slutten av 2011 bli en del av noe av det mest avanserte pilotprosjektet når det gjelder miljøvennlige busser. Ruter As forhandler for tiden nemlig om anskaffelse av den nyeste generasjonen av hydrogendrevne busser. De første av disse nye hydrogenelektriske bussene drevet med brenselceller kommer i drift i år. Anskaffelsen føyer seg inn i en årelang miljøambisjon fra Ruters side, der man er vant med å kreve mye av sine leverandører for å bidra til mer et miljøvennlig Oslo og Akershus.les mer...

Begrenser oppdragsgivers mulighet for å endre

Den juridiske grensen for å annullere eller endre en lovlig utført vurdering av en tilbyders kvalifikasjoner etter at tildelingsvedtaket er meddelt, er nå trukket opp av Klagenemnda for offentlige anskaffelser(KOFA). Av en fersk avgjørelse fremgår det at en slik endring ikke er lov, etter den forståelse av forskriften som KOFA legger til grunn. Formålet er nemlig å hindre en oppdragsgiver i å endre sin vurdering ved en klage for å opprettholde sitt valg av leverandør. Det er første gang klagenemnda håndterer en slik problemstilling.les mer...

Spesialistleger fyrer løs mot anbud

Anbudskonkurranser på helsetjenester er lite egnet som metode for å løse nødvendige helseoppgaver i Norge. Slik fyrer Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) løs i et utkast til policydokument som handler om bruk av anbud innenfor spesialisttjenesten utenfor sykehus. les mer...

Stor tro på pilotanskaffelse for hjelpemidler

Som ett av mange prosjekter har NHO og KS i sitt leverandørutviklingsprogram inngått samarbeid med NAV om pilotanskaffelse på hørsels-, kommunikasjons- og varslingstekniske hjelpemidler. I Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har de stor tro på dette pilotprosjektet. Etter at lov om offentlige anskaffelser ble innført er det blitt vanskeligere å få inn nye og innovative produkter i sortimentet på de enkelte hjelpemiddelområdene. les mer...

Ikke saklig grunn for avlysning

Forhandlingsplikten var ikke etterlevet, og avlysningen av konkurransen ble gjort uten at ”saklig grunn” forelå. Slik konkluderer KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i sak 2009/203. Klagenemnda legger lakonisk til: Vilkårene for negativ kontraktsinteresse kan være oppfylt. Det betyr at den forbigåtte tilbyderen kan ha håp om å få erstattet de kostnadene han har hatt med å delta i konkurransen.les mer...

SIRI GEDDE-DAHL - AFTENPOSTEN

- Det som har gjort mest inntrykk på meg i korrupsjonssaker er at offentlige midler har vært tappet av personer som nyter stor tillit – uten at apparatet rundt synes å ville gjøre noe. Det er sjokkerende, sier journalist Siri Gedde-Dahl i Aftenposten. Hun har bidratt til å avdekke flere av de kjente korrupsjonssakene i Oslo-området.  Revisjonen burde gjort mer, sier hun, for eksempel ved å revidere bruken av offentlige anskaffelser, slik vi gjorde. Hun mener også at nytten av KOFA er stor, og at klagenemnda har medført at kommunene har skjerpet seg betydelig.les mer...

SVEIN FLÅTTEN - STORTINGET

KOFA er nøkkelen til en effektiv håndheving av anskaffelsesregelverket, sier første nestleder i Stortingets næringskomite, Svein A. Flåtten (h). Det er livsfarlig, mener han, å overlate dette til domstolene fordi terskelen for de mindre bedriftene som ønsker å klage, da blir altfor høy. Flåtten er for øvrig slett ikke fornøyd med arbeidet som regjeringen gjør for å legge til rette for å få flere av de mindre leverandørene med i offentlige anskaffelser.les mer...

Kunngjøringslyst hindret KOFA-skrape

Selv om anskaffelsens verdi etter oppdragsgiverens beregning lå under den nasjonale kunngjøringsgrensen, og således utenom kunngjøringsplikten, valgte oppdragsgiveren å kunngjøre anskaffelsen som om den var en nasjonal anskaffelse. Det reddet oppdragsgiveren fra en skrape i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), ettersom oppdragsgiveren hadde glemt å ta med opsjonen i sine beregninger av kontraktverdien. Hadde den vært med, hadde kunngjøringsplikten slått inn.les mer...

KURT WELTZIEN - NHO

- Jeg tror ikke Norge får til en dialog med EFTAs overvåkingsorgan når det gjelder forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, sier NHO-advokat Kurt Weltzien. Overvåkingsorganets oppgave er å se til at EØS-avtalen overholdes, og slått fast at forskriften bryter med EØS-retten. Da er det opp til Norge å endre den. I tillegg har regjeringen, sier Weltzien, en oppklaringsrunde å gå overfor leverandører og oppdragsgivere: Hvordan skal de forholde seg til en forskrift som tilsynelatende er i strid med EØS-avtalen?les mer...

HILDE MELING - BÆRUM KOMMUNE

Bærum kommune stiller etiske krav i sine innkjøp, og de har fått sin egen handlingsplan for formålet – som er forankret i kommunens handlingsplan for innkjøp. Det forteller Hilde Meling, som er ansvarlig for etikk og samfunnsansvar i innkjøpsavdelingen. Kommunen innså at den trengte råd og veiledning for å kunne stille og følge opp kravene på en effektiv måte, og meldte seg derfor inn i Initiativ for etisk handel. For å følge opp kravene, holder man jevnlige leverandørmøter. Meling understreker at kommunen bare er i startgropen når det gjelder på stille slike kontraktkrav.les mer...

TROND HAUGSTAD - KNUTEPUNKTET I VESTFOLD

Offentlige virksomheter etterspør i jevn økende grad kompetanse og opplæring fra de spesielle knutepunktene som er etablert for å bidra til gjennomføring av regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Det er en av de viktige erfaringene som prosjektlederen for knutepunktet i Vestfold, Trond Haugstad fremhever. Der har de vært i gang i nærmere halvannet år. En annen sentral erfaring er at man ikke kommer noen vei i arbeidet med mindre det er forankret godt i så vel administrative som politiske ledelsen i virksomhetenles mer...

KNUT LØVDAL - LFH LEVERANDØRFORENINGEN FOR HELSESEKTOREN

-      En viktig utfordring for Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH) for tiden er det store fokus på pris, forteller generalsekretær Knut Løvdal i LFH. Etter vår oppfatning, sier han, er det vel så viktig å ha sin oppmerksomhet rettet mot mest mulig effektiv bruk av teknologien innenfor den samlede helsesektoren. Foreningen representerer flere hundre medlemmer som leverer moderne teknologiske løsninger i form av medisinsk/teknisk utstyr og hjelpemidler til ulike oppdragsgivere i helsesektoren.
 les mer...

Vekting skal gjøre forutsigbarheten bedre

Dette fremgår av Fornyings- og administrasjonsdepartementets veiledning. Veiledningen er omfattende, og kan studeres/lastes ned her. I nyhetsbrevene har vi over tid brakt stoff der vi støtter oss til denne veiledningen knyttet til spesielle og aktuelle problemstillinger. Nå ser vi nærmere på vekting.
les mer...

BJØRN G. JOHANSEN - FLYTOGET

Flytoget AS tok i bruk et verktøy som gjorde det mulig å stille relevante miljøkrav i en anskaffelse av IKT. Verktøyet viste seg også å være enkelt for tilbyderne, forteller innkjøpssjef Bjørn Gunnar Johansen i Flytoget AS. Verktøyet bidro til entusiasme rundt kjøpet, og det var også et krav fra vår side at verktøyet skulle gjøre det enkelt med evaluering av anskaffelsen. Rett nok krevet forberedelsene mer ressurser enn vanlig er, men, sier Johansen, den innsatsen betalte seg. Gode behovsdefinisjoner gir gode anskaffelser, ikke regelverket.les mer...

ERLING FOLKVORD - OSLO BYSTYRE

- Det er ikke anbudssystemet i seg selv som gjør at folk kan bli fristet til å utfører korrupsjonsliknende handlinger, men det er toppledelsens mangel på årvåkenhet og vilje til kontroll som gjør det. Dette slår bystyremedlem for partiet Rødt i Oslo, Erling Folkvord , fast i dette intervjuet. Folkvord mener også ubetinget innsyn i prosessene fra befolkningens side, så nær som for utpregede forretningshemmeligheter, vil bidra til å dempe fristelsen til korrupsjonsliknende atferd.les mer...

Nøkkelrolle i reduksjon av klimagassutslipp

Offentlige innkjøpere kan bidra til å redusere klimagassutslipp ved å sette strengere krav til sine egne anskaffelser enn i dag. Dette kan også bidra til at ny teknologi kommer på markedet, og at den synliggjøres for andre potensielle brukere, ifølge en av bakgrunnsrapportene til ”Klimakur 2020”. Det offentlige kjøper til sammen trolig inn ca. 6 000 biler årlig, som tilsvarer 5-6 % av det totale bilmarkedet. Innkjøp av biler med lavere utslipp vil gi virkning i hele bilens levetid, dvs. om lag 15 år. les mer...

ARNHILD DORDI GJØNNES - NHO

KOFA bør bli et bindende klageorgan, uavhengig av hva innstilingen fra det såkalte håndhevingsutvalget sier. Det mener NHO, fastslår NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes, som i utvalget var i mindretall med dette forslaget. Flertallet vil overføre håndhevingen av regelverket for offentlige anskaffelser til domstolene. Gjønnes begrunner i intervjuet sitt standpunkt bl.a. med ønsket om en effektiv håndheving og at det vil fremstå som et ”lavterskel”-tilbud selv om KOFA får rollen som et bindende klageorganles mer...

ROAR BJORDAL - STATSBYGG

Det er viktig å tilpasse kontraktene til markedet, ikke minst fordi vi følger et regelverk som forutsetter bruk av konkurranse. Det sier Roar Bjordal i Statsbygg som var prosjektleder for Operabygget og nå er engasjert i Nasjonalmuseumsprosjektet. I intervjuet deler han med oss flere av sine erfaringer fra anskaffelsene knyttet til den nye Operaen. Han forteller også om et veldig vellykket leverandørutviklingsinnslag underveis i Opera-utbyggingen. At det er mulig å tilpasse en anskaffelse etter regelverket slik at man for eksempel får de materialene man ønsker seg, avviser han heller ikke.les mer...

LINDA RØNNEBERG - NSB

Det er to hovedgrunner for at NSB har valgt å slutte seg til en innkjøpssentral, opplyser innkjøpssjef Linda Rønneberg i NSB. Den ene grunnen er ønsket om å stå sammen med andre innkjøpere for å oppnå bedre vilkår gjennom markedsmakt, og det andre er ressurshensyn. Hun legger vekt på at deltakelse i en innkjøpssentral ikke betyr at man selv kan være uten innkjøpskompetanse. Imidlertid oppnår man ved å la andre gjennomføre anbudsprosessene, å frigjøre egen innkjøpskompetanse til mer strategiske oppgaver. NSB definerer seg selv som en miljøbedrift, slik at miljø og samfunnsansvar er viktige hensyn i anskaffelsene.les mer...

Knalltøft på det offentlige anleggsmarkedet

Situasjonen i 2010 viser tøff konkurranse på tradisjonelle anleggskontrakter, og det er kommet svært få anbudskonkurranser fra Statens vegvesen hittil i år. Antall konkurranser med fire eller flere tilbydere er økt fra 32 prosent i 2007 via 66 prosent i 2009 til 90 prosent i 2010. Dette viser tall som Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) nå har lagt fram. MEF-bedriftene ønsker en jevn tilgang på oppdrag, ikke en ”ketchup-effekt” som fører til tids- og prispress.les mer...

TORFINN AANES - LIS

I løpet av sin 15-årige levetid har Legemiddelinnkjøpsamarbeid (LIS) bidratt til å spare inn drøyt fem milliarder kroner på vegne av det offentlige, opplyser daglig leder i LIS, Torfinn Aanes. I tillegg har samarbeidet mellom sykehusene om kjøp av medisiner til sykehus og sykehusapotekene ført til et betydelig tettere samarbeid generelt mellom institusjonene. I tillegg har industrien endret sin policy ved at de for eksempel nå benytter mindre penger til markedsføring. LIS er eiet av de regionale helseforetakene, og gjennomfører samlede anbudskonkurranser på deres vegne når det gjelder medisiner.les mer...

Om å kvalifisere og velge ut

Kriteriene for utvelgelse av leverandører behøver ikke være identisk med kvalifikasjonskriteriene (finansielle, økonomiske og tekniske stilling). Det må kunne tillates at oppdragsgiveren for eksempel velger utvelgelseskriterier basert på et ønske om å variere tilbyderkretsen for å oppnå best mulig konkurranse.les mer...

Politisk vedtak kostet Oslo 24 mill. i straff

Et vedtak i Oslo kommunes høyeste politiske organ, bystyret, har kostet skattebetalerne 42 millioner kroner i straffegebyr. Det fremgår av et vedtak i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser).les mer...

Bommet på forhandlingsplikt og avlysning

Den juridiske grensen for å annullere eller endre en lovlig utført vurdering av en tilbyders kvalifikasjoner etter at tildelingsvedtaket er meddelt, er nå trukket opp av Klagenemnda for offentlige anskaffelser(KOFA). Av en fersk avgjørelse fremgår det at en slik endring ikke er lov, etter den forståelse av forskriften som KOFA legger til grunn. Formålet er nemlig å hindre en oppdragsgiver i å endre sin vurdering ved en klage for å opprettholde sitt valg av leverandør. Det er første gang klagenemnda håndterer en slik problemstilling.les mer...

PER RYGH - NAL/ARKITEKTBEDRIFTENE

En arkitektkonkurranse etter regelverket for offentlige anskaffelser kan være fullt lovlig, men trenger likevel ikke å være en god konkurranse som arkitektkonkurranse betraktet, konstaterer konkurransesekretær Per Rygh i Norske Arkitekters Landsforbund. Blant annet derfor har forbundet sitt eget sett med regler for slike konkurranser, som utfyller det offentliges regelverk. Når det gjelder de rene anbudskonkurransene mener Rygh at man etter hvert er kommet fram til en rimelig balanse mellom pris og kvalitet, slik at man heller sjelden i dag opplever ren prisdumping.les mer...

PER HARBØ - NHO OG KS LEVERANDØRUTVIKLINGSPROSJEKT

Formålet med leverandørutviklings-programmet til NHO og KS er å bruke offentlige anskaffelser på en ny og mer aktiv måte enn man vanligvis gjør, sier Per Harbø, som leder programmet. Av de 380 milliardene som årlig benyttes til slike anskaffelser brukes en altfor liten del til innovasjon. Harbø er opptatt av å få til en nasjonal dugnad for å endre praksis. Programmet skal i løpet av de fem årene det har på seg, utvikle et metodedokument til bruk for de som ønsker å fremme innovasjon via offentlige anskaffelser. I tillegg skal en rekke pilotprosjekter i gang.les mer...

LIV AARUM - FUNKSJONSHEMMEDES FELLESFORBUND

Vi registrerer at bruken av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av hjelpemidler til funksjonshemmede begrenser valgmuligheten for den enkelte. I tillegg opplever vi at NAV praktiserer reglene svært rigid, konstaterer generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Liv Arum. Tallet på konkurrenter er også redusert, og det gjør at valgmuligheten blir dramatisk redusert. FFO har derfor oppfordret NAV til å praktisere regelverket noe mykere enn de gjør. Hun avviser at satsing på økt kvalitet uten videre fører til økte priser.les mer...

ØYVIND BJERKEBRO - UIO

Vi registrerer at bruken av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av hjelpemidler til funksjonshemmede begrenser valgmuligheten for den enkelte. I tillegg opplever vi at NAV praktiserer reglene svært rigid, konstaterer generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Liv Arum. Tallet på konkurrenter er også redusert, og det gjør at valgmuligheten blir dramatisk redusert. FFO har derfor oppfordret NAV til å praktisere regelverket noe mykere enn de gjør. Hun avviser at satsing på økt kvalitet uten videre fører til økte priser.les mer...

Forhandlingsforbud, men …

Utgangspunktet ved åpen og begrenset anbudskonkurranse er at det er forbudt å endre eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger. Selv om det foreligger et forhandlingsforbud ved anbudskonkurranser, er det adgang til å foreta visse avklaringer og presiseringer i tilbudet.les mer...

BJØRG VEN - KOFA

- Jeg tror KOFA har lykkes svært god i forhold til hva som var hensikten med opprettelsen av klagenemnda i sin tid, fremhever nemndas leder, advokat Bjørg Ven. Hun begrunner det med at de har fått behandlet svært mange saker, og således kunnet fylle ut regelverket med avgjørelser og fortolkninger der regelverket har vært noe uklart. Likeledes legger hun vekt på at KOFA tidlig etablerte egen hjemmeside på nettet der alle avgjørelsene blir lagt ut, og denne siden er svært ettertraktet blant dem som interesserer seg for offentlige anskaffelser – så vel leverandører som innkjøpere. les mer...

GUNVOR ELDEGARD - STORTINGET

Jeg opplevde mottakelsen av stortingsmeldingen ”Det gode innkjøp” svært positivt, sier saksordføreren, stortingsrepresentant Gunvor Eldegard. Jeg la merke til at for eksempel både NHO og KS under høringen sa seg glade for meldingen – de er jo representanter for leverandør og kjøper. Det er viktig at regjeringen følger tett opp det som står i meldingen, noe den sittende statsråd for innkjøp, Rigmor Aasrud har gitt uttrykk for at hun vil. Eldegard minner om at det i 2010-budsjettet er avsatt ekstra midler til satsing på elektronisk handel for å få til enda mer effektive innkjøp.les mer...

NILS HÆSTAD - VEIDEKKE

Det er en svakhet at det offentlige ikke har anledning til å bygge opp gode, langsiktige kundeforhold slik man ser det i enkelte private sammenhenger, konstaterer direktør Nils Hæstad i Veidekke AS. Det at det offentliges anskaffelsespraksis er så regelstyrt er også ofte konfliktdrivende når det gjelder kontrakter. Disse – og andre forhold, er viktige når det gjelder arbeidet i det offentlige med å finne andre kontraktmodeller. Han tror for øvrig at den ideologiske debatten omkring OPS (offentlig-privat samarbeid) innenfor bygg- og anleggsvirksomheten har hemmet utviklingen av nye kontraktmodeller.les mer...

HENRIK NORE - KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET

- Vi valgte konkurransepreget dialog fordi vi var svært usikre på hva markedet kunne tilby, spesielt gjaldt det sikkerhetsløsning. Det sier prosjektleder Henrik Nore i Kommunal- og regionaldepartementet i forbindelse med anskaffelse av løsning for den kommende elektroniske stemmegivningen. Det var uklart hva vi kunne kreve, og hva markedet kunne tilby. Konkurransegrunnlaget var på engelsk, fordi mange av leverandørene var internasjonale, og Nore konstaterer at de fra markedet som man kunne vente, de meldte seg på konkurransen.les mer...

TOM BOLSTAD - BEDRIFTSFORBUNDET

En av utfordringene som de mange småbedriftene har når det gjelder å delta i offentlige anbudskonkurranser, er nettopp å ha den nødvendige kompetansen til selv på vite hvordan man går fram. Det påpeker adm.dir. Tom Bolstad i Bedriftsforbundet. Det offentlige har i tillegg en stor utfordring i å legge til rette for at denne bedriftsgruppen kan delta anbudsprosessene. Blant annet er det jo slik at selv om det offentlige har anledning til å stille ulike krav, er det ikke gitt at de skal stille alle mulige krav i alle konkurranser. De bør tenke på at det i mange markeder er mange små bedrifter som kan komme med meget gode tilbud.
Bolstad.002-001les mer...