Alle priser skal telle med

I tilbudene skal leverandørene som regel fylle ut et prisskjema, som består av mange prisposter. Disse postene skal ofte summeres til en totalpris, men ikke alltid. Det er uansett viktig å vektlegge alle postene i prisskjemaet i evalueringen av tilbudene.
allepriserskaltellemed_IF
I KOFA-sak 2017/32 hadde fem kommuner gått sammen om å anskaffe tolketjenester. I prisskjemaet var det bedt om 83 prisposter som skulle fylles ut. Postene var avhengig av om tolkene skulle møte opp, eller om tolking skulle skje over telefon, hvilken kompetanse tolken hadde og når på døgnet tolkeoppdraget skulle utføres.

I evalueringen ble kun 10 av prispostene evaluert, og summert opp i totalprisen. Begrunnelsen for dette var at disse 10 postene ville dekke kommunenes primære behov. De 10 postene gjaldt hovedsakelig telefontolk.

Nemnda la i sin uttalelse til grunn at konkurransegrunnlaget riktignok opplyste at volumet ville bli høyest for telefontolk, men ”
ikke at de øvrige ytelsene overhodet ikke ville bli tillagt vekt ved evalueringen”. Alle postene måtte derfor inngå i evalueringen, og nemnda mente kommunene med dette hadde brutt kravet til forutberegnelighet.

Dette innebærer at det vil være adgang til å be om priser på poster som ikke skal inngå i totalprisen, men dette må da varsles på en klar måte i konkurransegrunnlaget eller prisskjemaet.