2009

Lærlingkrav er omvendt diskriminering

En offentlig oppdragsgiver kan kreve lærlingordning som betingelse for gjennomføringen av kontrakten. Bestemmelsen gjelder bare norske leverandører og bare for arbeid som utføres i Norge. Således er det en omvendt diskriminering av norske leverandører i forhold til utenlandske leverandører.les mer...

Kan leverandøren makte jobben?

Kvalifikasjonskravene som stilles til leverandørene, har til hensikt å hjelpe oppdragsgiveren til å avgjøre om den enkelte tilbyder har ”rygg” nok til å løse oppdraget. Det kan gjelde hans økonomiske kraft, hva han kan prestere når det gjelder kompetanse og hvorledes han er organisert.les mer...

Regelunntak krever dominerende FoU-del

Enkelte kontrakter om forsknings- og utviklingstjenester er unntatt fra reglene om offentlige anskaffelser. Det gjelder når oppdragsgiveren ikke fullt ut betaler for tjenesten eller den ikke fullt ut tilfaller oppdragsgiveren til bruk i hans virksomhet.les mer...

Trangt nåløye for bruk av unntak fra reglene

En offentlig oppdragsgiver kan komme opp i situasjoner der ekstraordinære forhold gjør seg gjeldende, enten i forbindelse med gjennomføringen av arbeidet, av konkurransen eller ute i markedene. Da er det, for såkalte nasjonale anskaffelser, mulig å få unntak fra hovedregelen.les mer...

Plikt til forsvarlig anslag av kjøpets verdi

Strenge krav for forhandlinger ved EØS-kjøp

Å gjennomføre forhandlinger for anskaffelser av en verdi over EU/EØS-terskelverdiene er ikke for amatører, for å benytte en forslitt sjargong. Og dersom man skal benytte seg av forhandlinger uten forutgående kunngjøring, er kravene enda høyere. Vi skal i det følgende se nærmere på hva slags mulige unntak fra hovedregelen om åpen eller begrenset anbudskonkurranse som finnes.les mer...

Du kan forhandle om alt

Ved konkurranse med forhandling er det tillatt å forhandle om alle sider ved tilbudet, og det er dermed et unntak fra hovedregelen om at det foreligger et forhandlingsforbud.les mer...

En direkteanskaffelse er ikke et direkte kjøp

Kjøp som omtales som direkteanskaffelse, er egentlig ikke det. En offentlig oppdragsgiver kan nemlig ikke gå direkte til èn leverandør uten å avholde konkurranse først. Så langt det overhodet er mulig, skal det nemlig være en reell konkurranse og de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesregelverket skal følges.les mer...

Rimelig fordeling av risiko og byrder

Når det gjelder bruk av standarder og omforente regler, vil departementet bemerke at det anerkjenner betydningen av at partene kan forholde seg til kjente og balanserte regler i kontraktssituasjonen.les mer...

Er en helelektronisk innkjøpsprosess

Den dynamiske innkjøpsordningen som kom til landet sammen med det nye regelverket, er en helelektronisk innkjøpsprosess. Det kan bare benyttes til å anskaffe standardiserte leveranser.les mer...

Dilemmaet i konkurransepreget dialog

En skikkelig utfordring for offentlige oppdragsgivere som vil benytte konkurransepreget dialog, oppstår dersom en leverandør har utviklet en mye bedre løsning enn øvrige leverandører, og ikke samtykker i at oppdragsgiveren kan dele opplysningene med øvrige leverandører.les mer...

To mest egnede anbudsfaser for etiske krav

Det er to faser i en anskaffelsesprosess det er mest relevant å stille etiske krav: Ved behovsverifiseringen og utformingen av kontraktvilkårene. Det innebærer imidlertid ikke at det er ulovlig å stille krav i andre faser, men tekniske forhold og lite erfaring gjør det foreløpig mer utfordrende.les mer...