2007

Tildeling bare etter pris – eller noe mer?

En kontrakt kan tildeles etter to hovedkriterier – enten laveste pris eller ”det økonomisk mest fordelaktige tilbudet”. Det første byr neppe på utfordringer, men det kan det andre hovedkriteriet gjøre.les mer...

Den besværlige egenregi-gråsonen

Hvordan det offentlige organiserer sin virksomhet, reguleres ikke av regelverket om offentlige anskaffelser. Det er det offentlige organet selv som avgjør om en ytelse bør utføres av eget personale («egenregi») eller om det bør benyttes en ekstern leverandør.les mer...

Ikke prosedyre, bare prinsipper for tjenestekonsesjoner

Tildeling av tjenestekonsesjonskontrakter følger ikke reglene for offentlige anskaffelser, men de grunnleggende EU/EØS-prinsippene må følges.les mer...

Bruk rådgivere, men unngå skjærene i sjøen

Som del av sine bestrebelser for å gjøre alt riktig i en anskaffelsesprosess og for å få tak i det ønskede produkt til en god pris, er det lett å ty til bruk av rådgivere.
les mer...

Trangt nåløye for bruk av unntak fra reglene

En offentlig oppdragsgiver kan komme opp i situasjoner der ekstraordinære forhold gjør seg gjeldende, enten i forbindelse med gjennomføringen av arbeidet, av konkurransen eller ute i markedene. Da er det, for såkalte nasjonale anskaffelser, mulig å få unntak fra hovedregelen.les mer...