Krevende byggeprosjekt til 700 mill.

Statsbygg - HiOStatsbygg er i gang med å rehabilitere det gamle rikshospitalets patologibygg i Oslo med sikte på å gjøre dette til lokaler for sykepleierutdanning. Et supplerende bygg skal også reises, og hele prosjektet er kostnadsberegnet 705 millioner 2009-kroner. Nybygget vil rage syv etasjer over terreng, men får også tre etasjer under bakken. Byggearbeidene foregår i tett bymessig bebyggelse i sentrale deler av Oslo, og det innebærer krevende utfordringer.

Peab AS har signert kontrakt med Statsbygg for nytt råbygg og alle innvendige bygningsmessige arbeider i prosjektet som gjelder sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Kontrakten er prosjektets største entreprise og omfatter rollene som hovedbedrift og riggentreprenør. Bygningen skal tas i bruk høsten 2012. Kontraktssum er på om lag 111 millioner kroner (eks mva) og er en ren utførelsesentreprise.

Fra før har Peab fasade-kontrakten med kontraktssum på 41 millioner kroner. Prosjektet gjennomføres med i alt ni sideordnede entrepriser, og har en samlet kostnadsramme på 705 mill. kr (prisdato august 2009)

Anleggsarbeidet foregår i tett bymessig bebyggelse i Pilestredet, noe som gir krevende utfordringer med planlegging, logistikk og samordning av entreprenørene. Byggherren har ansvaret for fremdriftsstyring.

Rehabilitering og nybygg

Prosjektet startet våren 2010 og består av rehabilitering og nybygg. Statsbygg rehabiliterer det gamle rikshospitalets patologibygg på om lag 12.500 kvadratmeter og bygger et supplerende bygg på om lag 6.500 kvadratmeter. Nybygget på syv etasjer over terreng og tre etasjer under terreng skal reises i plasstøpt betong. Eksisterende bygg er strippet ned til betongdekker og -søyler og skal bygges opp igjen fra dette. Disse to byggene skal bindes sammen med en høy glassgård til et samlet kompleks. Bygningen skal gi Høgskolen i Oslo mulighet til å samle sykepleierutdanningen på ett sted nær høgskolen for øvrig.


Prosjektet skal også gi Høgskolen spesialrom for estetiske fag, samt et auditorium som en ”storstue” med plass til 450 studenter. Bygget skal, når det er ferdig ha plass til 1500-2000 studenter.

Miljøsanering

Miljøsanering og riving ble ferdigstilt februar 2010. Grunnarbeidene er nå i full gang i regi av Atlant entreprenør as. Byggestart for øvrige arbeider er lagt til høsten 2010.

Etter 1.1.2005 er alle nye prosjekt i Statsbygg blitt plassert i en miljøklasse som forteller om hva slags miljøambisjoner prosjektet skal ha. Miljøklassen fastsettes på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering der faktorer som areal, økonomisk ramme, kompleksitet og samfunnsinteresse teller med. Det aktuelle prosjektet setter seg miljømål på grunnlag av de føringene som miljøklassen gir. HiO-prosjektet er plassert i miljøklasse 1.