2008

Alternative tilbud bare når det bes om det

Legg vekk tidligere oppfatninger om vanlig norsk språklig forståelse og ulike bransjeoppfatning av begrepet alternative tilbud. Det skriver Fornyings- og administrasjonsdepartementet i sin veiledning til forskriften til lov om offentlige anskaffelser.les mer...

Fritt fram for klager om direkteanskaffelser

Leverandører som har deltatt i en konkurranse eller som ønsker å delta i en konkurranse, men som mener at man på ulovlig vis har mistet muligheten til å delta, kan klage sin nød til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser).les mer...

Verktøy for kartlegging av markedet

Om det i det hele tatt er et marked der ute som kan dekke behovet for de aktuelle produktene, hva slags muligheter og begrensninger dette markedet byr på, og hvordan konkurransesituasjonen der er, er blant de viktige informasjonene som en markedsundersøkelse forut for anskaffelsen skal avdekke.les mer...

Kontrakttildeling kan gjelde mer enn bare pris

Det er to mulige tildelingskriterier – lavest pris og det ”økonomisk mest fordelaktige” tilbudet.les mer...

Bestemte krav til bruk av rammeavtaler

I mange tilfeller er bruk av rammeavtaler en hensiktsmessig kontraktform. Oppdragsgiveren må imidlertid ikke misbruke eller bruke rammeavtaler på en måte som hindrer, begrenser eller vrir konkurransen.les mer...

Valg av prosedyre er viktig og krevende

Å velge rett prosedyre for å gjøre et anskaffelsesfaglig best mulig kjøp, er viktig og mange forhold må tas i betraktning. Det gjelder slikt som ressurs- og markedssituasjonen, hvor travelt man har det og hva kjøpet gjelder.les mer...

Elektronisk avslutning på konkurransen

En elektronisk auksjon er en prosess hvor det, etter en første evaluering av tilbudene, konkurreres om justerte priser og/eller andre verdier som er gjenstand for evaluering. Auksjonen gjør det mulig å automatisk rangere tilbudene etter hvert som nye bud kommer inn. De grunnleggende prinsippene, særlig kravet til likebehandling og gjennomsiktighet, er sentrale i vurderingen av hvordan elektronisk auksjon kan gjennomføres. Det fremgår av den veiledningen til regelverket for offentlige anskaffelser som Fornyings- og administrasjonsdepartementet har utarbeidet.les mer...

Krav om lønns- og arbeidsvilkår fra 1. mars

I en rekke offentlige anskaffelser over bestemte beløpsgrenser som kunngjøres fra og med 1, mars i år, skal det være med et kontraktkrav om lønns- og arbeidsvilkår for leverandørens og underleverandørens ansatte.les mer...

Krav om høy forretningsetisk standard

Det stilles særlig strenge krav når det gjelder gaver, bevertning og selskapelighet i forbindelse med anskaffelser, skriver Oslo kommune i sin nylanserte veiledning for anskaffelser.les mer...