Slår et slag for verdibaserte anskaffelser i stedet for dagens innkjøpspraksis

Dersom man vil benytte anskaffelser som strategisk verktøy for å håndtere økte forventninger til kapasitet, behandlingstilbud og resultater, er ikke rådende innkjøpspraksis egnet, skriver Trond Dahl Hansen, adm. dir. i Medtek Norge - Bransjeforeningen for helse- og velferdsteknologi, bl.a. i et blogginnlegg i Dagens Medisin. Han slår i stedet et slag for verdibaserte anskaffelser, som tar utgangspunkt i helsetjenestens kjernevirksomhet: å drive god og effektiv pasientbehandling. prisverdi_2017_IF
Verdibaserte anskaffelser (Valuebased procurement) er et internasjonalt samarbeidsprosjekt med mange aktører, hvor både myndigheter, leverandører og sykehus er involvert. Formålet med verdibasert anskaffelsesmetodikk og bruk av verktøyet MEAT
(= Most Economic Advantageous Tender), er å understøtte anskaffelse av løsninger som gir de beste behandlingsresultatene for pasienten og totalt sett er mest økonomisk fordelaktig for oppdragsgiver og samfunnet forøvrig.

Lagdelt rammeverk

Med utgangspunkt i verdibegrepet og relevante bestemmelser i lovverket, deles evaluerings- og kvalitetskriteriene i et lagdelt rammeverk, ifølge Dahl Hansen:

  • I sentrum for evalueringen er kriterier som knytter seg til behandlingseffekt for pasient og de ulike kostnadene knyttet til å fremskaffe disse behandlingsresultatene

  • Det neste laget utgjøres av andre viktige aspekter, hvor kriteriene har mer sekundær betydning i forhold behandlingseffekten (f.eks. relatert til komfort/smerte for pasient eller arbeidsbelastning for personell)

  • Det siste laget knytter kriteriene til oppdragsgivers samfunnsansvar, et aspekt som får økt fokus i det nye anskaffelses regelverk

Evalueringsmodell

Metoden benytter en «absolutt monetær evalueringsmodell». Modellen er etablert og dokumentert gjennom publiserte artikler og praktisk anvendelse i blant annet Sverige. Rangering av kriteriene og evaluering av tilbudene foretas ved at oppdragsgiver gir alle kriterier en kroneverdi som illustrerer kriteriets betydning. Kvalitetskriterienes samlede kroneverdi trekkes fra summen av kostnader knyttet til de respektive tilbudene for å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Konkurransen avgjøres tilslutt på bakgrunn av hvilket tilbud som samlet sett innebærer størst verdibidrag for oppdragsgiver, skriver adm. dir. i Medtek Norge i blogginnlegget.

Positiv utvikling og nytenkning

Medtek Norge (bransjeorganisasjonen for leverandører av medisinsk teknologi) mener at «MEAT – verdibaserte anskaffelser» innebærer en positiv utvikling og nytenkning også i norsk sammenheng fordi:

  • Anskaffelsen knyttes til helsetjenestens kjernefunksjon; pasientbehandling.

  • Den bringer inn «verdi» gjennom fokus på helse- og samfunnsøkonomi i anskaffelsen

  • Anskaffelsen vurderes og sees i lys av dimensjonen «samfunnsansvar»

  • Kostnadsdimensjonen tar opp flere ulike, relevante aspekter og berørte parter

  • Metoden stimulerer større fokus på evaluering med bakgrunn i dokumentasjon

  • Verdibaserte anskaffelsesprosesser er, slik vi ser det, en utvikling i tråd med myndighetenes satsing på innovative anskaffelser, og vil bidra til at anskaffelsene kan gjøres på et bredere og mer totaløkonomiske grunnlag.