Krever skarpere lut for å få opp bruken av standardkontrakter

Innkjopsforum_mai_kontrakt_RIFDet er behov for at det sendes ut en klarere og mer spesifikk instruks til oppdragsgiverne om at standardkontraktene må brukes. Dersom forholdet ikke snarlig bedrer seg, mener Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) at det er behov for at bestemmelsene om bruk av standardkontrakter i anskaffelsesforskriftene skjerpes. Uansett er det behov for krav om standardkontrakter ved anskaffelser også fra kr. 100.000 og opp til nasjonal terskelverdi.

Nærings- og fiskeridepartementet har invitert til innspill i forbindelse med arbeidet med en stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Den er ventet fremlagt våren 2018.
RIF er blant virksomhetene som er kommet med bidrag til meldingen. RIF utgjør bransjeforeningen for kunnskapsbedrifter med virksomhet innen rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggssektoren.

På ulike bransjeområdet er det utarbeidet omforente standardkontrakter, heter det i RIFs innspill. Bruk av slike standardkontrakter ved offentlige anskaffelser innebærer betydelige fordeler. Bruk av bransjekontraktene innebærer betydelig forenkling og sparer transaksjonskostnader.

Offentlige byggherrer er med

- Særlig innenfor bygge- og anleggsbransjen nedlegger aktørene betydelig arbeid med å etablere omforente bransjestandardkontrakter i regi av Standard Norge. De offentlige byggherrene deltar med stor tyngde i dette standardiseringsarbeidet, påpeker RIF, men:

RIF erfarer likevel at en rekke offentlige byggherrer ikke bruker standardkontraktene eller har vesentlige avvik fra disse. Årsakene varierer. En vesentlig gruppe er små og mellomstore innkjøpere, typisk kommuner, som ikke er klar over at det foreligger egne standardkontrakter som er egnet. En annen gruppe er de større byggherrene, som ønsker egne avvik fra standardkontraktene i egen favør.

Over 30 henvendelser

På vegne av sine medlemmer tar RIF jevnlig opp med byggherrene manglende bruk av
standardkontrakter ved offentlige innkjøp. Til illustrasjon kan nevnes at RIF i 2016 gjorde over 30 henvendelser til ulike oppdragsgivere pga. manglende bruk av standardkontrakter og uklare/ubalanserte kontraktsvilkår.

Ifølge RIF er det av stor betydning med bruk av standardkontrakter ved små og mellomstore innkjøp, da transaksjonskostnadene her bør holdes lave. Kravet til bruk av standardkontrakt er imidlertid ikke tatt inn i anskaffelsesforskriftens del 1 kapittel 7 for anskaffelser under kr. 1.1 mill. eks. mva. Innenfor forsyningsforskriften, som har fått utvidet område, er kravet til bruk av standardkontrakter ikke tatt inn for anskaffelser under kr. 3,5 mill. eks.mva. For tjenester utgjør enkeltkontrakter under disse beløpene betydelige markedsandeler.

Klare og tydelige krav

RIF mener at klare og tydelige krav til offentlige oppdragsgivere om å bruke standardkontraktene uten vesentlige endringer i seg selv er et forenklingstiltak for både det offentlige og for byggenæringen.